Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Vest-Agder 2/2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Vest-Agder er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. I denne utgaven omtales blant annet prosjektet "Arvesøv 2008" og arbeidet med å ta vare på mangfoldet av arter og gener i gammel kulturmark.

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Vest-Agder er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. I denne utgaven omtales blant annet prosjektet "Arvesøv 2008" og arbeidet med å ta vare på mangfoldet av arter og gener i gammel kulturmark.

Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

 

Tar vare på arvesølvet

Det er viktig å kjenne til og å ta vare på mangfoldet av arter og gener i gammel kulturmark. Dette er målet for prosjektet ”Arvesølv 2008” som Fylkesmannen i Vest Agder aktivt støtter og er med i.

Prosjekt ”Arvesølv 2008” setter fokus på aktiv og målbevisst skjøtsel som tar vare på biomangfoldet i de mest verdifulle områdene som er kartlagt i kulturlandskapet. Dette er områder som er registrert gjennom nasjonale kartleggingsrunder, og som er gitt verdien A-”Svært viktige” eller B-”Viktige” områder.

Kvige som smaker på stikkende strandtorn. Foto: Bjørn Vikøyr
Kvige som smaker på stikkende strandtorn. Foto: Bjørn Vikøyr

 

Gjengroing av kulturlandskapet i Vennesla

Erfaringene i prosjektet viser at det er de aktive bøndene som mest effektivt verner kulturlandskapet mot gjengroing.

Høsten 2006 startet prosjektet ”Åpent kulturlandskap” i Vennesla kommune i Vest-Agder. Hovedmålsetningen med dette prosjektet er å utvikle metoder og samarbeid mellom ulike aktører for å stimulere til økt beiting i kulturlandskapet. Gjennom dette skal interessen og forståelsen for verdiene i kulturlandskapet styrkes og problematikken rundt gjengroing belyses.

 

    

Kviger slippes på gammelt innmarksbeite, rydda og satt i stand gjennom ”Åpent kulturlandskap”. Foto: Kjell Ø. Greibesland
Kviger slippes på gammelt innmarksbeite, rydda og satt i stand gjennom ”Åpent kulturlandskap”.
Foto: Kjell Ø. Greibesland

Forsvinner potetproduksjonen fra Vest-Agder?

Et lokalt initiativ for lokal verdiskaping skaper tro på lønnsom produksjon av potet i Kvinesdal, tross 30 år med nedgang i arealet til det for ti år siden stabiliserte seg på 5 prosent av hva det var før 1970.

På 40 år har potetarealet i Vest-Agder blitt redusert til en tiendedel av hva det var. I Kvinesdal vest i fylket til en tjuende del.  Sørlandschips og andre bedrifter som bearbeider potet må hente potetene fra andre landsdeler eller andre land.

Samarbeid mellom generasjoner 

Det er vanningsanlegg i bakken på 3000 daa i Kvinesdal, nesten ubrukt.Foto: Halvdan Jakobsen FMLA
Det er vanningsanlegg i bakken på 3000 daa i Kvinesdal, nesten ubrukt. 
Foto: Halvdan Jakobsen FMLA

 

    Martin Fjeld overlot garden til sønnen for 32 år siden og har siden drevet med korn og potet på leid jord; nå bare potet.  Sønnen er i fast arbeid, bedre betalt enn gardsdrifta.  Martin Fjeld på 90 år har sammen med nabo Harald Egeland potetproduksjonen i Kvinesdal.

”Problemet er”, sier Martin Fjeld (t.v.) ”at folk tjener for godt utenfor landbruket. Og at jorda er fordelt på for mange bruk; det skulle vært samlet i en driftsenhet”.

Et lokalt initiativ har ført til at de to potetprodusentene i år leverer 60 tonn potet til ei lokal bedrift som skreller poteter.

 

Kvinesdal kommune utfordrer husdyrnæringa i kommunen

I Kvinesdal finnes det 30 melkebruk som til sammen leverer ca 3 000 tonn melk.  Hvert bruk har i gjennomsnitt 15 melkekyr.  Næringa er preget av nøling; nesten ingen investeringer er gjort i husdyrsektoren de siste årene, men nå utfordrer ordføre Odd Omland næringa til ny satsing.

De fleste aktive bønder i Kvinesdal var representert på Utsikten Hotell 27. august da ordfører Odd Omland utfordret bøndene i kommunen til ny satsing på husdyr.  Næringas organisasjoner, Innovasjon Agder og Fylkesmannens Landbruksavdeling er nå alle deltakere i det videre arbeidet med å ”blåse nytt liv” i landbruket i kommunen.  Med over 20 000 daa dyrket mark, 3000 daa som kan vannes fra nett i bakken, bør det være muligheter.

 

Store investeringer i pyntegrønt og juletre vest i fylket

Mange års investering i kompetanse på Agder i juletre- og pyntegrønt kommer godt med i ny storsatsing.  Flere hundre dekar tidligere skogsmark i Vanse og Lyngdal er nå klargjort for fylkets til nå største satsing på juletre og pyntegrønt.

Nye selskapsorganiseringer i Vest-Agder har gjort det mulig med investeringer i konkurransedyktige driftsenheter også i juletre- og pyntegrønt næringa. 

Erfaringsgruppa for pyntegrønt på Agder besøker produksjonsfelt klart til planting. Produksjonen legges til rette for mekanisering og stordrift; det er bygd veger som når fram til ”hvert tre” for å få drifta nesten like rasjonell som i Danmark, der de største konkurrentene finnes.

     Foto: Halvdan Jakobsen FMLA
Investeringer i veger er nødvendig for rasjonell og lønnsom produksjon; de mest arbeidskrevende operasjoner skal utføres med traktor.
Foto: Halvdan Jakobsen FMLA