Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Vest-Agder 1/2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Fylkesmannens landbruksavdeling i Vest-Agder er ute med en ny utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet artikler om arbeidstrening på gård og grønn trivsel med 4H.

Fylkesnytt: Fylkesmannens landbruksavdeling i Vest-Agder er ute med en ny utgave av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet artikler om arbeidstrening på gård og grønn trivsel med 4H.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

 

Nasjonal Inn på tunet konferanse i Kristiansand 3. - 4. juni 2008

Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder arrangerer landskonferansen «Veien til livskvalitet og mestring!» 3. - 4. juni 2008 i Kristiansand.

Dette er en konferanse rettet mot ansatte innen helse- og omsorgssektoren, ansatte i NAV, politikere og gårdbrukere m.fl. Dette er en konferanse for deg som ønsker å tilrettelegge for en bedre hverdag for mennesker med demens, rusproblemer og psykiske lidelser. Den første dagen handler om hvordan gården kan være en ressurs for eldre med demens. Den andre dagen ser på arbeidstreningstilbud på gård spesielt med tanke på mennesker med psykiske lidelser og/ eller rusavhengighet. Forskning av Dr. Bente Berget, PhD, ved Universitetet for miljø og biovitenskap, vil bli presentert på konferansen.

I tilknytning til konferansen vil Møtearena for Inn På Tunet avholde et møte, og på mandag den 2. juni blir det nettverksamling for prosjektledere/fylkeskontakter mfl.

    Mann med lam. Foto: Scanpix
Mann med lam. Foto: Scanpix

Veien til arbeidslivet

Arbeidstrening på gård er et av de nye satsningsområdene prosjekt Inn på tunet arbeider med i Vest-Agder. Lyngdal kommune, NAV Lyngdal, attføringsbedriften Kvavik verksted og Langåker aktivitetsgård i Farsund, har i et samarbeid startet opp med prosjektet – ”Veien til arbeidslivet”. Prosjektet er 3-årig og startet opp i september 2007. Dette er et arbeidstreningstilbud for mennesker med psykiske lidelser og reaktivering av uføre tilbake til jobb. Tiltaket er tilrettelagt i samarbeid med NAV-tiltaket ”Vilje viser vei”. Her kan ulike mennesker få en myk start på veien ut i arbeidslivet eller tilbake til arbeidslivet. Prosjektet er 3-årig og tiltaket er organisert slik at gårdbrukeren er underleverandør til attføringsbedriften. Dette sikrer kvaliteten av tilbudet på en god måte.

Fylkesmannen i Vest-Agder satser på Inn på tunet-arbeidet. Vi har nå fokus på kommunene som kjøpere av tjenester, og på deres utfordringer mht lovpålagte oppgaver overfor ulike brukere. Vest-Agder har 15-20 godt etablerte Inn på tunet-tilbud. Dette varierer fra gårdsbarnehage, dagtilbud til psykisk utviklingshemmede, dagtilbud til mennesker med rus-problemer, arbeidstrening, skolehage m.m. Flere kommuner i Vest-Agder ser mulighetene for mestring og livskvalitet som gården kan gi ulike mennesker, og nye Inn på tunet tilbud blir etablert.

5 klasse setter poteter i Timenes skolehage. Foto: Siv Merete Arnesen
5 klasse setter poteter i Timenes skolehage. Foto: Siv Merete Arnesen
  Barn og kalv. Foto: Solveig Egeland
Foto: Solveig Egeland

 

I følge den nye Demensplanen 2015 er dagaktivitetstilbud for demente et av hovedsatsningsområdene for å møte dagens og morgendages demensutfordringer. Dagtilbud på gård har vist seg å stimulere til aktivitet, sosialt samvær, den gode samtalen og gode mestringsopplevelser. Endelig innleggelse på institusjon kan utsettes ved slike tiltak. I Vest-Agder ønsker vi å få prøvd ut slike tilbud i en eller flere av våre kommuner.

På skogsbesøk i Lindesnes: Høy puls!

Det er høy aktivitet i Vest-Agder skogen akkurat nå. Vi tar pulsen på skogbruket og besøker ei tømmerdrift på Moland i Lindesnes kommune. Her er entreprenørene Tor Martin Solås og Tomas Tomassen i full gang med å avvirke 2 000 m3 gran som ble plantet på 1950-tallet. Resultatet av skogreisingen og den verdiskapning som har skjedd er slående: Fra bjørkekratt og kronglete furu til søylehaller av høyreist kvalitetsgran som strekker seg irrgrønt nedover mot Grønsfjorden. Vest-Agders skoger har fått sus av høykvalitets gran, og det synger i denne skogen om lag som det har sunget lenger øst i landet i tidligere tider.

Skogsbesøk. Foto: Oddbjørn Aardalen
Foto: Oddbjørn Aardalen
 

Skogsmaskin. Foto: Oddbjørn Aardalen
Foto: Oddbjørn Aardalen

Skogbruksleder Sigurd Birkeland i AT Skog BA forteller at om lag 90 % av avvirkningen i regi av AT Skog nå foregår med hogstmaskiner.  I Vest-Agder er det nå fem slike lag – så produktivitetsøkningen har vært formidabel. Avvirkningen i fylket er på veg oppover, og det er flere år siden grana gikk forbi furua når det gjelder høyest avvirkning. Granskogen representerer nå ca. 20 % av arealet i Vest-Agder, men nesten 40 % av tilveksten.  Birkeland og skogbrukssjef Yngvar Mjåland i Mandal og Lindesnes kommuner er mer bekymret for de langsiktige investeringene i skogbruket.  Det har vært et betydelig fall i disse senere år, og om ikke aktiviteten tiltar merkbart, er dette ikke bærekraftig på sikt. 

Akkurat nå er det svært gode rammevilkår for skogbruket, og heldigvis merker skogtjenestemennene dette. Det er relativt gode tømmerpriser, gode tilskuddsordninger for de langsiktige skogkulturinvesteringene og ikke minst: Ei veldig god skogfondsordning. Det er optimisme å spore, og også aktiviteten i de langsiktige investeringene i planting og ungskogpleie øker, sakte men sikkert. Utfordringen blir å ta vare på og å videreutvikle det gode skogbruket og de fine skogbestandene som våre forfedre bygde opp i ei tid som var langt fattigere enn vår.  Kort sagt: Å så etter at man har høstet.

Sønn til skogeieren, Andreas Lohne Kristensen, er enig.  Han gleder seg til å kunne ta til med planting igjen etter at det flotte granbestandet, der det etter bare 50 år omløp mange steder står godt over 50 m3 på målet, er ferdig avvirket.

Nye tall for verdiskapning og sysselsetting i jordbruket i Vest-Agder

Samlet omsetning for jordbruket i Vest-Agder er beregnet til 620 mill kr, mens verdiskapningen er anslått til 195 mill kr. Sysselsettingseffekten i Vest-Agder er beregnet til 1235 årsverk. Tilleggsnæringene bidrar utover dette med 100 årsverk og 40 millioner kroner. Ikke overraskende kommer Farsund kommune ut som den kommunen med størst verdiskapning. Rapporten viser både at jordbrukets bidrag til verdiskapning og sysselsetting er betydelig, men også at det er betydelige muligheter for å øke dette i mange kommuner.

NILF har beregnet verdiskapningen og sysselsettingseffekten i jordbruket i Agder, med utgangspunkt i en modell som er brukt i en del andre fylker. Skogbruket er ikke med, ei heller foredlingsverdien fra meierier og slakterier. Det er imidlertid gjort et forsøk på å beregne effekten av tilleggsnæringer. På grunn av usikkert og noe mangelfullt tallmaterial, er nok konklusjonene mht. virkningen av tilleggsnæringene usikre, men de tallene som er fremkommet tyder på at tilleggsnæringene har en relativt stor betydning hos oss sammenlignet med andre mange fylker. Birøkt er viktig i begge Agderfylkene, men særlig i Aust. Det produseres til sammen honning med en bruttoverdi på 12,5 mill kr. Verdiskapningen i Vest-Agder er 1,2 millioner kroner.

Samarbeid for en helhetlig rådgivningstjeneste i landbruket

Rådgivningsaktørene i Agderfylkene vil samarbeide om en mer helhetlig og tverrfaglig rådgivingstjeneste i landbruket. Dette kom fram på et møte i Kristiansand nylig. Både forsøksringene, Tine, Nortura og landbruksavdelingene i begge Agderfylkene sto bak arrangementet. 45 representanter fra 10 ”tilbydergrupper” og 3 ”brukergrupper” deltok på seminaret, som fokuserte på ”rådgivingssituasjonen i dag” og ”utvikling av fremtidig rådgivingstilbud”. Momenter fra debatten:

  • Bonden i fokus. Helhetlig rådgivingstilbud. Møteplasser for spesialprodusenter.
  • Gjensidig involvering av rådgivere fra alle relevante aktører/produsentgrupper - viktig også for å lykkes med det generelle næringsutviklingsarbeidet.
  • Omorganisering av bygningsplanleggingen.
  • Lett tilgjengelige og ressurseffektive tjenester. 
  • Øke spesialisering/spisskompetanse. Samarbeid med andre regioner. Unngå unødvendig lokal konkurranse. Gode rådgivere er dyre, og må utnyttes godt + ha et volum av saker.
  • Felles markedsføring på nettside for hele landbruket? Faste møter for rådgivere/tjenesteytere? Kommunene og Innovasjon Norge har stort behov for oversiktelig/lett tilgjengelig tjenestetilbud og faglig informasjon.

Forsamlingens sterke ønsker om at det arbeides videre med denne saken bør føre til konkrete resultater når arrangementskomiteen evaluerer møtet. Vi hos Fylkesmannen i Vest-Agder er svært interessert i å stimulere til en god utvikling innen rådgivingstjenesten og vil arbeide for å til et langsiktig samarbeidsprosjekt med klare målsettinger. Småskalaproduksjon og småbruksstruktur er svært fremtredende i begge fylkene og utfordringene for rådgivingstjenesten er store mht å utvikle levedyktige produksjoner.

Landbruk i veikryss. Foto: Dag P. Sødal 
Foto: Dag P. Sødal

”Grønn Trivsel” i 4H

4H Vest-Agder er nå i gang med et nytt prosjekt med tittelen ’Grønn Trivsel’. Inspirert av distriktsmeldingas”Med hjarte for heile landet”, og den nasjonale kampanjen ”TrivselsBygda” er hovedmålsettingen for prosjektet å skape et godt og inkluderende miljø både i 4H og i bygda/tettstedet ved hjelp av grønne verdier. 4H vil synliggjøre sammenhengen mellom trivsel og nærhet til naturen. Friluftslivsaktiviteter av mange slag skal synliggjøre verdiene i bygda, øke miljøbevisstheten og fremme utnyttelsen av det bygda har å tilby av grønne og miljøvennlige varer, tjenester og opplevelser.