Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag 2/2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet nytt om Biogass Midt-Norge. Fylkesmannen og fire kommuner i Sør-Trøndelag har igangsatt et samarbeidsprosjekt for utvikling av biogassanlegg basert på husdyrgjødsel.

Fylkesnytt: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ute med et nytt nummer av fylkesnytt. Denne utgaven inneholder blant annet nytt om Biogass Midt-Norge. Fylkesmannen og fire kommuner i Sør-Trøndelag har igangsatt et samarbeidsprosjekt for utvikling av biogassanlegg basert på husdyrgjødsel.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Ungdom i ledelsen!

Det er nå tatt initiativ til et nytt utviklingsprosjekt for ungdom med ungdom i ledelse.

Viktige områder blir:

  • Å gjøre lokalsamfunn og distriktene attraktive å flytte tilbake til eller flytte til for ungdom, også for de med høyere utdanning. 
  • Å bygge holdninger til tilbakeflyttere og tilflyttere både hos de som flytter og de som tar i mot dem
  • Å synliggjøre bygda og distriktene som attraktive arenaer å etablere ny virksomhet på
  • Å være synlig på de arenaer ungdom er (for eksempel i Trondheim /NTNU/ HIST m.m.)

Prosjektet har vært igjennom en lengre forprosjektfase. Ungdomsorganisasjonene har forankret prosessen gjennom egne fora. Prosjektets organisering vil gjenspeile forankringen hos ungdom og i deres organisasjoner. Prosjektleder får rollen som en ”ungdomsagent” som skal være på ungdommens egne arenaer for å synliggjøre prosjektets intensjon, mål og tiltak. Ungdomsperspektivet tas på alvor.

Det har i flere år vært arbeidet systematisk med bygdeutvikling og lokalsamfunnsutvikling i Sør-Trøndelag. Prosessmetoder som fremmer lokalt engasjement og eierskap blant bygdefolk selv, skal bidra til å lede fram til de gode ideene og måloppnåelse.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har fokus på ungdom. I våre strategier og tiltak er ungdom en sentral målgruppe. Avdelingen vil legge til rette for aktive tiltak med ungdom i ledelsen. Norges Bygdeungdomslag har bl.a. en fast representant i fylkets regionale landbruksforum, ungdom og rekruttering er et viktig tema i de regionale næringsstrategiene og i den nylig vedtatte Landbruksmelding for Trøndelag er det et spesielt fokus på ungdom som målgruppe.

Det er en rekke prosjekter i fylket som har fokus på rekruttering til landbruk og bygdene, bygdemobilisering, bolyst og utvikling. Listen under er ikke uttømmende.

I 2009 ble det satt ned en egen gruppe som skulle se på metoder, holdninger og tiltak knyttet til utviklingstiltak for og med ungdom i Sør-Trøndelag. Målet er endring fra ”klientorientering” til brukerstyring. Gruppen besto av Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag, prosjektet  Min tur, 4H, Sør-Trøndelag Bondelag og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag,  avd. for landbruk og bygdeutvikling. Gruppen gjennomførte som felles tiltak i 2009 et møte i Studentersamfundet i Trondheim i samarbeid med studentorganisasjonen. Bygdeungdommens leder Nils Håvard Øyås møtte urbanist Erling Fossen og bygdeforsker Katharina Rønningen til det som i etterkant ble kalt for ”slaget i Nidaros”. Vi konstaterer at ungdom som studerer i Trondheim i alle høyeste grad er interessert i en bygdepolitisk debatt, men at den nødvendigvis ikke handler om bygd mot by. 

Kontaktperson: Jan -Yngvar Kiel, jyk@fmst.no, tlf.: 73199256/ 91813201.
 

Skolelever planter skog og lærer om kretsløpet i naturen

Det er godt klima for skoleskogplanting i Aure, Hemne, Snillfjord og Hitra. 9 skoleskogdager ble planlagt i vår og til nå er 6 arrangement gjennomført. 

Elvene ved Straumsvik skole, Aure barne og ungdomskole, Sør-Tustna skole, Svanem skole, Krogstadøra skole og Vinjeøra skole har alle gjennomført en heldag med skoleskogplanting. I forbindelse med selve plantingen får elevene lære om kretsløpet i naturen, og at skogen der de bor ikke alltid har sett ut slik den er i dag. Trærne vandret inn etter istiden, og skogene har gjennom historien fått hard medfart av både folk og fe. I historietimen inngår også skogreisinga, og dagens miljøutfordringer ved skogsdrift og skogplanting både i forhold til natur og klima.

Skoleskogdagene organiseres gjennom Lensa-prosjektet med pådriveren Rolf Stamnestrø. Skogselskapet hjelper til med planter, utstyr og gjennomføring. Dette inkluderer også en naturfagtime i det fri om naturens kretsløp og trærnes fortreffelighet. Kort sagt:  plant tre, bygg i tre og fyr med ved.

Fylkestinget i Sør-Trøndelag bestilte skoleskogplanting i sin behandling av Kystskogmeldinga. Elevenes innsats er upåklagelig. Humuslag og mosedotter får en real omgang før planten er i jorda.

     Fylkesnytt: Skoleelever planter skog
Skoleelever planter skog.
Foto: Hans Chr. Brede

Kontaktpersoner:
Hans Christian Brede, hans-christian.brede@fss.fmst.no, tlf.: 73199286/ 95065685.
Nils Prestmo, npr@fmst.no, 73199284/ 90999852.
 

Trøndelag er foregangsregion på økologisk melkeproduksjon

Trøndelagsfylkene ble fra 1. januar 2010 foregangsregion for økologisk melkeproduksjon -prosjekt ”ØkoMELK”. Arbeidet er i startfasen, men er likevel godt i gang i begge fylkene.

Nord- og Sør-Trøndelag er utpekt som foregangregion på produksjon av økologisk melk.

Fylkesnytt: Kyr på beite
Foto: Ivar Stokkan.

Prosjekt ”ØkoMELK” - Trøndelag som økologisk foregangsregion - er foreløpig bare i startfasen. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er utpekt som prosjektkoordinator med Tine og Norsk Landbruksrådgiving som prosjektmedarbeidere. For å få konkrete og gode innspill fra produsentene arrangeres det regionvise oppstartsmøter. Oppstartsmøtene har så langt godt oppmøte med svært engasjerte gårdbrukere. Møteserien avsluttes første uka i juni.

Prosjektet registrerer at det er store utfordringer på markedssida. Tine har mye mer øko-melk enn de greier å selge og signaliserer inntaksstopp for nye leveringsavtaler på økologisk melk. Samtidig varsler Tine nye tiltak for å styrke markedsføring og forbruk. Utviklinga av den økologiske melkeproduksjonen i regionen må likevel gå framover. Den økologiske driftsformen er fortsatt ny i Norge, og det er fortsatt behov for mer kunnskap om hvordan økologisk landbruk og det økologiske regelverket kan tilpasses norske forhold.

Prosjektet ”ØkoMelk i Trøndelag” ønsker derfor å rette hovedinnsatsen mot bruk som allerede har starta omlegging, samt å jobbe med kompetanseoppbygging og formidling. I forhold til målsettingene i den opprinnelige søknaden med konkrete mål på å øke økologisk areal og antall økokyr, dreies prosjektet noe over til utviklingstiltak og kompetanse-oppbygging. Her vil presentasjon av eksempelbruk med beskrivelse av driftsopplegg og lønnsomhet være interessante og sentrale elementer.

Kontaktperson: Ivar Stokkan, ist@fmst.no, tlf.: 73199274.
 

Skogen i Neadalen går spennende sommer i møte

Granbarkbillen har over flere år vist økt populasjon flere steder i Sør-Trøndelag. I  Neadalen - i Selbu og Tydal kommuner, observeres det flere steder skog som er angrepet av billen.

Fylkesnytt: Skog angrepet av granbarkbille
Skog angrepet av granbarkbille. Foto: Gaute Arnekleiv  

Utviklingen følges nøye og tiltak iverksettes for å begrense skadene.

Sør-Trøndelag deltar i Skog og landskap sitt årlige overvåkingsprogram med hensyn til utviklingen av granbarkbillen. I de siste åra viser resultatene herfra at billepopulasjonen er økende, særlig i de østre delene av fylket.

Økningen sees i sammenheng med varme somre og med mye skranten gammel granskog. Høsten 2009 ble det i Neadalen observert skog angrepet av granbarkbillen flere steder. Det dreier seg ikke om store angrep på hvert sted. Angrepene har helst skjedd i hogstflatekanter, men er også observert inne i skogbestand.

For å bidra til stanse denne utviklingen tas det nå grep lokalt. Bl.a. skjerpes reglene for uttransport av tømmer, slik at dette ikke blir liggende over sommeren og er kilde til videre spredning av granbarkbillen. Antatt berørte skogeiere er tilskrevet med informasjon og om aktuelle tiltak. Det er videre informert i media. Skogeierne er oppfordret til å følge med hvordan det utvikler seg på egen eiendom. Flere skogeiere har reagert og planlegger nå skogsdrift på forsommeren, med sikte på å ta ut angrepet skog.

Fylkesnytt: Barkbiller
Granbarkbiller. Foto: Gaute Arnekleiv.

Det beste tiltaket rår vi ikke over - en kjølig sommer vil redusere sverming og reproduksjon av granbarkbillen. Fellene for å overvåke bestandsutviklingen er satt ut. Hvordan granbarkbillen utvikler seg videre får vi svar på til høsten.

Kontaktperson: Gaute Arnekleiv, gar@fmst.no, tlf.: 73199285/ 91309509.
 

Biogass basert på husdyrgjødsel

Gjennom Biogass Midt-Norge samarbeider Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Ørland kommune, Orkdal kommune, Meldal kommune og Sømna kommune om å utnytte biogass fra husdyrgjødsel.

Biogass Midt-Norge er et samarbeidsprosjekt basert på lokale målsettinger om utvikling og bygging av biogassanlegg basert på husdyrgjødsel i Sømna, Orkdal, Meldal og Ørland kommuner.

Prosjektet v/ Fosen Næringshage har fått midler fra SLF over nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket, til å videreutvikle metoder for digital kartlegging av biogassressurser, utvikle verktøy for å optimalisere logistikkløsninger og se på forretningsmodell for biogassanlegg. Prosjektet skal gjennomføres i løpet av 2010 og egen prosjektleder er tilsatt.

Med utgangspunkt i en kartlegging gjennomført i 2009 er potensialet for biogassproduksjon fra husdyrgjødsel i Sør-Trøndelag beregnet til 140 GWh.

Kontaktperson: Julia Olsson, jol@fmst.no, tlf. 73199251/ 91639197.
 

Vi bygger framtidas bygdesamfunn med optimisme

Bygdeoptimistene ønsker videreføring av Optimistbygdprosjektet, og søknad er sendt til Kommunal- og regionaldepartementet.

Kommunal- og regionaldepartementet har invitert til å søke om midler under overskrifta Bolyst 2010. Nettverk for optimistbygder har levert en søknad som innebærer videre utvikling i de eksisterende bygdene med en viss "spesialisering" av områder. 

En satser på initiativbasert rekruttering av flere bygder, og på Oppdal søkes om et delprosjekt som ser på kommunen som "god hjelper" samt å involvere vennskapskommuner i andre land. Som et slags "nav" i det videre arbeidet ønsker vi å etablere et Optimistisk institutt.

    Fylkesnytt: Søknad til KRD
Søknad. Foto: Hilde Nordløkken

Sammen med papirsøknaden fikk departementet en film med stemmer og bilder direkte fra optimistbygdene. Den formidler hvorfor videreføring er så sterkt ønsket. (Filmen vil snart bli lagt ut på YouTube)

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avdeling for landbruk og bygdeutvikling har spilt en aktiv rolle i Optimistbygdprosjektet. Prosjektet har gitt gode resultater og med god relevans til landbruket i fylket. I en videreføring legges det opp til at regionale aktører skal ha en mer tilbaketrukket rolle, mens bygdene sjøl skal ha en mer framtredende rolle. Det vil imidlertid fortsatt være viktig at regionale aktører opptrer som gode hjelpere.

Vi krysser fingre og tær for at vi får ressurser som gjør at vi kan fortsette i ønsket tempo. Avgjørelsen i KRD blir tatt i løpet av første halvdel av juni.

Kontaktperson:
Tor Morten Solem, tms@fmst.no, tlf.: 73199283/ 90744718.
Hilde Nordløkken, nordloek@online.no, tlf.: 90120175.
 

Tarva - utvalgt kulturlandskap!

Sør-Trøndelag har fått et nytt utvalgt kulturlandskap – øygruppen Tarva i Bjugn kommune.

Fra før er det 20 utvalgte kulturlandskap i hele landet, deriblant Seterdalene i Budalen i Sør-Trøndelag.

Det er Tarva, samt Skålvær-Blomsøy i Nordland som nå er plukket ut i forbindelse med utvidelsen i 2010. Fylkesmannen synes dette er en gledelig nyhet og inviterer kommunen og gårdbrukerne på Tarva til samarbeid om oppfølgingen av utvelgelsen.

I forbindelse med ”Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Sør-Trøndelag” (rapport 5/96), er Tarva plassert i prioritet 1, og er beskrevet slik: ”Intakt, tradisjonelt drevet kystkulturlandskap av øyer, spesielle artsforekomster, nasjonalt verdifull kystlynghei.” I rapport botanisk serie 2000-10 fra NTNU Vitenskapsmuseet beskrives Tarva som det mest bevaringsverdige området av kystlynghei på landsbasis. En av de største øyene, Været, og den mye mindre Svinøya, ble fredet ved kongelig resolusjon i 1973 og ble landskapsvernområde i 1982. Det drives tradisjonelt vinterbeite med sau og storfe, og det brennes også lyng på tradisjonelt vis. I dag er det tre brukere som har husdyrhold på øygruppa.

Fylkesnytt: Tarva
Tarva. Foto: Laila Marie Sorte

Tarva har stor formidlingsverdi. Sommeren 2007 var en internasjonal delegasjon med forskere på besøk på Tarva. Temaet var kystlynghei. Kulturhistorisk er Tarva preget av krigsminner fra 2. verdenskrig. Det finnes bygninger, bunkerser, kanonstillinger osv som forteller om stor aktivitet i relativt nær fortid. 

Kontaktperson: Laila Marie Sorte, lms@fmst.no, tlf.: 73199275.

Forsidebilde: Ivar Stokkan