Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fylkesnytt frå Oppland 3/2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Oppland er ute med nytt nummer av Fylkesnytt. Denne utgåva inneheld mellom anna nyhende frå Prosjektet Rull - Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland.

Fylkesmannen i Oppland er ute med nytt nummer av Fylkesnytt. Denne utgåva inneheld mellom anna nyhende frå Prosjektet Rull - Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland.

Samordna nettsatsing
Fylkesmannen sine landbruksavdelingar og Landbruks- og matdepartementet har inngått eit samarbeid om ei felles nyhendeteneste på nett. Tiltaket er eit ledd i arbeidet med å vidareutvikle og samordne nettsatsinga mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Kvart fylke vil gje ut eitt nettbasert nyhendebrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er representanten til Kongen og regjeringa i fylket og skal arbeide for at vedtaka, måla og retningslinjene til Stortinget og regjeringa blir fulgt opp. På vegne av fleire departement utfører fylkesmannen ei rekke forvaltningsoppgåver i forhold til kommunar og enkeltpersonar, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.

Rull (rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket)

Prosjektet Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland, forkorta til RULL, har jobba intensivt sidan i fjor haust og nå kjem resultata!

I vår vart tilbodet om agronomkurs for vaksne lyst ut med 15 plassar. Interessa var så stor at fylkeskommunen innvilga ekstra middel og utvida til 41 plassar. Enda står det ni på venteliste! Kurset er godt i gang med to elevgrupper, ei på Vinstra og ei på Valle på Toten. Interessa syner at det er eit behov for dette tilbodet. Elevane er i aldersgruppa 22 til 64 år, og dei skal overta eller har overtatt gard. Dei aller fleste har anna utdanning og yrke frå før, alt frå sjukepleiarar og økonomar til frisørar og snikkarar.

I tillegg har RULL i haust prøvd ut Norsvin sitt kurstilbod Norsvinskolen som eit høgskulekurs i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Det er sju studentar som er med på utprøvinga. Dei følger eit litt justert studieopplegg, men saman med dei andre kursdeltakarne ved Norsvinskolen. I slutten av november er det eksamen, og studentane får 5 studiepoeng. Det er planer om å prøve tilsvarande opplegg for Geno sin Storfeskole til våren.

Oppland fylkeskommune er prosjekteigar av RULL og samarbeider med Fylkesmannen i Oppland, Oppland bondelag, Oppland bonde- og småbrukarlag og Skogbrukets kursinstitutt om prosjektet.

Nasjonal Inn på tunet-konferanse med 270 deltakere

Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannnen i Hedmark arrangerte sammen den nasjonale Inn på tunet konferansen på Hamar 21.-22. september.

Oppland og Hedmark er to fylker hvor ”Inn på tunet” står sterkt. Landbrukstellingen i fjor viste at Oppland hadde 76 gardsbruk som drev med ”Inn på tunet” som tilleggsnæring og Hedmark hadde 55 gardsbruk som oppgav det tilsvarende. I tillegg må vi gå ut fra at det drives ”Inn på tunet”-tjenester på flere små landbrukseiendommer som ikke ble omfattet av tellingen.
         
Konferansen samlet 270 deltakere fra hele landet. Overskriften på konferansen var ”Inn på tunet – en del av et offentlig kvalitetstilbud”. Arbeidet med ny nasjonal strategi for ”Inn på tunet”-satsingen var et viktig tema i konferansen. Nyere forskning, kvalitetssikring, merkevarebygging, nettverksdanning, bestillerkompetanse og andre aktuelle temaer ble presentert

Fylkesmannen i Oppland bidro med innlegg der det ble satt søkelys på områdene brukerrettigheter, kontroll og tilsyn med bl.a fokus på Inn på Tunet og Opplæringslova.  En ser store utviklingsmuligheter for Inn på tunet, men også at utfordringer og dilemmaer kan oppstå i forbindelse med lovlighetskontroll og tilsyn, ikke minst i forbindelse med tiltak retta mot skole og alternativ undervisning.

Gutt og hest

(Foto: Kerstin Mertens, Samfoto)
  

”GPS-skattejakt” for 4H i det utvalgte kulturlandskapet Nordherad

I begynnelsen av oktober ble ungdommer fra Jutulen 4H i Nordherad invitert til en liten skattejakt på kulturminner ved hjelp av GPS. Bak opplegget sto fylkesarkeolog Lars H. Pilø fra Oppland fylkeskommune og Stig Horsberg som arbeider med utvalgte kulturlandskap hos Fylkesmannen. På forhånd var fem forskjellige kulturminner lagt inn på håndholdte GPS-mottakere. 4H-erne ble sendt ut i to lag for å lete dem opp, og på hver post skulle de finne en boks med en oppgave som skulle løses.

De 4H-erne som deltok viste stor iver og kreativitet i å løse oppgavene, sjøl om både leting og oppgaveløsing var ganske krevende. Innenfor et ganske begrenset område fant de både to gravhauger, en hustuft, en vassveg, et heimkufjøs og et skålgropfelt. ”Skattejakten” ble avsluttet med grilling av pølser og kjøttkaker og utdeling av sjokolade for innsatsen.

I Nordherad ble det gjennomført en laserskanning av terrenget med høg oppløsning i 2010. Den gjør det mulig å se små terrengforskjeller som kan fortelle om mulige kulturminner. Bedre kartlegging av kulturminner og kunnskap om den lokale jordbruks- og bosettingshistorien er viktig for arbeidet med det utvalgte kulturlandskapet. Opplegget for 4H-klubben er en del av arbeidet med å øke bevisstheten om de miljøverdiene innbyggerne i Nordherad forvalter.

Barn som leker

(Foto: Stig Horsberg, Oppland FMLA)
  

Landbruksfagleg samling

Den årlege landbruksfaglege samlinga for kommunane i Oppland vart arrangert 12. – 13. oktober på Hafjell i Øyer med vel 100 deltakarar. Målet er å gje fagleg påfyll, og samstundes er dette eit godt høve til å møte kollegaer rundt i fylket.

Fylkespolitikarar Kjetil Lundemoen opna med eit foredrag om kva landbrukspolitisk handlingsrom lokalpolitikarar har. Konklusjonen hans var at det finst lokalpolitisk handlingsrom innan mange felt, som areal, kompetanse, rådgjeving, mat, lokale møteplassar m.m. Han oppfordra til å løfte landbruk som eit politikkområde i kommunane.

Ingvar Hage, direktør for Bioforsk Øst hadde fokus på behovet for kompetanse i landbruket, noko som er svært viktig for å utvikle næringa vidare. Landbruket er avhengig av forskning og utvikling, av gode rådgjevarar og gode utdanningstilbod. I Oppland er vi på god veg bl.a. med RULL-satsinga.

Christian Anton Smedshaug, direktør for Landbrukets utredningskontor hadde eit interessant foredrag om matvaresituasjonen i verda og kva utfordringar vi står over for. Ragnhild Borchgrevink, direktør i Viken skog tok deltakarane med på ei historisk reise i utviklinga av skogbruket, og delte tankar om framtida og peikte på mange moglegheiter og nokre utfordringar framover.

Den andre dagen av samlinga gjekk med til jord-, skog- og arealfaglege tema, som bl.a. økologisk eggproduksjon, skogsvegar og skredfare og arealutfordringar.

Det siste foredraget var ved Steinar Sørli frå Åmot operagard i Sogn og Fjordane. Han heldt eit inspirerande foredrag om satsing på opera i ei lita bygd og at det faktisk går an å få det til! Deltakarane reiste forhåpentlegvis heim med både ny kunnskap og nye tankar! Evalueringa syner svært gode attendemeldingar på programmet, noko som arrangørane Fylkesmannen i Oppland, Innovasjon Norge Oppland og Oppland fylkeskommune er godt nøgde med! 

BU-prisen for Oppland 2011 tildelt Toten Eggpakkeri

Toten eggpakkeri logo

På landbruksfaglig samling på Øyer 12. oktober ble bygdeutviklingsprisen for 2011 tildelt Toten Eggpakkeri. Eggbonde Ernst Ole Ruch og styreleder i pakkeriet, Knut Solbrækken, mottok prisen.
 
”Skal du ha ferskere egg må du kjøpe høne”
Fire eggbønder på Toten fant ut at de ville ha en større andel av verdiskapningen. De ønsket å gi forbrukeren det forbrukeren ville ha, - nemlig nylagte egg av beste kvalitet. Resultatet ble Toten Eggpakkeri, ferdig utklekket i mai 2003.

Juryen framhever blant annet at her er det samsvar mellom mål og virkelighet: Ingen skal slå Toten Eggpakkeri på ferskhet og farge på plommen. Korte avstander til produsent, god logistikk og eget spesialfôr sørger for å gi det beste av det beste. Produsenter som inngår leveringsavtaler forplikter seg til å bruke et eget fôr spesialutviklet for formålet. Det er klare rutiner for hønsehusets standard, slik som fôret, vannet, renholdet, ventilasjonen, salmonellatesting og mye annet.
 

Nytt nettsted om skogfond

Investeringsaktiviteten i skogbruket bør økes, og skogfond er et lønnsomt og viktig hjelpemiddel for å nå dette målet. På det nye nettstedet www.skogfond.no vil skogeier få saldoopplysninger på en enkel måte direkte på web.

Fylkesmannen i Oppland og Hedmark, Statens Landbruksforvaltning (SLF) og Mjøsen Skog BA deltar sammen i et pilotprosjekt for å gjøre skogfondsordningen bedre kjent. Med eget nettsted håper man å nå ut til flere, og spesielt til nye skogeiere. Nettstedet gir en rask oversikt over tiltak som skogfond kan brukes til og en oversikt over kontaktinformasjon hvor skogeier kan henvende seg for ytterligere personlig oppfølging. I tillegg kan skogeierne få enkel tilgang til sin skogfondssaldo, ved å taste inn personnummer, eller evt organisasjonsnummer for sin eiendom.

Mjøsen Skog er initiativtaker og prosjektleder. Pilotprosjektet går derfor i Mjøsens medlemsområde, men selve nettstedet med dets funksjon vedr skogfondssaldo og generell informasjon, er selvfølgelig tilgjengelig for skogeiere i hele landet. Prosjektet vil evalueres etter årskifte. Viser det seg å være en nyttig og effektiv kanal for å øke aktiviteten i skogbruket, vil det vurderes hvordan SLF kan overta nettstedet og gjøre dette til en nasjonal og permanent informasjonskanal mot skogeiere. Foreløpige tilbakemeldinger fra brukere er stort sett bare positive. Spesielt blir det fremhevet at det er enkelt og raskt å få tilgang på saldoen på skogfondskontoen gjennom nettstedet.

Nettstedet skogfond.no