Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Sør-Trøndelag 3/2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant med artikkel om Skogfond – kurs for regnskapsførere.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet. 

Skogfond – kurs for regnskapsførere 

Skogfond er ett av virkemidlene for å få utført viktig arbeid i skogbruket. Skogeiernes regnskapsførere har en nøkkelrolle for å få tatt dette virkemidlet i bruk fullt ut. 

Kurs i skogfond- økonomisk virkning og bruk ble gjennomført for 19 regnskapsførere på Stjørdal og i Åfjord i dagene 3.-4. oktober i regi av LENSA. 

Læremålene var: 

  • Kunne forklare økonomiske virkning av skogfond
  • Kunne føre riktig i regnskap
  • Kunne beregne behovet for avsetning i skogfond
  • Vite hva skogfondet kan brukes til og gi skogeiere gode råd om skogfond 

Kurset bygger på prøvekurs utviklet i 2011. Dette kom i stand gjennom et samarbeid mellom Skogbrukets Kursinstitutt(SKI),  Daldata, Agdenes Regnskap og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. SLF bidro med finansiering og har vist stor interesse også for oppfølgingen. 

Prøvekurset omfattet 12 regnskapsførere fra Orkdalsregionen(Orkdal, Meldal, Skaun og Agdenes) og regnskapsførere som dekker kommunene Hemne, Snillfjord, Hitra og Aure(Møre og Romsdal). 

Med nylig gjennomført kurs har i alt 31 regnskapsførere gjennomgått kurset innenfor LENSA sitt dekningsområde

Målet er å bidra til en mer aktiv bruk av skogfond gjennom å dra nytte av regnskapskontorene som en viktig veiledningsressurs overfor skogeierne, samt bidra til at mulighetene med skogfond faktisk blir utnytta i skogbruksregnskapet.

I Sør-Trøndelag vil bruken av skogfond bli fulgt opp regionvis gjennom LENSA, slik at regnskapsførerne sammen med både skognæring, førstelinjetjenesten i kommunene og fylkesmannens landbruksavdeling kan bidra til at skogeierne får best mulig nytte av skogfondsordningen

Kontaktperson: Tor Morten Solem, tms@fmst.no, tlf. 73 19 92 83.
  

Kulturlandskapsprisen til gården Dølan i Malvik

Kulturlandskapsprisen for 2012 i Sør-Trøndelag ble i år delt ut til Hjørdis Engan på gården Dølan i Malvik kommune.  

Kulturlandskapsprisen til gården Dølan i Malvik

Kulturlandskapsprisen til gården Dølan i Malvik (Foto: Aage Storsve)

På småbruket Dølan har det så lenge en vet vært drevet med tradisjonell jordbruksdrift med beiting og slått av innmarka. I og med at den dyrka marka er svært bratt har det vært svært krevende å høste fôret. Bare beskjedne mengder med husdyrgjødsel har gjennom åra blitt brukt for å gjødsle graset. Det har medført at enga i dag har et rikt artsmangfold av ulike planter. I tillegg er gårdstunet med gamle bygninger tatt godt vare på og vedlikeholdt på en meget god måte. 

Dølan er med i ordningen utvalgte naturtyper. NTNU har gjennomført registreringer av de kulturlandskapsverdiene på gården. I vurderingen fra NTNU konkluderes det med at Dølan inneholder store arealer med lite gjødsla kulturmark og med velutvikla, fattige engtyper i god og langvarig hevd. Det er store forekomster av arter knytta til gammel kulturmark på bruket. 

Prisen ble forleden delt ut under kommunestyremøtet i Malvik kommune. Dølan eies i dag av Meraker Brug. Familien Engan har leid det knapt 40 dekar store bruket i en årrekke. Noe av jorda er så bratt at den må slås med tohjulstraktor. Bruket ligger godt synlig fra vegen mellom Hommelvik og Selbustrand på den andre siden av elva Homla.  

Kulturlandskapsprisen er ei påskjønning til de som gjør en ekstraordinær innsats for landbrukets kulturlandskap i Sør-Trøndelag og skal bidra til allmenn fokusering på de verdiene som landbrukets kulturlandskap representerer.  Til å vurdere prisen har en hatt en jury som består av representanter fra faglagene i landbruket, Fylkeskommunen, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Fylkesmannen avdeling for landbruk og bygdeutvikling, kommunene og landbruksrådgivinga i fylket.

Prisen består av et diplom og en pengegave på kr. 20.000. Prisen ble i år delt ut for tolvte gang.

Kontaktperson: Johan Sandberg, jsa@fmst.no, tlf. 73 19 92 71.
  

Inn på tunet Midt-Norge er stiftet 

Inn på Tunet Midt-Norge, som er ett nettverk for tilbydere av Inn på Tunet, ble formelt stiftet på Brekstad den 9.11.2012. Målgruppen er både tilbydere i aktiv drift og de som er i etableringsfasen. 

Inn på Tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk, som er knyttet opp til gården og arbeidet der. Tjenestene som tilbys skal gi mestring, utvikling og trivsel. 

  Inn på tunet-logo

Dette er en voksende næring, og antallet tilbydere er økende. Etter hvert har behovet for nettverk mellom tilbyderne vokst fram. 

Hensikten med et slikt nettverk er mange. Først og fremst skal dette være en møteplass der en møter andre tilbydere innen Inn på Tunet for å utveksle gjensidig informasjon, kompetanse og faglige spørsmål.

Nettverket skal bidra til et innholdsrikt og mangfoldig Inn på Tunet tilbud, som holder høy kvalitet.  Faglige, sosiale og organisatoriske spørsmål skal ha fokus. 

Det skal gjennomføres to nettverkssamlinger årlig.

Det legges opp til kontinuerlig informasjon som hva som skjer regionalt og nasjonalt. Egen hjemmeside skal etableres, med link til tilbydernes hjemmesider, med en oppdatert tilbyderoversikt over hvem som gjør hva og hvor. 

For medlemmene skal det opprettes et eget diskusjonsforum på nett.

Ut over dette skal nettverket være en pådriver for igangsetting av kurs, konferanser og studieturer. 

Inn på Tunet Midt-Norge skal ledes av et styre på 5 styremedlemmer. 

4 styremedlemmer rekrutteres fra medlemmene i nettverket, mens det 5. styremedlemmet rekrutteres eksternt.

Som styreleder ble Bjørn Aamo fra Soknedal valgt. 

Kontaktperson: Kari Frøseth, kfr@fmst.no.
  

Slipplaftboom i Oppdal 

I Oppdal er det i løpet av det siste året oppført en ny driftsbygning samt to tilbygg til eksisterende driftsbygninger, i slipplaft. Alle tre byggene er oppført for bruk i saueproduksjon. I tillegg er det planlagt to nye saufjøs i samme teknikk som trolig blir oppført i 2013, også disse på saubruk. 

Tilbygg i slipplaft

Tilbygg i slipplaft (Foto: Gro Aalbu)

Slipplaft
Slipplaft er en veggkonstruksjon der en slipper tilskåret plank (f.eks. 150×150 mm) ned i et spor eller en føring langs søylene i yttervegg. En får dermed et veggfelt fylt med massivtre og med en brukbar isolasjon (lett-isolert). Materialbanken AS i Vinglen er ledende i Norge innen denne byggeteknikken og har levert byggene som er oppført i Oppdal. 

Tømmer fra egen skog
Valg av slipplaft som byggeløsning gjør at egen skog kan nyttes. Ingen av brukerne i Oppdal valgte en slik løsning, men Bjerkaas kjøpte skog på rot som han hogd selv, fikk skåret og som ble montert i kassetter av Materialbanken AS. Kostnaden pr m² vegg ved bruk av egen skog ville blitt på kr. 600 i følge Bjerkaas. Ved kjøp av tømmer fra Materialbanken AS er kostnaden kr. 800 pr. m². Både Holum og Forbregd valgte å kjøpe tømmer direkte fra Materialbanken. 

Se hva brukerne Rolf Sverre Holum, Anita og Stig Hindseth Bjerkaas og Ola Forbregd sier om valget av slipplaft:

Kontaktperson: Tor Sæther, tsa@fmst.no
  

Landbruksbegrepet i plan- og bygningsloven  

Det er behov for å harmonisere  kommunenes praktisering av landbruksbegrepet i plan- og bygningsloven.  

På bakgrunn av henvendelser fra enkelte kommuner har vi har grunn til å tro at landbruksbegrepet forstås noe ulikt fra kommune til

kommune. I bl.a. forhold til etablering av kyllingfjøs og andre driftsbygninger til kraftfôrkrevende produksjoner på fradelt tomt, knytter seg usikkerhet til hvorvidt slike tiltak kan anses for å falle inn under LNFR-formålet eller ikke. 

Innholdet i landbruksbegrepet har betydning for hvilke tiltak som kan iverksettes i tråd med planformålet LNFR, og hvilke som må behandles som dispensasjon fra dette. Fylkesmannen ser det slik at landbruksbegrepet i plan og bygningsloven er et snevrere begrep enn det vi i daglig tale forstår med landbruk – en næring som har utviklet seg til å omfatte et bredt spekter av virksomheter. 

Spørsmålet om hvorvidt et tiltak omfattes av landbruksbegrepet i plan og bygningsloven eller ikke, dvs. om tiltaket krever dispensasjon før iverksettelse, er først og fremst et spørsmål om på hvilken måte et tiltak skal behandles og ikke hva den enkelte tiltakshaver skal få tillatelse til. Det er imidlertid på det rene at dispensasjonsbehandling både er mer tidkrevende og dyrere for tiltakshaver. 

For å oppnå større grad av harmonisering og likebehandling mellom kommunene når det gjelder forståelsen av hvilke landbrukstiltak som omfattes av LNFR, har Fylkesmannen orientert om dette temaet som legg i opplæringen av nyvalgte kommunepolitikere, minnet kommunene om veilederen «Landbruk Pluss» utgitt av Miljøverndepartementet, i tillegg til at vi har spredt informasjon om forvaltningspraksis på området. 

Fylkesmannen ser at ulike former for landbruksproduksjon på utskilte tomter og med ulike former for eierskap har utviklet seg raskt i de siste årene, og det vil antakelig være behov for å utrede en del problemstillinger rundt dette ytterligere. Etter det vi har fått signaler om vil Statens landbruksforvaltning komme med utdypende retningslinjer innen utløpet av 2012. 

Kontaktperson: Trine Gevingås, tge@fmst.no, tlf: 73 19 92 72.
  

God utnyttelse av økonomiske virkemidler til vegbygging i Sør-Trøndelag

Bruk av årets tilskudds ramme til skogsveger har lagt et grunnlag for uttak av 50000 kubikkmeter skog til en førstehåndsverdi på 17 millioner kroner. 

I Sør-Trøndelag er nå hele bevilgningsramma til veger og taubane brukt opp for 2012. 

Det er bevilget 5.5 million kroner til 6200 meter nybygd veg og 5845 meter med ombygging av veger. I tillegg til mindre tiltak som velte- og snuplasser. Tiltakene har betydning for nesten 50000 kubikkmeter hogstmoden skog til en førstehåndsverdi på 17 millioner kroner og en samfunnsverdi på det mangedobbelte. 

I tillegg er hele potten på kr 400.000,- bevilget som ekstra midler over revidert nasjonalbudsjett brukt opp på 8 tiltak. 

Det ligger også søknader inne for 2013 som tilsvarer tilskudd på ca. 2,5 millioner kroner.

Fylkesskogsmester Aage Storsve hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sier at det først og fremst er i de kommunene med både kompetanse og kapasitet til å arbeide med vegsaker aktiviteten skjer. En kompetent og dyktig vegplanlegger er også svært viktig. 

Det er store forventninger til effekten av hovedplanene og prioriterte tiltak der i årene fremover.

Kontaktperson: Aage Storsve, aas@fmst.no, tlf. 73 19 92 80.
  

Politisk og administrativ ledelse i kommunene til matmesse i Berlin  

Mat og reiseliv er et viktig satsingsområde og kommunene som førstelinjetjeneste er i den forbindelse viktige samarbeidspartnere.  

Norges deltagelse på messen Internationale Grüne Woche (IGW) er en del av en utviklingsstrategi som skal bidra til at vi når politiske målsettinger innenfor mat- og reiselivsområdet. Satsingen skal bidra til å styrke omdømmet for Norge. IGW skal også være en viktig arena for dialog og utforming av ny politikk og nye virkemidler innenfor mat, reiseliv og relaterte områder. IGW skal være et verktøy for et samarbeid, utvikling, kvalitetsheving og bevisstgjøring på tvers av fylkesgrensene. 

I 2013 er regionalisering i samarbeid og produktutvikling sentrale stikkord. Trøndelag er en av tre regioner som skal profileres på messen og det deltar produsenter fra flere trønderske kommuner. I den forbindelse har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag tatt initiativ til en studietur for politisk og administrativ ledelse i kommunene i perioden 23.-25. januar.  

Kontaktperson: Guri Heggem, ghe@fmst.no, tlf: 73 19 92 60. 

 Fra Norges stand Grüne Woche 2012
Fra Norges stand Grüne Woche 2012 (Foto: John Riise)