Historisk arkiv

Fylkesnytt fra Nord-Trøndelag 2/2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stor økning i avvirkninga.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om stor økning i avvirkninga.

Samordnet nettsatsing
Fylkesmannens landbruksavdelinger og Landbruks- og matdepartementet har inngått samarbeid om en felles nyhetstjeneste på nett. Tiltaket er et ledd i arbeidet med å videreutvikle og samordne nettsatsingen mellom Landbruks- og matdepartementet og fylkesmennene. Hvert fylke vil komme ut med et nettbasert nyhetsbrev i halvåret.

__________________________________

Om Fylkesmannen
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp. På vegne av flere departementer utfører fylkesmannen en rekke forvaltningsoppgaver i forhold til kommuner og enkeltpersoner, og er klagemyndighet og tilsynsmyndighet.  

 

Stor økning i avvirkninga

Skognæring i Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommunen og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag tok vinteren 2012 initiativ til et arbeid som tok sikte på å legge forholdene til rette for økt avvirkning i Nord-Trøndelag. Hovedmålsettingen var å foreslå tiltak som øker avvirkningen i Nord-Trøndelag slik at avvirkningspotensialet, innenfor rammene av bærekraftig skogbruk, gjøres tilgjengelig for verdiskaping. Dette innebærer på kort sikt en økt avvirkning på 100.000 m3 innen 3 år, sammenlignet med 2011-avvirkningen og innebærer en økning på 25 prosent. Arbeidsutvalget la i sin sluttrapport fram prioriterte innsatsområder, tiltak og virkemidler innenfor 4 områder:

 • Skogeieren
 • INON og miljøverdier i skog
 • Infrastruktur
 • Andre innsatsområder

Etter at arbeidsutvalgets arbeid var avsluttet høsten 2012 har en rekke aktører iverksatt ulike avvirkningsfremmende tiltak. Tiltakene, sammen med en situasjon i fylket hvor det er full avsetning på alle sortiment, har hatt god effekt på avvirkninga i 2013. Mye tyder på at den nord-trønderske hogsten i 2013 vil passere 500.000 m3. Dette dokumenterer at skogbruksnæringas innsats med å øke avvirkningen i fylket har gitt gode resultater.

Ved utgangen av oktober var det innmålt over 445.000 m3 noe som er en økning på 83.300 m3 (23 prosent) sammenlignet med samme tid i 2011.

Diagram hogst Nord-Trøndelag
Klikk på diagrammet for stort format.
 

Når to måneder med innmåling gjenstår er det grunn til å anta at den samlede avvirkningen for Nord-Trøndelag vil passere 500.000 m3. Siden årtusenskiftet har dette bare skjedd to ganger tidligere. I 2001 og 2008 ble det avvirket henholdsvis 511.000 og 506.000 m3. Gjennomsnittlig årlig avvirkning i perioden 2000-2012 var på 445.000 m3.

Fylkesmannen er svært tilfreds med innmålingstallene og prognosen for 2013. Uavhengig av hva det endelige resultatet blir, vil 2013 bli rangert blant de tre beste hogstårene siden år 2000.

Det er viktig å understreke betydningen av fortsatt god samhandling i næringa for ytterligere å øke avvirkning i årene som kommer. Dette innebærer fortsatt aktivt arbeid med å gjennomføre flere av de omforente tiltakene som er prioritert i sluttrapporten fra arbeidsgruppen for økt avvirkning i Nord-Trøndelag. Blant en rekke beskrevne tiltak er skogsveibygging det viktigste enkelttiltaket. 

Kontakt:  Arne Rannem, fmntara@fylkesmannen.no.

I vinter har flere skogeiere har vært i sving i skogen Nord-Trøndelag med landbrukstraktor og vinsj.
Flere skogeiere har vært i sving i skogen Nord-Trøndelag med landbrukstraktor og vinsj. (Foto: Rune Saursaunet)

Kartlegging av kompetansebehov hos Inn på tunet-tilbydere

På oppdrag for Mære Landbruksskole har forsker Morten Stene ved Trøndelag forskning og utvikling intervjuet 12 tilbydere av Inn på tunet-tjenester i Nord-Trøndelag om deres utfordringer og behov for kompetanse.

Undersøkelsen viser at de fleste utfordringene er knyttet til markedet. Markedet er i stor grad positivt, men passivt. Delvis kommer tilbyderne ikke inn på markedet, delvis er de sårbare hvis de mister kunder og alle innsalg av oppdrag oppleves som krevende.

Kollegiale miljø og mulighet til å følge med i utviklingen av Inn på tunet som område, og hjelp til å legitimere tjenestene er viktig for å utvikle næringa.

Rapporten beskriver Inn på tunet-området som nytt, og samtidig er det å kjøpe eksterne tjenester delvis nytt for kommunene.

Kontakt: Siri Bruem, fmntsbr@fylkesmannen.no.

Eikra Gard.
Eikra Gard. (Foto: Eikra Gard.)
  

Beiteprisen 2013

Fylkesmannen i Nord- Trøndelag ved "miljø og kulturlandskapsgruppa" har ved visse mellomrom delt ut pris til brukarar som har gjort særleg miljøinnsats.  Prisen vart første gang utdelt i 1996 som "kulturlandskapspris".  

For 2013 vil "Miljø og kulturlandskapsgruppa" gi ut "Beitepris 2013". Dette for å få auka fokus på  verdien av god beitedrift. Prisen skal givast eit jordbruksføretak i Nord-Trøndelag som driv beiting av særleg god kvalitet med tanke på dyrevelferd, produksjon og skjøtsel av kulturlandskap.

Kyr på biete.
(Foto: Anders Mona)

Kriteria for prisen er:

 • God beitedrift for god dyrevelferd
 • Allsidig beitedrift
 • God produksjon på beite
 • Beitinga skal ta vare på viktige kulturlandskapsverdiar som kulturminne, biologisk mangfald eller andre landskapskvalitetar
 • Miljømessig generelt god drift
 • Vera registrert som jordbruksføretak og motta produksjonstilskudd

Ut frå forslag på aktuelle kandidatar nominerte Fylkesmannen fem kandidatar for "Miljø og kulturlandskapsgruppa. Desse var alle godt verdige kandidatar for prisen.

Dei nominerte er:

 • Erling Veie, Levanger
 • Tore Berg, Verdal
 • Arve Erik Norum, Inderøy
 • Iver Marin Berre, Namdalseid
 • Asle og Tove Sølvberg, Inderøy 

Av dei nominerte har "Miljø og kulturlandskapsgruppa" vald ut Iver Martin Berre frå Namdalseid som vinnar av "Beitepris 2013".

Kulturlandskapsgruppa sin grunn for tildelinga
Iver Martin er ein ung bonde med pågangsmot og tru på framtida. Han har eit husdyrhald der beitinga blir brukt på ein svært bevisst måte for å få gode resultat  av jordbruksdrifta.

Garden Berre er driven økologisk, har 244 000 i mjølkekvote og eit jordbruksareal på godt 400 dekar. I fjøset er det  ca 30 mjølkekyr og ca 30 ungdyr.

Kyr på biete.
(Foto: Anders Mona)

Etter at Iver Martin overtok garden i 2004 har han rydda over 100 dekar med gamal kulturmark til "nye" beite og han har bygd ny mjølkefjøs med robot med plass til 44 kyr og påsett. I planlegginga av fjøset var det ein føresetnad med tilrettelegging for ei praktisk og god beiting.

Beitinga er viktig frå kalv til mjølkeku. Kalvane har eiga trø og blir slept ut så snart dei er klare for det. Kvigene beiter på dei nyrydda innmarksbeita nedmed elva Ferga, kyrne heime ved fjøsen. Heime er arealet delt i 4-5 skifte med ulike beitetypar av vanleg sådd eng, beite, raigras, hundegras, og innmarksbeite, her er det stor interesse for å prøve nytt for stadig å få betre resultat.

Beitinga blir styrt etter kva dyra treng og kva som er tilgjengeleg. Beita blir pussa ved behov oftast 2-3 gongar for sesongen for å halde dei friske, regulere beitetilgangen og for halde ugras under kontroll. Heimebeita blir gjødsla to gongar i sesongen med vassblanda husdyrgjødsel.

Husdyrgjødsla blir spreidd ved bruk av slepeslange for å redusere jordpakkinga og å få utnytta gjødsla best mulig. Det er bygd eige mellomlager for husdyrgjødsla ved dei areala som er lengst unna garden. Iver Martin er bevisst på det å ha så lett utstyr som mogeleg får å redusere jordpakkinga, å ha stor traktor er ikkje noko mål!

Grovfôrproduksjonen utom beite er svært god, det blir satsa på å ha mykje ung eng som gir store avlingar og godt grovfôr for redusere behovet for kraftfôr. Kraftfôrforbruket er ikkje på meir enn 20 fôreiningar per 100 kg mjølk, det normale i Tine er 30 foreiningar. Dette viser at ein her legg stor vekt på å bruke eigne fôrressursar, noko som er bra for kulturlandskap og miljø.

Iver Martin har vore, og er, aktiv som grunneigar og som dugnadsarbeidar i kulturstiprosjektet i Namdalseid der mykje av den gamle postvegen frå 1663 (Trondheim- Nord Norge), som går gjennom gardane Bøgset, Staven, Bjørg og Berre, er restaurert.

Kontakt: Anders Mona, fmntamo@fylkesmannen.no.

Kyr på beite.
(Foto: Anders Mona)