Historisk arkiv

Statens forurensningstilsyn (SFT)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Forurensningsloven

Myndighetsområder særskilt delegert til SFT

 

Så å si all myndighet til å treffe enkeltvedtak etter loven og forskrifter til loven er delegert til SFT, med unntak av den myndigheten som er lagt til kommunen direkte i loven eller etter delegeringsvedtak, eller som er delegert til Fylkesmannen (jamfør oversikten ovenfor i venstremenyen). Dessuten er de lovbestemmelsene som gjelder ansvaret for den statlige beredskapen mot akutt forurensning lagt til Fiskeridepartementet i særskilt delegeringsvedtak (jamfør kongelig resolusjon  av 20.12.2002). Miljøverndepartementet har beholdt myndigheten til å treffe enkeltvedtak som første instans på noen få saksområder (jamfør oversikten nedenfor i venstremenyen).

 

Forskrifter hvor SFT er myndighet

 

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Kapittel 3. Forurensningslovens anvendelse for havner

Kapittel 8. Svovelinnhold i fyringsolje

Kapittel 19. Sammensetning og bruk av dispergeringsmidler og strandrensemidler for bekjempelse av oljeforurensning

Kapittel 22. Mudring og dumping i sjø og vassdrag

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter

Kapittel 5 om innsamling og gjennvinning av kasserte dekk

Kapittel 6 om retursystem for emballasje til drikkevarer

Kapittel 7 om refusjon av avgifdt på trikloreten (TRI)

Kapittel 8 om refusjon av avgift på hydroflourkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK)

Kapittel 14 om kasserte PCB-holdige isolerglassruter

Petroleumsforskrifter

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften)

Forskrift om styring i petroleumsvirksomheten (styringsforskriften)

Forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften)

Forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften)

Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften)

Andre forskrifter

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning

Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

Forskrift om reduksjon av utslipp av bensindamp fra lagring og distribusjon av bensin

 

SFT kan benytte følgende bestemmelser

 

Innenfor myndighetsområde nevn under punkt 1-2 kan SFT benytte følgende bestemmelser i forurensningsloven

Fatte enkeltvedtak:  Forurensningsloven § 4, jamfør tredje ledd

Gi pålegg om tiltak til den ansvarlige for forurensning:  Forurensningsloven § 7

Gi tillatelser:  Forurensningsloven § 11

Fastsette hvilke opplysninger eller undersøkelser søker må sørge for:  Forurensningsloven § 12

Kreve konsekvensvurdering, gi pålegg:  Forurensningsloven § 13, jamfør annet ledd og tredje ledd

Bestemme at utredning skal være offentlig før denne er ferdig:  Forurensningsloven § 14

Fastsette vilkår:  Forurensningsloven § 16

Innløsning av eiendom myndigheten gjelder også i saker hvor kommune og fylkesmann er forurensningsmyndighet:  Forurensningsloven § 17

Endre tillatelser:  Forurensningsloven § 18

Fastsette hvilke tiltak som er nødvendig ved nedleggelse mv.:  Forurensningsloven § 20

Fastsette krav til avløpsledning:  Forurensningsloven § 22, jamfør første ledd

Fastsette at avløpsvann kan ledes inn i en annens anlegg:  Forurensningsloven § 23, jamfør første ledd

Vedta tilknytning til et eksisterende avløpsanlegg:  Forurensningsloven § 23, jamfør annet ledd

Bestemme hvem som skal stå for drift av avløpsanlegg:  Forurensningsloven § 24, jamfør annet ledd

Stille vilkår, fatte enkeltvedtak:  Forurensningsloven § 29, jamfør første ledd og tredje ledd

Treffe enkeltvedtak om spesialavfall:  Forurensningsloven § 31

Treffe enkeltvedtak om næringsavfall:  Forurensningsloven § 32

Varsling ved akuttforurensning, treffe enkeltvedtak:  Forurensningsloven § 39, jamfør tredje ledd

Beredskapsplikt, treffe enkeltvedtak:  Forurensningsloven § 40, jamfør annet ledd

Beredskapsplaner, treffe enkeltvedtak:  Forurensningsloven § 41, jamfør første og annet ledd

Samarbeid om privatberedskap, treffe enkeltvedtak:  Forurensningsloven § 42

Stille krav til kommunale/interkommunal beredskap i enkeltvedtak:  Forurensningsloven § 44

Bistandsplikt, i enkeltvedtak kreve at utstyr skal stilles til disposisjon:  Forurensningsloven § 47

Føre tilsyn:  Forurensningsloven § 48

Pålegge den ansvarlige å gi opplysninger:  Forurensningsloven § 49

Granskning av eiendom:  Forurensningsloven § 50

Pålegge den avsvarlige å undersøke eller bekoste undersøkelse:  Forurensningsloven § 51

Treffe enkeltvedtak  om analyse metoder etc.:  Forurensningsloven § 52

Fremme krav om erstatning på vegne av allmennheten:  Forurensningsloven § 58, jamfør annet ledd

Bestemme hvordan erstatning til allmennheten skal benyttes:  Forurensningsloven § 58

Gi tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av lov og forskrifter:  Forurensningsloven § 73

Gjennomføre pålagte tiltak som ikke gjennomføres av den ansvarlige:  Forurensningsloven § 74

Gjøre bruk av annen manns eiendom:  Forurensningsloven § 75

Kreve dekning for utgifter i forbindelse med tiltak etter §§ 74 og 75:  Forurensningsloven § 76

Samtykke til utbetaling før tiltak er gjennomført:  Forurensningsloven § 77, jamfør annet ledd b)

Begjære påtale for ulovlig forurensning:  Forurensningsloven § 78

Begjære påtale for ulovlig avfallshåndtering:  Forurensningsloven § 79

Ved enkeltvedtak bestemme at en virksomhet er ulovlig:  Forurensningsloven § 86, jamfør tredje ledd

 

Saker der SFT er klageinstans 

 

SFT er klageinstans for alle fylkesmannens enkeltvedtak etter loven og forskrifter.