Historisk arkiv

Norge er pådriver for biologisk mangfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I forhandlingene på partsmøtet i Brasil om konvensjonen for biologisk mangfold, var Norge en pådriver i flere viktige saker. Forbudet mot en teknologi som gjør frø spiringsudyktige (terminatorteknologi) ble opprettholdt. Det ble også enighet om strengere krav til handel med genmodifiserte organismer (GMO). Norge gikk lengst av I-landene ved å gå inn for en ny protokoll om genressurser under konvensjonen.

Dato: 07.04.06

Norge pådriver i forhandlingene om biologisk mangfold i Brasil

I forhandlingene på partsmøtet i Brasil om konvensjonen for biologisk mangfold, var Norge en pådriver i flere viktige saker. Forbudet mot en teknologi som gjør frø spiringsudyktige (terminatorteknologi) ble opprettholdt. Det ble også enighet om strengere krav til handel med genmodifiserte organismer (GMO). Norge gikk lengst av I-landene ved å gå inn for en ny protokoll om genressurser under konvensjonen.

Norge var eneste I-land som gikk inn for at det utvikles en ny protokoll under konvensjonen om tilgang til genressurser og rettferdig utbyttefordeling. Foto: Miljøverndepartementet.- FN konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) er verdenssamfunnets viktigste instrument for å sikre det biologiske mangfoldet. Jeg er meget godt fornøyd med det vi fikk til under forhandlingene, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.
Norge var eneste I-land som gikk inn for at det utvikles en ny protokoll under konvensjonen om tilgang til genressurser og rettferdig utbyttefordeling. Foto: Miljøverndepartementet.

Det åttende partsmøtet for konvensjonen fant sted i Brasil 21.-31. mars og samlet mer enn 4000 deltakere fra til sammen 180 land.

Den saken som hadde størst oppmerksomhet på møtet var spørsmålet om man skulle endre forbudet mot såkalt terminatorteknologi. Dette er en teknologi som er utviklet for å gjøre frø sterile. Frøene spirer og gir avling, men avlingen er steril. Denne teknologien truer særlig fattige bønders livsgrunnlag, samtidig som man ikke vet nok om eventuelle miljøkonsekvenser. Norge støttet U-landene (G77) i at det eksisterende forbudet fortsatt må gjelde, noe det ble enighet om. Det at Norge som I-land hadde en så klar posisjon i saken, bidro til det endelige resultatet.

Det ble også enighet om krav til merking av GMO-forsendelser. Genmodifiserte organismer som brukes til mat, fór og til videreforedling må være godkjent både i eksport- og importlandet før de kan transporteres over landegrenser.

- Siktemålet videre er å etablere et system som kan skille mellom GMO og konvensjonelle sorter innen 2012, sier Bjørnøy. Gjennombruddet i forhandlingene skjedde under norsk formannskap.

På konferansen gikk Norge, som eneste I-land, inn for at det utvikles en ny protokoll under konvensjonen om tilgang til genressurser og rettferdig utbyttefordeling. Norge deler dette synet med u-landene.

- Målsettingen med en ny avtale bør være å få til en mer rettferdig fordeling av utbyttet som stammer fra bruken av genressurser. Dette er noe u-landene har etterlyst lenge, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

U-landene mener de mangler insentiver for å ta vare på sitt biologiske mangfold hvis de ikke får noe igjen økonomisk eller på annen måte (teknologioverforing, kapasitetsoppbygging) for sine genressurser. Partene vedtok som mål at forhandlinger om et nytt regime avsluttes innen 2010, samtidig som det ble satt klare rammer for forhandlingene. Norge ledet konsultasjonene med å sikre god urfolksdeltakelse i dette arbeidet.

Konferansen vedtok også et nytt program for biologisk mangfold på øyer, og fastsatte konvensjonens videre arbeid når det gjelder beskyttelse av naturens mangfold i havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon.

Neste partskonferanse finner sted i Tyskland i 2008.

Kontaktperson: Politisk rådgiver, Morten Wasstøl tlf. 22 24 57 03