Historisk arkiv

Barnerepresentanten – intet er forandret med nytt rundskriv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har mottatt spørsmål vedrørende Rundskriv T-2/08 Om Barn og planlegging, og forholdet til barnerepresentanten.

Innledningsvis i rundskrivet står ”Dette rundskrivet erstatter tidligere rundskriv T-4/98 og notat fra Miljøverndepartementet til kommunene og fylkesmennene av 29. august 1989.”

I nevnte notat omhandles barnerepresentanten.

Miljøverndepartementet ønsker å gjøre det helt klart at det som er sagt og uttalt fra departementet som omhandler barnerepresentantens rettigheter og plikter, og kommunenes plikter overfor denne, gjelder inntil departementet har opphevet dette.

I vedtatte ny plandel § 3-3 tredje ledd står det at ”Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen”

Dette er en ordning som skal videreføre intensjonene i dagens bestemmelse. Bestemmelsen presiserer at ansvaret også gjelder i forhold til unges interesser.

Det vil bli utarbeidet en veiledning med ulike modeller for hvordan en slik ordning kan være.
Denne veiledningen vil være klar ved iverksettelsestidspunktet for ny plandel av plan- og bygningsloven.