Historisk arkiv

Solheim styrker innsatsen for miljøet i Nordsjøen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim oppretter en faggruppe for å starte arbeidet med en helhetlig, økosystembasert forvaltningsplan for Nordsjøen. En helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen skal være utarbeidet innen 2015.

- Helhetlige forvaltningsplaner for havområdene gir klare og forutsigbare rammer for næringsvirksomhet og sikrer samtidig god beskyttelse av miljøet. Det at vi allerede nå oppretter en faggruppe for Nordsjøen vil sikre at vi får et best mulig faglig beslutningsgrunnlag på norsk side for å fastsette slike rammer og sikre god beskyttelse av miljøet, sier Solheim.

Norge skal være pådriver i arbeidet med grunnlaget for helhetlig, økosystembasert forvaltning av Nordsjøen, der miljøtilstanden er relativt dårlig og utviklingen i økosystemet er usikker. Endring i havtemperatur og utbredelse av fisk og plankton, nedgang i sjøfuglbestander, svikt i rekruttering til fiskebestander, kobling mellom fiske- og sjøfuglbestander samt innvandring av nye arter er blant temaer det er stor usikkerhet rundt i Nordsjøen.

- En forvaltningsplan for Nordsjøen bør være et internasjonalt samarbeid, fordi det er et svært sammensatt bilde av påvirkninger i hele dette havområdet. Oslo-Pariskonvensjonen (OSPAR-konvensjonen) som har som formål å beskytte det marine miljø i nordøst-Atlanteren vil være det naturlige utgangspunktet for et slikt arbeid. Vi vil gjerne også ha et nordisk samarbeid om en felles tilnærming til en slik plan, sier miljø- og utviklingsministeren.

Faggruppen skal bestå av Statens forurensningstilsyn, Statens strålevern, Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet, Oljedirektoratet, Kystverket, Havforskningsinstituttet, Norsk institutt for vannforskning, Fiskeridirektoratet og Direktoratet for naturforvaltning. Statens forurensningstilsyn skal lede arbeidet. Arbeidet skal foregå i perioden 2008-2010.