Historisk arkiv

Forslag til endringer i friluftsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Forslag til endringer i friluftsloven er sendt på offentlig høring med frist til å uttale seg innen 3. juli 2009. Med bakgrunn i St.meld. nr. 39 (2000-2001) (friluftsmeldingen) fremmes lovendringsforslag med sikte på å styrke allemannsretten. Det foreslås også endringer med bakgrunn i forvaltningsreformen, jfr. Ot.prp. nr. 10 (2008-2009).

Forslag til endringer i friluftsloven er sendt på offentlig høring med frist til å uttale seg innen 3. juli 2009. Med bakgrunn i St.meld. nr. 39 (2000-2001) (friluftsmeldingen) fremmes lovendringsforslag med sikte på å styrke allemannsretten. Det foreslås også  endringer med bakgrunn i forvaltningsreformen, jfr. Ot.prp. nr. 10 (2008-2009).

Gå til høringsdokumentene