Historisk arkiv

Miljøvernministeren godkjenner regional planstrategi for Vestfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernministeren godkjenner regional planstrategi for Vestfold

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har i dag godkjent den første regionale planstrategien for Vestfold for 2012-2016. Strategien løfter fram sentrale utfordringer for fylket innen kompetanse og utdanning, verdiskaping, folkehelse og livskvalitet, by- og tettstedsutvikling, samt klima og energi, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell. Dette vil være et godt grunnlag for det videre arbeidet med utviklingen i fylket.

Vestfold har stort press på arealene i kystsonen. Miljøvernministeren mener derfor at det er viktig å få vedtatt en oppdatert regional kystsone¬plan.

-Denne planen må ses i sammenheng med friluftsliv, folkehelse, verdiskaping og nærings¬utvikling i fylket. Det vil også være viktig å se planen i sammenheng med den ny¬opp¬rettete Færder nasjonalpark, sier Bård Vegar Solhjell.

Gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023 prioriterer regjeringen å bygge ut sammen-hengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg innen utgangen av 2024. Regjeringen legger til grunn at videre planlegging av Intercity-strekningen til Skien skal ferdigstilles i 2030. En viktig oppgave for Vestfold fylkes¬kommune vil være å legge til rette for lokal enighet om trase gjennom fylket i regional plan for Vestfoldbanen.

Miljøvernministeren mener at det er positivt at det inngås samarbeid i Oslofjord-regionen om en inter¬regional plan for godstransport. Dette bør skje i samsvar med regjeringens godsstrategi, og gjennomføres i samarbeid med de statlige transport-etatene.

Les brevet her.