Historisk arkiv

Nesten i mål med kommunale og regionale planstrategier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Plan- og bygningsloven av 1. juli 2009 innførte planstrategi som et hjelpemiddel for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling lokalt og regionalt. Fristen for å vedta de kommunale og regionale planstrategiene var i løpet av høsten 2012. NIVI-analyse as har på oppdrag fra Miljøverndepartementet kartlagt status i arbeidet med planstrategiene etter at fristen for vedtak har gått ut. Hvordan ser bildet ut når det gjelder omfanget av vedtatte planstrategier, prosessene fram mot og innhold i de vedtatte planstrategiene?

16 fylkeskommuner vedtok planstrategien i 2012, og de to siste skal fatte vedtak i løpet av første halvdel av 2013. Fylkeskommunene sier at arbeidet med planstrategiene har vært nyttig for å utvikle felles ståsted og felles virkelighets­oppfattelse. Planoppgavene er sortert og prioritert, og det er skapt et felles engasjement på tvers av administrative og politiske grenser. De sier også at prosessen har banet vei og skapt læring for kommunene.

346 kommuner eller nesten 80 % av kommunene har vedtatt sin kommunale planstrategi innen utgangen av 2012. 82 kommuner rakk det ikke, men 51 av dem tar sikte på behandling i løpet av første halvår 2013. Dette er departementet godt fornøyd med, og skal nå følge opp de kommunene som av ulike grunner ikke har klart å holde tidsskjemaet.

Rapporten gir en status i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier når det gjelder antall vedtak, prosesser og innhold. Hva som kommer ut av arbeidet med de regionale og kommunale planstrategiene er for tidlig å si. MD har imidlertid satt i gang et arbeid med følgeevaluering av plandelen av plan- og bygningsloven, og en nærmere vurdering av effekten av planstrategiene både regionalt og lokalt vil kunne inngå her.

Les NIVI rapport 2013:1 Kartlegging av status i arbeidet med regionale og kommunale planstrategier (pdf)