Historisk arkiv

Regjeringen nedsetter utvalg for å gjennomgå pelsdyrnæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har besluttet å sette ned et utvalg med følgende mandat:

Bakgrunn
Det vises til Meld. St. 9 (2011-2012) om Landbruks- og matpolitikken, punkt 3.6.2. Her fremgår at regjeringen vil foreta en egen gjennomgang av pelsdyrnæringen og komme tilbake til Stortinget om saken.

Regjeringen har besluttet at gjennomgangen av pelsdyrnæringen skal gjennomføres av et eget utvalg.

Mandat
Formålet med utvalgets utredning skal være å bidra til forutsigbarhet om fremtidige rammevilkår for pelsdyrnæringen.

Den globale pelsproduksjonen har økt betydelig de siste ti årene. Den norske pelsproduksjonen utgjør om lag 1 pst. av den globale produksjonen av minkskinn og om lag 4 pst. av den globale produksjonen av reveskinn.

Det er om lag 270 bruk med pelsdyr i Norge. Samlet sysselsetting i primærproduksjon, fôrproduksjon, organisasjoner og tilgrensende næringer er av NILF anslått til 300 årsverk. I 2012 var omsetningsverdien av norske skinn på vel 400 mill. kroner.

Den norske pelsdyrnæringen er under gjeldende rammevilkår en livskraftig, lønnsom og internasjonalt konkurransedyktig distriktsnæring.  Den årlige verdiskapingen er drøyt 200 mill. kroner.

Pelsdyrnæringen er omstridt, og det er en debatt om dens etiske berettigelse. Noen land er i gang med prosesser for helt eller delvis å avvikle pelsdyrhold.

Det foreligger to hovedalternativer for pelsdyrnæringens fremtid i Norge:

 1. Bærekraftig utvikling
 2. Styrt avvikling

Utvalget skal:

- Beskrive utviklingstrekk for pelsdyrnæringen internasjonalt, herunder

 • Sammenstille ny og internasjonal forskning og kunnskap som er relevant for oppdraget. Utvalget avgjør selv hvordan dette skal avgrenses i tid

- Sammenstille rammevilkår for pelsdyrnæringen internasjonalt og i relevant grad sammenligne med rammevilkårene for norsk pelsdyrnæring

- Drøfte og vurdere etiske spørsmål rundt pelsdyrhold

- Utvalget skal utrede og drøfte de to hovedalternativene for pelsdyrnæringens fremtid i Norge; bærekraftig utvikling og styrt avvikling

- For alternativet med bærekraftig utvikling,

 • Vurdere og foreslå tiltak som kan opprettholde eller styrke pelsdyrnæringens konkurransekraft i internasjonale markeder
 • Vurdere og foreslå tiltak som kan styrke næringens legitimitet uten å svekke dens konkurransekraft
 • Vurdere og evt. foreslå tiltak for å redusere risiko for uheldige virkninger av pelsdyrnæringen på naturmangfoldet

- For alternativet med styrt avvikling,

 • Vurdere muligheten for omstilling til annen landbruksproduksjon basert på gårdsbrukets ressurser
 • Vurdere lovgrunnlaget for og evt. foreslå lovmessige tiltak for en styrt avvikling av næringen
 • Vurdere og evt. foreslå økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdrettere som avvikler pelsdyrhold
 • Vurdere om innførsel og omsetning av pelsprodukter bør forbys dersom pelsdyrnæringen avvikles i Norge
 • Vurdere og evt. foreslå tiltak for å redusere risiko for uheldige virkninger av rømt pelsdyr på naturmangfoldet

Økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av forslag til tiltak og virkemidler skal utredes i samsvar med utredningsinstruksen.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 30. juni 2014.

Landbruks- og matdepartementet vil i samarbeid med Miljøverndepartementet ivareta sekretariatsfunksjonene for utvalget.