Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Samarbeidsforum for aktører med interesse for infrastruktur i grunnen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet har tatt initiativet til et samarbeid med en rekke ulike instanser som har ansvar for infrastruktur som er lagt i grunnen. Nylig ble det etablert et samarbeidsforum med de mest sentrale aktørene.

Det finnes mange eksempler på at manglende koordinering av infrastruktur lagt i grunnen skaper unødige problemer og store samfunnsmessige utfordringer. Med et bedre koordinert system for registrering og utvikling av informasjon vil man kunne unngå slike forsinkelser i fremtiden.

Miljøverndepartementet har i samarbeid med Kartverket engasjert seg med sikte på å få på plass bedre oversikt og ledninger og annen infrastruktur i grunnen. Både netteiere og aktører i bygge- og anleggsbransjen etterlyser derfor et nasjonalt koordinert system fordi det vil forenkle arbeidet med planlegging og koordinering av infrastrukturarbeider.

Utviklingen er at flere og flere tekniske installasjoner ønskes lagt i grunnen. Samtidig stilles det strengere krav til tilgjengelighet for å kunne ivareta løpende drift og utbedringsbehov. Kravene til sikkerhet og pålitelighet for den samfunnsviktige tekniske infrastruktur bl.a. i vei-grunn forsterker også utfordringene. Den gjensidige avhengigheten mellom myndighetene og aktørene fordrer et tettere tverrsektorielt samarbeid enn det som har vært vanlig frem til i dag. En rask utbyggingstakt, både når det gjelder offentlige samferdselstiltak og andre typer byggetiltak, gir økt gravehyppighet på samme areal og presser dessuten ofte frem behov for å flytte eksisterende installasjoner, med de ekstrakostnader og miljømessige konsekvenser det kan føre med seg.

Unøyaktig og manglende stedfesting av ledninger i grunnen fører til hyppighet av skader i forbindelse med gravearbeid og skaper forsinkelser i redningsarbeid etter brann og naturskader som for eksempel ras og flom. Skader og forsinkelser gir netteierne, entreprenører og andre impliserte store ekstra kostnader.

Utviklingen er at flere og flere tekniske installasjoner ønskes lagt i grunnen (Foto: Magnar Danielsen/MD)
Samarbeidsforumet skal gripe tak i mange ulike problemstillinger knyttet til infrastrukturen som legges i grunnen. Deltakere i samarbeidet er bransjeforeninger som representerer netteierne, aktører i bygge- og anleggsnæringen og myndigheter med ulike typer sektoransvar:

Departementer og statlige etater:

 • Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Statens kartverk

Bransjeforeninger:

 • BA-nettverket
 • Energi Norge
 • Geomatikkbedriftene
 • KS-Bedrift
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Norsk Fjernvarme
 • Norsk Vann
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • Telenor AS
Til toppen