Historisk arkiv

Staten anker dom om rovvilterstatning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet anker en dom fra Sør-Trøndelag tingrett om rovvilterstatning. I dommen fra 2. januar 2013 kom tingretten til at et erstatningsvedtak av Direktoratet for naturforvaltning høsten 2009 var ugyldig.

Etter en grundig vurdering har Miljøverndepartementet besluttet å anke dommen fordi det gjelder viktige, prinsipielle spørsmål knyttet til praktiseringen av regelverket for erstatning for rovviltskader. Det er etter departementets syn ønskelig at disse spørsmålene belyses av en høyere rettsinstans. 

En dyreeier mistet i 2008 syv søyer og 48 lam på utmarksbeite. Etter regelverket gis det erstatning når bufe blir drept eller skadet dersom det er sannsynlighetsovervekt for at dette skyldes fredet rovvilt. Det er dyreeier som har bevisbyrden. Før erstatningen utbetales skal det gjøres fradrag for det såkalte normaltapet, dvs. det tap som dyreeier uansett normalt ville hatt pga. andre årsaker enn fredet rovvilt. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag erstattet etter søknad fra dyreeier ca. 40% av dyrene som tapt av rovvilt. I vurderingen ble det lagt betydelig vekt på at det ikke var dokumentert tap (kadaverfunn) til fredet rovvilt i besetningen eller i beiteområdet i 2008. Vedtaket ble påklaget til Direktoratet for naturforvaltning, som opprettholdt avgjørelsen. Dyreieren mente seg berettiget til full erstatning og gikk til sak.  

I dommen gir tingretten dyreieren medhold og konkluderer med at direktoratets vedtak er ugyldig. Tingretten mener at direktoratet sin bevisvurdering i saken er feil ved at direktoratet har lagt for stor vekt på fraværet av dokumentert tap/kadaverfunn. Retten uttaler også at dommen innebærer en liberalisering av praksis.