Historisk arkiv

Tolv nye Ramsarområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Tolv internasjonalt viktige våtmarksområder har i dag blitt skrevet inn på Ramsarkonvensjonens liste . De tolv områdene er Lovund, Runde, Anda, Grunnfjorden, Måstadfhjellet, Risøysundet, Laukvikøyene, Horsvær, Horta, Vest-Vikna, Innherred og Fiskumvannet

Tolv internasjonalt viktige våtmarksområder har i dag blitt skrevet inn på Ramsarkonvensjonens liste . De tolv områdene er Lovund, Runde, Anda, Grunnfjorden, Måstadfhjellet, Risøysundet, Laukvikøyene, Horsvær, Horta, Vest-Vikna, Innherred og Fiskumvannet

Områdene ligger i Nordland (7), Nord-Trøndelag (3), Møre og Romsdal (1) og Buskerud (1) og utgjør totalt 395 km², hvorav ca 224 km² er sjø.

Ramsarkonvensjonen er en internasjonal avtale om bevaring og fornuftig bruk av våtmarker. Våtmarker omfatter grunne sjøområder ned til seks meters dyp, strandsoner, fuktenger, fuglefjell, ulike typer ferskvann og elver.

Norge har i dag 51 områder på Ramsarkonvensjonesn liste, 42 på fastlandet og ni på Svalbard. Dette er elvedeltaer, gruntvannsområder i sjø og ulike typer myrer og ferskvann som er internasjonalt viktige for dyr og planter.

I denne omgang melder vi inn flere fuglefjell; øyer med spesiell bratt form som ligger nær matressursen til fuglene. De foreslåtte fuglefjellene er Lovund som er et veldig viktig hekkeområde for lunde, Måstadfjellet med totalt 48.000 par hekkende sjøfugl, Runde med rundt 118.000 hekkende par sjøfugl, og Anda med rundt 20.000 hekkende par sjøfugl.

Alle områdene er vernet etter naturmangfoldloven og ved innmeldingen forplikter Norge seg internasjonalt til å bevare områdets økologiske karakter. Norge prioriterer at Ramsarområdene får forvaltningsplan, skjøtsel, nødvendig kartlegging osv. Det innebærer ingen endring av verneforskriftene eller nye restriksjoner.

Områdene ble meldt inni april og sekretariatet i Ramsarkonvensjonen har nå gått gjennom og sjekket at alle inneholder kvaliteter som tilsier at de er internasjonalt viktige og fortjener en plass på Ramsarlisten. Derfor blir de i dag ført opp på Ramsarlisten. Totalt i hele verden står det 2143 områder på listen og Norge har 63 av dem.