Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

- Nye nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen foreslår i dag at det opprettes 15 nye nasjonale laksevassdrag og 8 nye nasjonale laksefjorder. Regjeringen foreslår i tillegg at den etablerte laksefjorden Tanafjorden skal være fri for oppdrett med laksefisk.

Pressemelding

Dato: 15.12.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

- Nye nasjonale laksevassdrag og laksefjorder

Regjeringen foreslår i dag at det opprettes 15 nye nasjonale laksevassdrag og 8 nye nasjonale laksefjorder. Regjeringen foreslår i tillegg at den etablerte laksefjorden Tanafjorden skal være fri for oppdrett med laksefisk.

Regjeringen foreslår også en rekke tiltak for å skjerpe vernet av villaksen. Dette går fram av en stortingsproposisjon om vern av villaksen som er behandlet i statsråd i dag.

Kart over foreslåtte vernede områder i Nord-Norge

Kart over foreslåtte verneområder for villaks i Sør-Norge

– Jeg er svært fornøyd med at hele tre fjerdedeler av den norske villaksressursen nå gis en særlig beskyttelse gjennom nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

De nye vassdragene er: Mandalselva, Bjerkreimselva, Suldalslågen, Vosso, Nærøydalselva, Lærdalselva, Nausta, Orkla, Nidelva, Verdalselva, Namsen, Vefsna, Ranaelva, Beiarelva og Kongsfjordelva.

Sju av de foreslåtte vassdragene munner ut en etablert laksefjord. Det er derfor foreslått nye laksefjorder i tilknytning til de åtte øvrige vassdragene. Disse er: Lindesnes–Mannefjorden av hensyn til Mandalselva, Sandsfjorden av hensyn til Suldalslågen, Fjordene ved Osterøy av hensyn til Vosso, Førdefjorden av hensyn til Nausta, Vefsnfjorden av hensyn til Vefsna, Ranafjorden av hensyn til Ranaelva, Beiarfjorden av hensyn til Beiarelva og Kongsfjorden av hensyn til Kongsfjordelva. Forslaget betyr at alle de foreslåtte laksevassdragene vil være tilknyttet en nasjonal laksefjord.

- Dette er et av de viktigste tiltakene i regjeringens samlede politikk for å bedre vernet av villaksen. Jeg er svært fornøyd med at ordningen med nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder nå er fullført, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

De foreslåtte vassdragene og fjordområdene er valgt ut fra en bruttoliste på 27 vassdrag og 19 fjordområder, som alle har vært på bred høring. Flertallet av vassdragene er godt forankret i høringsresultatene.

Nasjonale laksevassdrag og laksefjorder ble foreslått av Villaksutvalget i 1999, og i 2003 opprettet Stortinget 37 nasjonale laksevassdrag og 21 nasjonale laksefjorder.

De nye forslagene til vassdrag og fjorder innebærer at den ferdige ordningen vil bestå av 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder. 46 av de 50 vassdragene som opprinnelig ble foreslått av Villaksutvalget er inkludert.

Det er ikke foreslått flytting av oppdrettsanlegg ut av de nye laksefjordene. Regjeringen foreslår imidlertid at den etablerte laksefjorden Tanafjorden skal være fri for oppdrett med laksefisk.

– Tanavassdraget er verdens viktigste vassdrag for Atlantisk villaks. Villaksen i Tana er en fantastisk ressurs som Norge har sammen med Finland, og laksebestandene her er svært viktige for samisk kultur. Jeg er derfor svært glad for at det nå ligger an til at Tanafjorden endelig blir fri for oppdrett med laksefisk, sier Bjørnøy.

I de nasjonale laksevassdragene vil det ikke være tillatt med nye tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen. I laksefjordene skal det blant annet ikke etableres nye matfiskanlegg for laksefisk, og eksisterende virksomhet vil bli underlagt særskilte krav til rømmingssikring og sykdomskontroll. Disse reglene vil bli noe strengere enn de som gjelder i dag. Større inngrep i munningsområdene og virksomhet med risiko for alvorlig forurensning er heller ikke tillatt. Laksebestandene i de nasjonale laksevassdragene skal prioriteres med hensyn til andre tiltak for villaksen.

Kart over foreslåtte verneområder Nord-Norge (pdf 500 kb)

Kart over foreslåtte verneområder Sør-Norge (pdf 580 kb)

Les stortingsproposisjon " Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder".

 Les mer om tiltakene i de ulike regionene

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Steinar Hermansen, tlf. 22 24 58 86