Historisk arkiv

- Strenge miljøkrav til all virksomhet i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

- Norge skal være den fremste forvalter av miljøet og naturressursene i nordområdene. Naturen, havmiljøet og kulturminnene i området utgjør en unik arv som må bevares for fremtiden. Derfor vil vi stille strenge miljøkrav til all virksomhet i nord, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Pressemelding

Dato: 01.12.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

- Strenge miljøkrav til all virksomhet i nord

- Norge skal være den fremste forvalter av miljøet og naturressursene i nordområdene. Naturen, havmiljøet og kulturminnene i området utgjør en unik arv som må bevares for fremtiden. Derfor vil vi stille strenge miljøkrav til all virksomhet i nord, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Miljøhensyn er et viktig premiss i nordområdestrategien. Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten legger rammene for virksomhet i området og er dermed også viktig for næringsutviklingen på land. Arbeidet med å iverksette planen er godt i gang, og innsatsen for å styrke kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen vil bli trappet opp. Dette omfatter både overvåking av havmiljøet og forskning på økosystemene og hvordan de påvirkes av menneskelig aktivitet. Styrket samarbeid med Russland om miljøovervåking av økosystemene og forvaltning av hele Barentshavet vil også stå sentralt i dette arbeidet.

- Klimaendringene skjer raskere i nordområdene enn i de fleste andre deler av verden, og transport av miljøgifter på den nordlige halvkulen har sin endestasjon her. Området fungerer således som et barometer for disse globale miljøproblemene. Også på bakgrunn av Svalbards geografiske beliggenhet i et nøkkelområde for prosesser med stor betydning for klimautviklingen, er det naturlig at Norge tar et økt ansvar for å bygge opp kunnskapen om disse viktige miljøutfordringene, sier Bjørnøy.

Regjeringen vil ta en ledende rolle på overvåking av klimaendringer og miljøgifter gjennom styrket kartlegging, overvåking og forskning i nordområdene og styrke kunnskapen om klimaendringer og utfordringene de representerer i nordområdene.

- En slik kunnskapsoppbygging vil være et viktig fundament for det internasjonale samarbeidet for å begrense disse globale miljøproblemene, sier Bjørnøy.

Regjeringen vil også styrke det internasjonale samarbeidet for å begrense klimaendringer og redusere miljøbelastningen i nordområdene og være en pådriver for en mer ambisiøs global klimaavtale etter Kyoto-perioden i 2012. Under Norges formannskapsperiode i Arktisk Råd er arbeidet med klimaendringer og oppfølging av ACIA-rapporten om klimaendringer i Arktis høyt prioritert. Dette inkluderer også initiativer for å redusere klimagassutslippene i regionen. Teknologisk forskning og utvikling kombinert med strenge miljøkrav til all virksomhet i nord vil også bidra til å utvikle miljøteknologi for å begrense utslipp og redusere miljøbelastningen i de sårbare områdene i nord.

Regjeringen ser det som viktig å bevare natur- og kulturmiljøet og gjenværende uberørte naturområder i Nord-Norge og på Svalbard, og å synliggjøre verdien av denne unike natur- og kulturarven og dens betydning for velferd og verdiskaping. I den forbindelse vil Regjeringen fremme en ny naturmangfoldlov i løpet av 2007. Samtidig vil naturvernet bli styrket i Nord-Norge. - Unike natur- og kulturminneverdier er av interesse for den voksende turistnæringen og derfor må vi verne om disse, understreker miljøvernminister Bjørnøy.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Inger Johanne Wiese tel 22 24 57 42
Seniorrådgiver Fredrik J. Theisen, tel 22 24 60 55

Se pressekonferansen direkte på Odin.

Les mer på UDs nettsider