Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

- Styrket innsats for å bevare villaksen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen foreslår i dag en rekke tiltak for å skjerpe vernet av villaksen. I tillegg til nye nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, legges det opp til en bred innsats som blant annet omfatter forsterkede tiltak mot rømming av oppdrettslaks, bedre bevaring av laksens leveområder og strengere reguleringer i laksefisket.

Pressemelding

Dato: 15.12.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

- Styrket innsats for å bevare villaksen

Regjeringen foreslår i dag en rekke tiltak for å skjerpe vernet av villaksen. I tillegg til nye nasjonale laksevassdrag og laksefjorder, legges det opp til en bred innsats som blant annet omfatter forsterkede tiltak mot rømming av oppdrettslaks, bedre bevaring av laksens leveområder og strengere reguleringer i laksefisket. Forslagene fremgår av en stortingsproposisjon om vern av villaksen som legges fram i dag.

– Den atlantiske villaksen er nede på et historisk lavt nivå, og en rekke trusler skaper stor usikkerhet om laksebestandenes fremtid. Denne utviklingen må snus, og Regjeringens klare mål er at villaksbestandene både skal bevares og bygges opp igjen, uttaler miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Regjeringen foreslår i dag tiltak som skal øke villaksbestanden. Foto: Wuttudal/NN/Samfoto.
Regjeringen foreslår i dag tiltak som skal øke villaksbestanden. Foto: Tore Wuttudal/NN/Samfoto.

I Norge er 45 laksebestander utryddet, og om lag 1/3 av de 401 gjenværende bestandene er truede eller sårbare. Tilbakegangen i laksebestandene skyldes i første rekke forsuring, reguleringer og andre inngrep i vassdrag, samt lakseparasitten Gyrodactylus salaris og ugunstige oppvekstforhold i havområdene gjennom det meste av 1990-tallet. Innblanding av rømt oppdrettslaks i gytebestandene og lakseparasitten Gyrodactylus salaris regnes som de mest alvorlige truslene.

– Å snu den negative utviklingen for villaksen er vanskelig. Den offensiven vi starter nå vil kreve noen tøffe tak. Jeg forventer at alle som har et ansvar nå gjør sitt for å sikre at vi når målet om å bevare og gjenoppbygge laksebestandene våre, sier Bjørnøy.

Innsatsen vil settes inn mot blant annet følgende områder:

Rømt oppdrettslaks: Arbeidet med å begrense rømminger fra oppdrettsanlegg vil bli intensivert med utgangspunkt i fiskerimyndighetenes tiltaksplan ”Visjon nullflukt”. Denne planen omfatter 30 konkrete tiltaksområder, som alle skal gjennomføres i løpet av 2007. Utvikling av bedre teknologi, tryggere produksjonsformer og styrket kontrollvirksomhet er sentrale elementer i tiltaksplanen.

Steril laks: Bruk av steril oppdrettslaks vil være et effektivt tiltak for å unngå genetisk utarming av villaksbestandene dersom andre tiltak ikke gir tilstrekkelig effekt. Det vil derfor bli satt i gang et program med sikte på å utvikle en konkurransedyktig steril oppdrettslaks.

Lakselus: Tiltak mot lakselus i oppdrettsanlegg vil bli styrket med utgangspunkt i en nasjonal handlingsplan. Denne vil blant annet omfatte skjerpede krav til registrering og rapportering av lusenivåer. Det vil også bli fastsatt tålegrenser av hensyn til villfisk og stilt krav til samordnet avlusing i fjordområdene.

Styrket oppdrettsforvaltning: De nasjonale laksefjordene vil ha et begrenset omfang. Som følge av dette vil en rekke andre fjordområder som også er viktige for villaksen ikke bli omfattet av ordningen. Hensynet til villaksen i disse områdene vil bli ivaretatt gjennom en styrket forvaltning av oppdrettsnæringen.

Vannkraftkontroll: Leveområdene i alle laksevassdrag skal sikres og restaureres. I eventuelle nye vannkraftprosjekter som kan berøre villaksen vil det bli lagt betydelig vekt på å unngå skadevirkninger på laksen. Revisjon og fornyelser av vannkraftkonsesjoner vil bli brukt aktivt for å bedre forholdene for villaksen i vassdrag med vannkraftinngrep.

Innstramming av laksefisket: Laksefisket skal strammes betydelig inn i reguleringsperioden 2008-2012. Dette vil i første rekke berøre sjølaksefiske som beskatter svake laksebestander. I tillegg vil det blant annet være nødvendig å begrense fisket for å styrke gytebestandene og dermed gjøre dem mer motstandsdyktige mot innslag av rømt oppdrettslaks.

Kalking og ”Gyro”: Kalkingsprosjektene i laksevassdrag vil bli videreført, og over tid er det også aktuelt å igangsette kalking i andre lakseelver. Arbeidet med å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris og genbankvirksomheten vil bli videreført med høy prioritet.

Les stortingsproposisjon " Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder".

 Les mer om tiltakene i de ulike regionene

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Steinar Hermansen, tlf. 22 24 58 86