Historisk arkiv

722 millioner til naturvern i 2007

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Tiltak for å nå målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010 utgjør den største satsingen på Miljøverndepartementets budsjett. Regjeringen vil bruke 722 millioner kroner på ulike naturvernformål, og øker midlene til skogvern, villaks, rovvilt, og verneområder, samt til kartlegging og overvåking av det biologiske mangfoldet i naturen.

Pressemelding

Dato: 06.10.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

722 millioner til naturvern i 2007

Tiltak for å nå målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010 utgjør den største satsingen på Miljøverndepartementets budsjett. Regjeringen vil bruke 722 millioner kroner på ulike naturvernformål, og øker midlene til skogvern, villaks, rovvilt, og verneområder, samt til kartlegging og overvåking av det biologiske mangfoldet i naturen.

Målet om å stanse tapet av det biologiske mangfoldet innen 2010 står fortsatt høyt. Foto. MD.- Naturens mangfold av arter er livsgrunnlaget vårt, og målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010 står høyt på Regjeringens prioriteringsliste, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.
Målet om å stanse tapet av det biologiske
mangfoldet innen 2010 står fortsatt høyt. Foto. MD.

Følgende tiltak prioriteres i 2007:

  • Arbeidet med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold styrkes med 9,4 millioner kroner i 2007. Overvåking av truede og sårbare arter, bl.a. tareskogen og villrein, er blant de prioriterte artene.
  • Regjeringen har utarbeidet handlingsplaner for bevaring av et utvalg truede arter som damfrosk, elvemusling og orkideen rød skogfrue. Det skal også utarbeides handlingsplaner for dverggås, stor salamander og åkerrikse. Fjellreven blir fulgt opp gjennom et eget program med et videreført budsjett på 5 millioner kroner.
  • Totalt 150 millioner kroner skal gå til rovviltarbeidet i 2007. Av disse skal 44 millioner kroner gå til forebyggende og konfliktdempende tiltak, dvs. en økning på hele 7 millioner kroner. Midlene går til forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på beitedyr, og til konfliktdempende tiltak i lokalsamfunn. Også i 2006-budsjettet fikk denne posten en markant økning. Satsingen er i tråd med Soria Moria-erklæringen og rovviltforliket i Stortinget i 2004.
  • Midlene til å verne nye skogområder øker med cirka 22 millioner kroner til 90 millioner kroner, primært til frivillig vern. Vernevedtak i frivillig vern-områder vil skje både høsten 2006 og i 2007. I tillegg vil Regjeringen ta stilling til vernesaken for Trillemarka-Rollagsfjell før jul.
  • Arbeidet med å forvalte og skjøtte verneområder øker med i alt 8,5 millioner kroner til 68,5 millioner kroner. I 2007 vil de tematiske verneplanene for fylkene være ferdig gjennomført, mens 8 områder under nasjonalparkplanen vil bli opprettet eller utvidet i løpet av høsten 2006 eller i 2007. Det vil neste år bli opprettet flere oppsynsstillinger under Statens naturoppsyn i store verneområder. En av stillingene vil være knyttet til Vegaøyan verdensarvområde. Nye stillinger i Statens naturoppsyn vil også bli opprettet ved de nye villreinsentrene som er under utredning/etablering i tilknytning til Hardangervidda (Møsvatn) og Dovrefjell (Hjerkinn).
  • Arbeidet med å lage en nasjonal strategi for å hindre innførsel og spredning av uønskede fremmede arter er i gang og arbeidet trappes opp i 2007.
  • Satsingen på kartleggingsprogrammene MAREANO og SEAPOP blir videreført i 2007 med cirka 12 millioner kroner.
  • Villaks: Arbeidet for å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris videreføres i 2007 på samme høye nivå. Tidligere i år økte Regjeringen bevilgningen til Gyro-bekjempelsen med 8 millioner kroner. Med en ytterligere økning på 0,5 millioner kroner i 2007, vil det samlet bli brukt 31 millioner kroner til formålet i 2007. Det samme gjelder kalkingsbudsjettet som videreføres med 88 millioner kroner, hvorav 40 millioner vil bli brukt på lakseførende elver. Kalkingen vil fortsette i 22 lakseelver hvor kalking er igangsatt og i de rundt 3000 kalkingsprosjektene der kalking foregår i regi av frivillige organisasjoner. Totalt 103 millioner kroner vil bli brukt til arbeidet med å bevare villaksen i 2007. I løpet av høsten 2006 legger regjeringen fram en stortingsproposisjon om vern av villaksen og ferdigstilling av ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder.
  • Forslag til ny naturmangfoldlov vil etter planen bli lagt fram i løpet av 2007, med grunnlag i utredningen fra biomangfoldlovutvalget (NOU 2004:28)
  • Den femte internasjonale Trondheimkonferansen arrangeres i samarbeid med FN høsten 2007. Temaet er biologisk mangfold med fokus på 2010-målet.

Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Torkel Ramberg, tlf: 22 24 58 02

Les mer om statsbudsjettet 2007.