Historisk arkiv

Betaler for mindre arkeologiske undersøkelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Miljøvernminister Helen Bjørnøy foreslår at den som skal gjennomføre mindre tiltak på egen eiendom, skal få dekket en stor del av utgiftene de har ved undersøkelser av arkeologiske funn.

Pressemelding

Dato: 28.08.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

- Staten tar regningen for utgifter til arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak

Miljøvernminister Helen Bjørnøy foreslår at den som skal gjennomføre mindre tiltak på egen eiendom, skal få dekket en stor del av utgiftene de har ved undersøkelser av arkeologiske funn.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy mener at det er behov for at staten tar større deler av utgiftene til arkeologiske undersøkelse ved mindre, private tiltak. Foto: Miljøverndepartementet.- Det er behov for at staten i større grad enn i dag dekker utgiftene til arkeologiske undersøkelser. Jeg vil imøtekomme det store behovet på dette området ved å gi retningslinjer som bedre ivaretar de små utbyggernes situasjon, sier Bjørnøy
Miljøvernminister Helen Bjørnøy mener at det er behov for at staten tar større deler av utgiftene til arkeologiske undersøkelse ved mindre, private tiltak. Foto: Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet sender nå ut et forslag på høring om denne endringen. Forslaget er en direkte oppfølging av tiltak i St.meld. nr.16 (2004-2005) Leve med kulturminner. I år er det satt av fire millioner kroner til dette formålet på Riksantikvarens budsjett.

- Staten skal dekke utgiftene ved arkeologiske undersøkelser ved mindre, private tiltak. Dette vil skape større forutsigbarhet for utbyggerne. Det håper jeg også skal føre til at flere arkeologiske funn vil bli avdekket og meldt inn til myndighetene, sier Bjørnøy.

Retningslinjene gjelder arkeologiske undersøkelser ved bygging av bolig, hytte, atkomstvei eller lignende tiltak til eget bruk.

- Disse endringene vil også gjøre saksbehandlingen mer effektiv, og det blir enklere for utbyggere å forholde seg til regelverket. Retningslinjene vil også skape større klarhet i forhold til hvilke tiltak som regelverket gjelder for, sier Bjørnøy.

Rundskrivet som omtaler forslaget sendes nå på 2 måneders høring. Det tas sikte på at endringene trer i kraft i løpet av høsten 2006.

Kontaktperson: Rådgiver Ronny Henriksen, 22 24 59 26

Les mer om høringen

Les høringsbrevet (pdf)

Les rundskrivet (pdf)