Historisk arkiv

Birkelunden fredes som første kulturmiljø i by

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å frede Birkelunden kulturmiljø på Grünerløkka i Oslo. Birkelunden er dermed det første helhetlige kulturmiljøet som fredes i en by i Norge.

Pressemelding

Dato: 28.04.06

Birkelunden på Grünerløkka fredes som første kulturmiljø i by

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å frede Birkelunden kulturmiljø på Grünerløkka i Oslo. Birkelunden er dermed det første helhetlige kulturmiljøet som fredes i en by i Norge.

Birkelunden ca. 1920. Foto: Ingimundur Eyolfson.- Området rundt Birkelunden er spesielt ved at et helhetlig boligområde fra 1800 tallet fortsatt er intakt. Fredningen er et uttrykk for at dette er et nasjonalt viktig kulturmiljø med tanke på byplanhistorie, kulturhistorie og arkitektur, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.
Birkelunden ca. 1920. Foto: Ingimundur Eyolfson.

Birkelunden i dag. Foto: Arve Kjersheim.Fredningen omfatter 15 kvartaler med til sammen 139 bygårder, samt Paulus kirke, Grünerløkka skole og parken Birkelunden. Kulturmiljøet utgjør et areal på om lag 116 dekar. I tillegg fredes trapperom på 14 av eiendommene innenfor området.
Birkelunden i dag. Foto: Arve Kjersheim.

Birkelunden kulturmiljø er svært interessant i byplanhistorisk sammenheng. Området ble bygget ut som boligområde for arbeiderklassen i forbindelse med industrialiseringen og den sterke byveksten i andre halvdel av 1800 tallet. Bymiljøet fremstår helhetlig etter som eiendomsforholdene på den tid gjorde det mulig å planlegge hele området under ett. Fredningsområdet er typisk for murgårdsbebyggelsen fra denne perioden, og bygningsmiljøet har beholdt mye av sitt opprinnelige preg med hensyn til hovedstruktur og bygningsdetaljer. Fredningen skal sikre at helheten og sammenhengen i kulturmiljøet bevares.

Eksisterende bruk kan fortsette som i dag, og fredningen vil ikke være til hinder for etablering av ny næring eller endret bruk som ikke innebærer fysiske inngrep i strid med formålet med fredningen.

- Reaksjonene på forslaget om fredning er overveiende positive. Jeg tror dette er et uttrykk for at folk ser verdien av å ta vare på dette kulturmiljøet, og at de ser at det er mulig å kombinere vern med det å bo og drive næringsvirksomhet i området. Birkelunden kulturmiljø skal kunne videreføres som et levedyktig bymessig boområde med bolig, handel og annen næringsvirksomhet, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Fredningen omfatter 15 kvartaler med til sammen 139 bygårder. Foto: Riksantikvaren.Tidligere er fem helhetlige kulturmiljøer fredet med hjemmel i kulturminneloven (Havråtunet i Hordaland, Sogndalstrand, Utstein kloster i Rogaland, Neiden i Finnmark og Kongsberg sølvverk i Buskerud). Birkelunden er det første store bymiljøet som fredes.
Fredningen omfatter 15 kvartaler med til sammen 139 bygårder. Foto: Riksantikvaren.

Lørdag 6. mai blir fredningen av Birkelunden markert på et arrangement i Birkelunden, i tilknytning til bydelsdagene på Grünerløkka. Miljøvernministeren og byrådsleder Erling Lae deltar på arrangementet.

Kontaktpersoner:

Fung. avdelingsdirektør Benedicte Boye,
tlf. 22 24 58 64
Førstekonsulent Margaret Andrea Mortensen,
tlf. 22 24 59 06