Historisk arkiv

Fredning av ”Skibladner” - Mjøsas hvite svane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Den 2. august 2006 - på dagen 150 år etter sjøsettingen ved Minnesund - vedtar Riksantikvaren å frede ”Skibladner.” ”Skibladner” er verdens eldste hjuldamper som er i drift og i ordinær rutetrafikk. Fredning skjer etter lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50 § 14a (kulturminneloven).

Pressemelding

Dato: 01.08.06

Fredning av ”Skibladner” – Mjøsas hvite svane

Den 2. august 2006 - på dagen 150 år etter sjøsettingen ved Minnesund - vedtar Riksantikvaren å frede ”Skibladner.” ”Skibladner” er verdens eldste hjuldamper som er i drift og i ordinær rutetrafikk. Fredning skjer etter lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr 50 § 14a (kulturminneloven).

- Det er av stor nasjonal interesse å sikre fartøyet gjennom formell fredning. Jeg håper Mjøsas hvite svane vil glede de reisende, både turister og lokalbefolkning, i ytterligere 150 år, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Dette er en viktig begivenhet også fordi det er første gang Riksantikvaren bruker kulturminnelovens mulighet til å frede fartøyer. Riksantikvaren har også varslet fredningen av bilferjen Skånevik som ble bygd på 60-tallet – et fartøy som er helt i den andre enden av skalaen, både tidsmessig og som spesialtype.

- Fredning er det sterkeste juridiske virkemiddelet i kulturminnevernet og skal brukes for å sikre langsiktig vern av kulturminner av nasjonal verdi, sier miljøvernministeren.

Vedtaket om fredning innebærer at det er forbudt å gjennomføre endringer av skipet uten tillatelse fra kulturminnemyndighetene. Fredningen vil omfatte fartøyet med fast inventar og utstyr. Fredningen skal ikke være til hinder for fartøyets videre drift.

Kort historikk

Hjuldamperen D/S ”Skibladner” ble levert i 1856 fra Motala Mekaniska Werkstad AB i Motala til Oplandske Dampskibsinteressentskab, det senere Oplandske Dampskibsselskap AS. Selskapet hadde lokale interessenter, og ble stiftet for å ta opp konkurransen på Mjøsa med skipene tilhørende Norsk Hoved-Jernbane. Den vesentligste forandringen gjennomgikk fartøyet i 1888, da det fikk ny dampmaskin og ble forlenget med 20 fot, utført av Akers mekaniske verksted. Foruten å tjene lokalsamfunnet omkring Mjøsa, fikk fartøyet etter hvert betydning for turismens utvikling. På 1920-tallet gjennomgikk ”Skibladner” flere ombygninger, bl.a. ved innebygging av enkelte åpne dekk og ombygging av kjelene fra kull- til oljefyring.

Skipet sank i vinteropplag i 1937, men gjennomgikk etter heving en omfattende oppussing i samtidens interiørstil med bjerkefiner og huntonit. Skipet var nå blitt ytterligere innrettet mot turistfart. Etter at skipet sank i 1967, ble det etter hevingen foretatt en omfattende istandsetting, nå som Norges første fartøyvernprosjekt. En landsdekkende innsamling og et betydelig engasjement la grunnlaget for at D/S ”Skibladner” fortsatt kunne seile på Mjøsa.

Restaureringsarbeider de senere 25 år har medført tilbakeføring til 1920-tallsversjonen av fartøyet. Fartøyet har de siste vel 100 år vært Norges eneste gjenlevende hjuldamper, og er nå verdens eldste hjuldamper i drift. Fartøyet har stor kulturhistorisk verdi og favner distriktets og Norges historie innen så vel samferdsel som næringsliv og teknologi. Distriktet omkring Mjøsa har en meget nær tilknytning til skipet.

Kontaktperson ekspedisjonssjef Ann Elin Bratset, tel. 41650193

Skibladner