Historisk arkiv

Hovedøya i Oslofjorden er nå vernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt verneplan for Hovedøya i Oslo kommune. Øya har et historisk verdifullt natur- og kulturlandskap, et rikt planteliv og interessante geologiske forekomster. De botaniske og geologiske verneverdiene er av nasjonal karakter.

Pressemelding

Dato: 19.05.06

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

Hovedøya i Oslofjorden er nå vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt verneplan for Hovedøya i Oslo kommune. Øya har et historisk verdifullt natur- og kulturlandskap, et rikt planteliv og interessante geologiske forekomster. De botaniske og geologiske verneverdiene er av nasjonal karakter.

Hovedøya i Oslofjorden ble i dag vedtatt vernet. Foto: Terje M. Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus.- Gjennomføringen av verneplanen er et ledd i arbeidet med å bevare norsk natur for kommende generasjoner. Til Hovedøya er det knyttet store friluftsinteresser. Her finnes småbåthavn, flere stier og badestrender. Vi ønsker å ta vare på de store naturverdiene, samtidig som vi tar hensyn til kulturminnene og friluftslivet, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.
Hovedøya i Oslofjorden ble i dag vedtatt
vernet. Foto: Terje M. Wivestad,
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det vokser anslagsvis 392 plantearter på øya, hvorav minst 13 er oppført på Nasjonal rødliste. Hovedøya har store kulturfaglige verdier. Natur- og kulturverdiene er tett forbundet.

Hovedøya er en av de mest populære øyene i Oslofjorden for Oslos befolkning. Foto: Terje M. Wivestad, Fylkesmannen i Oslo og Akershus.Gjengroing er en trussel mot verneverdiene i store deler av området. I områdene som brukes mest av badende er vegetasjonen utsatt for tråkkskader. Oslo kommune og fylkesmannen samarbeider i den forbindelse om en forvaltningsplan som skal skissere tiltak som skal forhindre skader på naturen.
Hovedøya er en av de mest populære
øyene i Oslofjorden for Oslos befolkning.
Foto: Terje M. Wivestad, Fylkesmannen
i Oslo og Akershus.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy er glad for at Hovedøya har blitt fredet, til glede for alle brukere av Oslofjorden. Foto: Miljøverndepartementet.Vernet omfatter to naturreservater og et landskapsvernområde og innbefatter det meste av øyas landareal, samt en 50 m bred sone med sjøareal rundt hele øya. Verneområdene er på til sammen 0,79 km 2>.
Miljøvernminister Helen Bjørnøy er glad for at Hovedøya har blitt fredet, til glede for alle brukere av Oslofjorden. Foto: Miljøverndepartementet.

Klosterområdet, som allerede er automatisk fredet etter kulturminneloven, inngår ikke i verneområdene.

Kontaktperson: Rådgiver Geir Paulsen, tlf: 62 53 11 51/22 24 48 37