Historisk arkiv

Vil ha krav om økt salg av biodrivstoff

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vil ha økt bruk av biodrivstoff på norske veier og vil derfor innføre krav til oljeselskapene om å øke tilbudet. Hensikten er å få ned norske klimagassutslipp.

- Dette er et viktig klimatiltak. Regjeringen vil nå foreslå krav om at to volumprosent av total årlig omsetning av drivstoff skal bestå av biodrivstoff i 2008, med en økning til fem volumprosent i 2009, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Regjeringen arbeider også videre med en nasjonal målsetting om cirka syv volumprosent fra 2010.

Regjeringen mener økt bruk av biodrivstoff er et viktig langsiktig tiltak, blant annet i arbeidet med å inngå en ny og mer ambisiøs klimaavtale etter Kyotoprotokollens utløp i 2012.

Regjeringen har nå besluttet at det skal sendes på høring en forskriftsendring som setter krav til at en viss andel av total omsatt mengde drivstoff skal være biodrivstoff. Et omsetningskrav på to volumprosent biodrivstoff vil redusere klimagassutslippene med om lag 160.000 tonn CO2 per år og med 400.000 tonn per år ved fem volumprosent biodrivstoff.

Samtidig er det viktig å sikre helhetlige miljø- og samfunnshensyn knyttet til biodrivstoff. Regjeringen vil samarbeide med EU, internasjonale organisasjoner og drivstoffbransjen for å få på plass ordninger som fremmer bærekraftig produksjon og import av biodrivstoff.

- Vi vil også vurdere rammebetingelsene for andregenerasjons biodrivstoff, sier miljøvernministeren.

Regjeringen foreslår også å gi et fradrag i engangsavgiften for E85 kjøretøy på 10 000 kroner. Fradraget begrenses til kjøretøy som leveres for etanoldrift fra produsent.

Les mer om revidert nasjonalbudsjett 2007