Historisk arkiv

Miljøvernminister Helen Bjørnøy:

Kvotesystemet vil redusere Norges klimagassutslipp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i dag fremlagt en Odelstingsproposisjon om kvotesystemet 2008-2012. Kvotesystemet vil bidra til å få ned de norske samlede klimagassutslippene.

- Vi må ha virkemidler som gir reelle utslippskutt. Alle rapportene vi har fått fra FNs klimapanel understreker behovet for umiddelbar handling, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Forslaget i proposisjonen er i hovedsak basert på de forslagene som Regjeringen har hatt ute på høring i vår.

I proposisjonen legges frem et system for tildeling av klimakvoter for denne perioden.
Dette kvotesystemet vil bidra til at vi gjennomfører vår utslippsforpliktelse under Kyotoprotokollen og er samtidig et ledd i en ambisiøs og effektiv klimapolitikk.

Systemet innebærer at det vil koste å slippe ut klimagasser. Kvotepliktige virksomheter vil gjennom dette få incentiver til å drive mest mulig miljøvennlig. Vederlagsfri tildeling til landbasert industri ivaretar samtidig hensyn til næring og arbeidsplasser. Kvotesystemet vil omfatte cirka 40 prosent av de totale norske utslippene av klimagasser.

Det norske kvotesystemet er utformet i tråd med EUs kvotedirektiv. Det skiller seg imidlertid fra EU-landenes system på vesentlige punkter. Petroleumsvirksomheten offshore må kjøpe alle kvotene den trenger. Norge vil benytte historiske utslipp fra perioden 1998-2001 som grunnlag for tildelingen av vederlagsfrie kvoter og vil ha en vesentlig lavere samlet tildeling av slike enn EU-landene, om lag 30 prosent av fremskrevne utslipp i kvotepliktige sektorer. 
 
Regjeringen vil arbeide aktivt for at EUs kvotesystem skal baseres på at det ikke tildeles vederlagsfrie kvoter etter 2012, og norske kvotepliktig virksomhet kan derfor ikke basere seg på tildeling av slike kvoter etter 2012. Dette vil imidlertid måtte vurderes i lys av EUs politikk på området.

- Det nye kvotesystemet vil bli et godt klimapolitisk virkemiddel. Denne regjeringen har satt ambisiøse mål for den videre politikken på klimaområdet og bekrefter Norges posisjon som foregangsland, sier Bjørnøy.

Les Odelstingsproposisjon nr. 66 (2006-2007) om kvotesystemet 2008-2012