Forsiden

Historisk arkiv

Rammedirektivet for vann innlemmet i EØS-avtalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Rammedirektivet for vann, et av EUs viktigste miljødirektiver, ble i dag innlemmet i EØS-avtalen. Formålet med direktivet er å sikre en god miljøtilstand i både vassdrag, grunnvann og kystnære sjøområder.

Rammedirektivet for vann, et av EUs viktigste miljødirektiver, ble i dag innlemmet i EØS-avtalen. Formålet med direktivet er å sikre en god miljøtilstand i både vassdrag, grunnvann og kystnære sjøområder. 

- Norges har et godt utgangspunkt for å nå de nye europeiske standardene for vannmiljø. Rammedirektivet for vann tvinger frem en systematisk og samordnet vannforvaltning både i det enkelte land og på tvers av landegrensene i Europa, og de nye verktøyene i direktivet vil være svært nyttige, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Rammedirektivet for vann fastsetter miljømål som skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Direktivet er allerede tatt inn i norsk rett gjennom en egen forskrift om vannforvaltning. Arbeidet med å gjennomføre forskriften er i første omgang konsentrert til vannforekomster der miljøutfordringene er størst og til grensevassdrag. For disse områdene skal det foreligge tiltaksplaner allerede i 2009, og for de resterende innen 2015.

Vannmiljøet i Norge ligger godt an sammenlignet med andre europeiske land, og over halvparten av alt vann i Norge ser allerede ut til å oppfylle direktivets miljøkrav. I vann­forekomster der miljømålene ikke er oppfylt, skal det iverksettes miljø­forbedrende tiltak.

Forsuring, overgjødsling, fysiske inngrep, miljøgifter og fremmede arter er de viktigste truslene mot vannmiljøet i Norge.

Mer om direktivet og Norges oppfølging av dette finnes på www.vannportalen.no