Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Sterk økning i regjeringens klima- og miljøsatsing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vil samlet bruke 24,6 milliarder kroner på klima- og miljøtiltak i 2008, en økning på hele 3,3 milliarder fra i år.

- Dette innebærer et betydelig løft i regjeringens klima- og miljøinnsats. Mange departementer er involvert, og det viser at regjeringen mener alvor med at hver sektor skal ta miljøansvar, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Regjeringen har gått inn for at Norge skal overoppfylle Kyotoavtalen med ti prosent. Forslaget til statsbudsjett for 2008 følger opp dette ambisiøse klimamålet. I tråd med regjeringens klimapolitikk satses det både på tiltak hjemme og ute.

Klimatiltak i utviklingsland – overføring av kapital og teknologi
Regjeringen foreslår en bevilgning på 505 millioner kroner til kjøp av klimakvoter. Dette vil redusere de globale utslippene av klimagasser med vel tre millioner tonn. Utslippsreduksjonene vil skje i utviklingsland, som på denne måten også får overført teknologi og kapital.  Regjeringen foreslår dessuten en fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av utslippskvoter utover denne bevilgningen for inntil 3,6 milliarder kroner.  I tillegg kommer kjøp av klimakvoter for statsansattes internasjonale tjenestereiser. 

Regjeringen foreslår i tillegg å øke bevilgningene til miljørettet utviklingssamarbeid med 475 millioner, hvorav 400 millioner er klimarettet utviklingssamarbeid.

Klimatiltak hjemme
Regjeringen legger opp til en sterk økning i bevilgningene til omlegging av energibruk og energiproduksjon i 2008. Det foreslås bevilget 690,5 millioner kroner til formålet i 2008, en økning på 644 millioner kroner. Av dette foreslås 631 millioner kroner bevilget til Enova. I tillegg blir Enovas virksomhet finansiert fra et påslag på nettariffen på 1 øre per kWh, noe som i 2008 forventes å gi en inntekt på om lag 820 millioner kroner, inklusive renteinntekter.

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 935 millioner til CO2-håndterings prosjektene på Kårstø og Mongstad.

Regjeringen foreslår å øke CO2-avgiften på innenriksfly, og å øke grunnavgiften på fyringsolje til et nivå som tilsvarer el-avgiften. Fra 1. januar 2008 vil Norge slutte seg til EUs kvotesystem. Kvotesystemet og CO2-avgifter vil til sammen dekke over 70 prosent av de norske klimagassutslippene.

Mer til kollektivtrafikk
Neste år vil regjeringen bruke 5,8 milliarder kroner på investeringer, vedlikehold og drift av jernbanenettet, mot 5,4 milliarder kroner i år. Tiltakene skal blant annet øke kapasiteten og gi rom for å overføre mer gods- og persontransport til jernbane. Store prosjekter er blant annet nytt dobbeltspor mellom Lysaker og Sandvika, nye Lysaker stasjon, oppgradering av Alnabru godsterminal, og bybane i Bergen. Kollektivsatsingen styrkes også ved at det særlige tilskuddet til kollektivtrafikk i byene økes til 234 millioner kroner, mot 170 millioner kroner i 2007.

Mer til forskning og informasjon
Regjeringen skal også styrke klimaforskningen på flere departements budsjett. Arbeidet med sektorvise klimahandlingsplaner og informasjonskampanjen Klimaløftet skal styrkes. Regjeringen vil også invitere til et samarbeid med de største byene for å utvikle framtidens byer, med hovedvekt på å redusere klimautslippene, og vil bruke 11,7 millioner kroner til dette. Regjeringen styrker også innsatsen på det internasjonale arbeidet for å sikre en ambisiøs og forpliktende internasjonal avtale etter første Kyoto-periode.

NOx og dieseldrevne kjøretøy
For å redusere utslippene av miljøskadelige NOx-utslipp vil regjeringen videreføre NOx-avgiften i 2008 samtidig som den inviterer næringen til drøftinger om en avtale. Den vil også øke tilskuddet til NOx-reduserende tiltak for fiskeflåten med 25 millioner kroner. Regjeringen legger også opp til å miljødifferensiere årsavgiften for biler slik at dieseldrevne kjøretøy uten fabrikkmontert partikkelfilter får en høyere årsavgift enn bensindrevne kjøretøy og andre dieseldrevne kjøretøy. Det foreslås også å øke dieselavgiften med 20 øre per liter for å redusere avgiftsforskjellene til bensin. For å få skiftet ut de eldste, mest forurensende dieselkjøretøyene foreslås også en midlertidig forhøyet vrakpant på 5 000 kroner for disse.

Naturvern og biologisk mangfold
Over Miljøverndepartementets budsjett kommer det neste år 250 millioner kroner til nye tiltak, hovedsaklig innen naturvern, friluftsliv og kulturminner. For eksempel skal det brukes 45 millioner kroner mer i 2008 til bruk, skjøtsel og forvaltning av verneområder og friluftsområder. Innsatsen til kulturminnevern styrkes med 49,3 millioner kroner.

Miljøtiltak i statsbudsjettet for 2008 (i mill. kroner)

Departement:

2007[1]

Forslag 2008

Arbeids- og inkluderingsdepartementet[2]

       -

      -

Barne- og likestillingsdepartementet

     4,2

   4,3

Finansdepartementet[3]

     8,3

   9,8

Fiskeri- og kystdepartementet

 720,4

799,7

Forsvarsdepartementet

 816,4

861,9

Helse- og omsorgsdepartementet

 103,0

103,0

Justisdepartementet

   81,4

  82,7

Kommunal- og regionaldepartementet

   83,0

  83,0

Kunnskapsdepartementet

 571,3

543,7

Kultur- og kirkedepartementet

  714,7

784,8

Landbruks- og matdepartementet

4 509,0

4 690,0

Miljøverndepartementet [4]

3 016,0

3 090,6

Fornyings- og administrasjonsdepartementet[5][6]

  172,3

  166,9

Nærings- og handelsdepartementet

   272,0

 260,4

Olje- og energidepartementet

   988,3

1 849,5

Samferdselsdepartementet

7 800,0

8 281,0

Utenriksdepartementet [7]

2 529,5

3 017,4

Sum alle departementene

22 389,8

24 628,1

I tillegg kommer kjøp av klimakvoter for vel 500 millioner kroner.

Les mer om miljøvernbudsjettet 2008[1] Denne kolonnen inneheld tal både frå budsjettproposisjonen 2007 og frå saldert budsjett. For nokre departement kan det vere visse avvik mellom desse tala

[2] Arbeids- og inkluderingsdepartementet har ikkje budsjettpostar som fell inn under miljøomgrepet slik det her er definert.

[3] I FIN sitt budsjettal for 2007 er no løyvinga til kjøp av klimakvotar tatt ut.

[4] Miljøverndepartementets budsjettal omfattar her berre halvdelen av utgiftene til Statens Kartverk. Årsaka til dette er at denne etaten tener ei rekkje formål i tillegg til dei miljøfaglege.

[5] Tala omfattar ikkje Statsbygg/rehabilitering av verneverdige statlege bygningar. Enøk-tiltak i regi av Statsbygg er tekne med.

[6] Denne posten omfattar og utgifter til Fylkesmannens miljøvernavdeling. Desse utgiftene er for 2008 berekna til 155 mill. kroner.

[7] Norsk bistandspolitikk byggjer på standardar som er fastsette i OECD/DAC. Definisjonen av miljøtiltak avvik noko frå Miljøverndepartementet sin definisjon.


 

Til toppen