Historisk arkiv

ESA med innvendinger mot Norges kvotesystem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Norge har i dag mottatt vurderingen fra EFTAs overvåkningsorgan ESA av Norges kvotesystem for perioden 2008-2012. ESA har innvendinger mot flere elementer i Norges kvotesystem, men innvendingene er ikke knyttet til de miljømessige ambisjonene.

–Vi har lagt opp til et miljømessig ambisiøst system med en stram kvotetildeling. Det er viktig at vi opprettholder disse ambisjonene og legger opp til et kvotesystem som bidrar til kutt i klimagassutslippene, sier statssekretær i Miljøverndepartementet, Heidi Sørensen.

ESAs innvendinger er knyttet til tildelingsprinsippet for kvoter og kvotereserven for gasskraftverk. Regjeringen vil nå se grundig på ESAs innvendinger før den tar en beslutning om hva som skal gjøres videre. 

Stortinget har vedtatt at det norske kvotesystemet for perioden 2008-2012 skal koples opp mot EUs kvotesystem.  En sammenkopling forutsetter at ESA finner at det norske kvotesystemet er i overensstemmelse med EUs kvotedirektiv og statsstøtteregelverket. Som grunnlag for ESAs behandling ligger en nasjonal tildelingsplan som er en inngående beskrivelse av det norske kvotesystemet. Norge sendte inn sin tildelingsplan til ESA 28. mars i år etter at denne hadde vært på offentlig høring. Norge har i dag mottatt vurderingen fra ESA av den nasjonale tildelingsplanen.

Et hovedprinsipp for tildeling i det norske kvotesystemet er at landbasert virksomhet skal få tildelt kvoter basert på sine utslipp i perioden 1998-2001. Dette er den samme basisperioden som i kvotesystemet for 2005-2007. Det er lagt opp til at virksomheter som ikke hadde utslipp i 1998-2001, ikke vil få tildelt vederlagsfrie kvoter. Dette er gjort for å sikre en objektiv tildeling som ikke ødelegger incentiver for å redusere utslipp. ESAs vurdering er at dette tildelingsprinsippet medfører utilbørlig forskjellsbehandling mellom virksomheter som er etablert før og etter 2001.

Norge har også lagt opp til at det skal settes av en kvotereserve på 9 millioner tonn i perioden 2008-2012, til høyeffektive kraftvarmeverk og gasskraftverk som skal basere seg på rensing. ESA har innvendinger til hvilke virksomheter som kvalifiserer for tildeling fra kvotereserven.

En eventuell endring av kvotesystemet i tråd med ESAs innvendinger vil kreve lovendring. Regjeringen vil imidlertid nå se grundig på ESAs innvendinger før den tar en beslutning om hva som skal gjøres videre.