Historisk arkiv

Forslag til endringer i klimakvoteloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen har i dag oversendt til Stortinget et forslag til endring av klimakvoteloven. Regjeringen fastholder forslaget som ble sendt på høring 16. oktober 2008. Formålet med lovendringen er å imøtekomme innvendingene fra EFTAs overvåkingsorgan ESA. Samtidig med oversendelsen til Stortinget sendes en revidert plan for tildeling av kvoter til ESA for godkjenning.

ESA har krevd endringer i hvordan det norske kvotesystemet fordeler vederlagsfrie kvoter til landbasert industri. Et forslag til endring av klimakvoteloven har vært på høring, og sendes i dag videre til Stortinget for vedtakelse. Regjeringen har ikke funnet grunn til å endre loven som følge av uttalelsene som ble fremsatt i høringsrunden.

Regjeringens miljømessige ambisjoner står ved lag. Forslaget til lovendringer fører ikke til at det samlet sett blir flere kvoter tilgjengelig.

– Det har vært helt avgjørende for regjeringen å etablere et ambisiøst kvotesystem med en stram kvotetildeling. Norges kvotesystem vil fortsatt bidra til effektive utslippsreduksjoner, og styrker det europeiske systemet ved at vi tildeler langt færre kvoter enn det som vil tilsvare virksomhetenes utslipp, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Prinsippet om historisk tildeling står ved lag. Bedrifter som hadde utslipp i perioden 1998-2001, får kvoter basert på utslippene i disse årene, men kan få en økning hvis de har hatt vesentlige utvidelser i perioden 1.1.2002 til 28.3.2008. Om lag ti virksomheter vil kunne få tildelt til sammen cirka 450 000 flere kvoter per år på grunn av utvidet kapasitet.

Bedrifter som ble etablert etter 2001, og som har fått særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp før den norske tildelingsplanen ble notifisert 28. mars 2008, vil få tildelt kvoter vederlagsfritt på grunnlag av sine utslipp i årene 2002-2007. Bedrifter som har fått særskilt tillatelse til kvotepliktige utslipp, men som ikke har hatt utslipp i minst ett kalenderår i denne perioden, vil få tildelt kvoter basert på normer. I forhold til klimakvoteloven av 1. juli 2007 vil trolig ytterligere ti bedrifter få til sammen 560 000 kvoter vederlagsfritt per år.

Naturkraft Kårstø må ifølge ESA regnes som en eksisterende virksomhet. Gasskraftverket på Kårstø er derfor én av de ti virksomhetene som vil få tildelt kvoter vederlagsfritt. Forslaget innebærer at kraftverket vil få tildelt om lag 320 000 kvoter vederlagsfritt per år i perioden 2008-2012.

Regjeringen vil dessuten videreføre en kvotereserve på til sammen 4,2 millioner kvoter forbeholdt høyeffektive kraftvarmeverk som realiseres i perioden 2008-2012. Dersom kvotereserven ikke blir brukt opp tilfaller kvotene staten, som kan selge kvotene, eller bruke dem til oppfyllelse av Kyotoprotokollen.

Videre prosess
Forslaget til lov- og forskriftsendringer er nødvendig for at ESA skal kunne godkjenne den norske planen for tildeling av kvoter, og for at kvoter skal kunne utstedes i kvoteregisteret og dermed tildeles vederlagsfritt til norske virksomheter.

Forslaget til justeringer i kvotesystemet vil – med forbehold om at Stortinget gir sitt samtykke til de foreslåtte lovendringene – parallelt bli sendt til ESA for godkjenning.

Hvis lovendringene vedtas og ESA godkjenner kvotesystemet vil et tjuetalls virksomheter kunne søke om ny tildeling av klimakvoter. Statens forurensningstilsyn SFT vil på grunnlag av søknadene fatte nye eller endrede vedtak om tildeling av kvoter til de virksomhetene som berøres av endringene. De virksomhetene som søkte om tildeling i oktober 2007, og som ikke har hatt vesentlige utvidelser i perioden 1.1.2002-28.3.2008, behøver ikke å søke om ny tildeling.

Etter at de endelige tildelingsvedtakene er fattet, vil SFT lage en samlet oppsummering av tildelingen til hver enkelt installasjon. ESA må godkjenne tildelingen til hver enkelt installasjon før kvotene kan utstedes i det norske kvoteregisteret.

Les forslaget til endring av klimakvoteloven

Les forslaget til allokeringsplan (engelsk) (pdf)