Historisk arkiv

Norge tiltrer avtale om vern av trekkende vannfugl

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Norge tiltrer den internasjonale avtalen om vern av afrikanske-eurasiatiske vannfugl av 16. juni 1995. – Flere av artene som omfattes av avtalen forekommer regelmessig i Norge og vi har derfor et klart ansvar for å bidra til bevaring av disse artene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Vannfuglavtalen er en global miljøvernavtale som hører inn under konvensjonen om vern av trekkende arter av ville dyr. Norge har siden avtalen trådte i kraft fulgt dens arbeid og i stor grad fulgt opp avtalens forpliktelser. Norge har blant annet deltatt på alle partsmøtene til Vannfuglavtalen og bidratt inn i det løpende arbeidet med avtalen.

Målsettingen med avtalen er å oppnå og opprettholde en gunstig bevaringsstatus for trekkende vannfuglarter, eller gjenopprette en slik status. Partene i avtalen skal både sammen og individuelt vurdere tiltak for å bedre forholdene. Føre-var prinsippet skal ligge til grunn. Partene skal særlig rette oppmerksomheten mot truede arter og arter som har en ugunstig bevaringsstatus, blant annet gjennom å gi omfattende beskyttelse, sørge for forsvarlig beskatning, identifisere tilholdssteder og habitater og tilrettelegge for vern, forvaltning, rehabilitering og gjenoppretting av områdene. Forskning og overvåkning er også blant de tiltak som avtalen peker på, og partene skal blant annet bidra til utvikling av bedre forsknings- og overvåkningsteknikker.

Avtalen omfatter til sammen 235 arter. Disse trekker over store områder som berører til sammen 119 land i Afrika, Europa og Asia. 92 av artene forekommer regelmessig i Norge, enten som hekkende eller som trekkgjester.

- Internasjonalt vitenskapelig samarbeid er svært viktig for å bevare det biologiske mangfoldet over et stort geografisk område. Norge skal spille en konstruktiv rolle i samarbeidet under Vannfuglavtalen, sier Erik Solheim.


African-Eurasian Waterbird Agreement (AEWA)