Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny avtale skal redusere miljøfarlige utslipp av NOx

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Norges utslipp av den miljøskadelige avgassen NOx kan bli betydelig redusert gjennom en ny avtale som 14 næringsorganisasjoner er blitt enige med staten om. – Nå ligger forholdene til rette for at Norge skal innfri sine internasjonale forpliktelser, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Bedrifter som slutter seg til avtalen slipper å betale NOx-avgift i tre år, men må til gjengjeld forplikte seg til utslippsreduksjoner. Avtalen ventes først og fremst å utløse omfattende tiltak innen skipstrafikken og fiskeflåten, men gjelder også fastlandsindustrien og petroleumsvirksomheten offshore.

Staten har inngått en avtale med 14 næringsorganisasjoner for å redusere NOx-utslippene. Foto: SFT.
Staten har inngått en avtale med 14 næringsorganisasjoner for å redusere NOx-utslippene. Foto: SFT.
 
– Dette er en gledens dag. Regjeringen har gjort en avtale med virksomhetene som står for de største NOx-utslippene, og det er opp til hver enkelt medlemsbedrift å innfri forpliktelsene. Nå kan vi få gjennomført konkrete tiltak, sier Erik Solheim.

Nitrogenoksider (NOx) er avgasser fra forbrenning av olje og gass som fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon. Utslippene kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon. I tillegg gir de helseskader for mennesker.

Gjennom Gøteborgprotokollen har Norge forpliktet seg til å redusere de samlede årlige utslippene av NOx til maksimalt 156.000 tonn.  Ingen tidligere regjeringer har satt i gang tiltak på dette området, før denne regjeringen innførte avgift på utslipp av NOx fra 1. januar 2007.

– Målet for regjeringen er å redusere utslippene av NOx. Ikke noe er bedre enn at næringen selv finner gode løsninger for å få dette til, sier Erik Solheim.

NOx-avtalen skal gi en reduksjon av de årlige utslippene av NOx med om lag 30.000 tonn. Utslippene fra virksomheter som kan slutte seg til avtalen er om lag 124.000 tonn. Avtalen gjelder for 2008, 2009 og 2010.

– Dette innebærer et gjennombrudd for bruk av NOx-reduserende teknologi i stor skala, og kan gi et puff til videre utvikling av norsk miljøteknologi. Avtalen er selvsagt bra for miljøet, men den er også bra for næringene som slipper ut NOx og for norsk leverandørindustri, sier Solheim.

Eiere av skip kan redusere utslipp ved å montere renseutstyr, oppgradere motoren eller gå over fra diesel til gass som drivstoff.

NOx-avgiften er på 15 kroner per kilo NOx. Næringene foreslo at man i stedet satte av penger i et fond som skal brukes til å betale for tiltak som reduserer utslippene.

Ifølge avtalen vil næringsorganisasjonene opprette et slikt fond. Størrelsen på fondet er anslått til 1,5 milliarder kroner etter tre år. Virksomheter som slutter seg til avtalen betaler inn til fondet i henhold til sine NOx-utslipp, og fondet gir støtte til NOx-reduserende tiltak.

Det er fondet selv som bestemmer betalingssatsene og hvordan pengene skal brukes. Hensikten er å utløse de mest kostnadseffektive NOx-tiltakene først.

Ordningen må først godkjennes av EFTAs kontrollorgan ESA.

Les mer om NOx og statens avtale med næringslivet

Til toppen