Historisk arkiv

Miljøverndepartementet

Store skogarealer er vernet i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 14 skogområder som naturreservater. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. Dette er det største skogvernvedtaket siden 2005. Samlet nytt verneareal er ca 72,5 km2, hvorav ca 41,6 km2 produktiv skog. I vedtaket inngår Fuggdalen naturreservat, som blir det skogreservatet i Norge som har størst areal med produktiv skog.

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 14 skogområder som naturreservater. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. Dette er det største skogvernvedtaket siden 2005. Samlet nytt verneareal er ca 72,5 km2, hvorav ca 41,6 km2 produktiv skog.  I vedtaket inngår Fuggdalen naturreservat, som blir det skogreservatet i Norge som har størst areal med produktiv skog.

-Vern av skog er viktig for å nå målet om å stoppe tapet av biologisk mangfold. Med dette vedtaket verner vi store skogaeraler som er viktige for å sikre naturmangfoldet i framtida, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er sjeldne internasjonalt. Av ca 3800 arter på den norske rødlista lever 48 prosent i skog.

Fra Fuggdalen naturreservat. På stubben i forgrunnen vokser den truede arten ulvelav. Foto: Tom Hellik Hofton.
Fra Fuggdalen naturreservat. På stubben i forgrunnen vokser den truede arten ulvelav. Foto: Tom Hellik Hofton.

Områdene som nå er vernet er viktige for bevaring av biologisk mangfold, og har et stort spenn av kvaliteter. Det er påvist et stort antall rødlistede arter i verneområdene. 

Vernevedtaket innebærer at skogvernet i Norge øker fra ca. 1,50 % til ca 1,55 % av det samlede produktive skogarealet i Norge. 

Fuggdalen naturreservat, som ligger i Rendalen kommune i Hedmark fylke, får et samlet areal på ca 52,7 km2 hvorav ca 30,8 km2 er produktiv skog. Inntil formelt vernevedtak blir fattet for Trillemarka-Rollagsfjell, har ingen andre skogreservater i landet større produktivt skogareal. Fuggdalen utgjør et helhetlig økosystem med ulike typer barskog, og det inngår et nedbørfelt med myrer, vassdrag og omkransende snaufjell. Skogen er generelt lite påvirket av nyere hogster, det er spor etter ulike skogbranner i området, og flere rødlistearter er påvist i området. 

Mosaikk av skog og myr i Fuggdalen naturreservat. Foto: Tom Hellik Hofton.
Mosaikk av skog og myr i Fuggdalen naturreservat. Foto: Tom Hellik Hofton.

Området Landfallvik i Namsos kommune i Nord-Trøndelag har boreal regnskog, også kalt kystgranskog. Dette er en av de mest sjeldne og truede skogtypene i landet, og Norge har et internasjonalt ansvar for å sikre skogtypen. Denne skogtypen har et unikt mangfold av truede arter, særlig lavarter, som ikke finnes i andre skogtyper.

I flere av de vernede områdene finnes det viktige edellauvskoger med et stort biologisk mangfold. Dette gjelder blant annet områdene Leirfalla og Råsok i Akershus fylke og  området Holmdalen i Nord-Trøndelag.

Tretten av verneområdene er et resultat av arbeidet med frivillig skogvern, hvor skogeiere tilbyr skogarealer for vern. Utvidelsen av Fuggdalen naturreservat har vært gjennomført som en myndighetsstyrt verneprosess.   

Vernevedtaket innebærer generelt at det ikke kan drives skogbruk i de vernede områdene. Annen bruk som f.eks. utmarksbeite, jakt, fiske og friluftsliv vil i stor grad kunne fortsette som tidligere.

Fem av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater. Dette gjelder Fuggdalen naturreservat, Bersvenmyra naturreservat, Skjellingshovde naturreservat, Leirfalla naturreservat og Hølvannet naturreservat .

Les kongelig resolusjon

Les faktaark om verneområdene fra Direktoratet for naturforvaltning (pdf - 260 kb)

Oversiktskart over de fredede skogområdene (pdf)

Disse områdene er nå vernet (alle vedlegg i pdf):

Holmdalen naturreservat i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag fylke (489 dekar) Forskrift Kart
Landfallvika naturreservat i Namsos kommune, Nord-Trøndelag fylke (361 dekar) Forskrift Kart
Midtibrenna naturreservat i Lierne kommune, Nord-Trøndelag fylke (2640 dekar) Forskrift Kart
Munklia naturreservat i Orkdal og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag fylke (1855 dekar) Forskrift Kart
Fuggdalen naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark fylke (utvidelse 34,8 km2 , nytt totalareal 52,7 km2) Forskrift Kart
Ledsageren naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke (15,8 km2) Forskrift Kart
Bersvenmyra naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Hedmark fylke (utvidelse 1690 dekar, nytt totalareal 3470 dekar) Forskrift Kart
Skorbekklia naturreservat (10,25 km2) i Trysil kommune, Hedmark fylke Forskrift Kart
Vålberget naturreservat (334 dekar) i Grue kommune, Hedmark fylke Forskrift Kart
Skjellingshovde naturreservat i Sør-Aurdal, Nordre Land og Søndre Land kommuner, Oppland fylke (utvidelse 0,5 km2, nytt totalareal 28,6 km2) Forskrift Kart
Leirfalla naturreservat i Eidsvoll kommune, Akershus fylke (utvidelse 117 dekar, nytt totalareal 162 dekar) Forskrift Kart
Råsok naturreservat (100 dekar) i Fet kommune, Akershus fylke Forskrift Kart
Delingsdalen naturreservat (399 dekar) i Oppegård kommune, Akershus fylke Forskrift Kart
Hølvannet naturreservat i Rømskog og Aurskog-Høland kommuner, Østfold og Akershus fylker (utvidelse 3181 dekar, nytt totalareal 5537 dekar) Forskrift Kart