Historisk arkiv

Store skogarealer vernet i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 21 skogområder som naturreservater. Vernet er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. Samlet nytt verneareal er ca 258 km2, hvorav ca 82 km2 produktiv skog. I vedtaket inngår Skrim-Sauheradsfjella som blir et av landets største skogreservater, og Holmvassdalen som er et viktig skogområde i Nordland fylke.

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 21 skogområder som naturreservater. Vernet er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. Samlet nytt verneareal er ca 258 km2, hvorav ca 82 km2 produktiv skog. I vedtaket inngår Skrim-Sauheradsfjella som blir et av landets største skogreservater, og Holmvassdalen som er et viktig skogområde i Nordland fylke. 

- Jeg vil spesielt berømme skogeierne for at vi her gjennom samarbeid om frivillig skogvern får etablert et av landets største skogreservater, i tillegg til flere andre områder med store verneverdier. Jeg er også spesielt tilfreds med at det viktige området Holmvassdalen nå blir vernet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Store Stølevann. Foto: FORANs miljøundersøkelser.
Store Stølevann. Foto: FORANs miljøundersøkelser.

Dagens vernevedtak innebærer at skogvernet i Norge øker fra ca. 1,6 % til ca 1,7 % av landets totale produktive skogareal. 

Skogvernet som er vedtatt i dag er fordelt på 8 skogområder som inngår i samarbeidet med Norges skogeierforbund om frivillig skogvern, og 13 skogområder som inngår i arbeidet med skogvern på statsgrunn. De 8 frivillig vern områdene omfatter ca 58 km2 produktiv skog, mens de 13 skogområdene på statsgrunn omfatter ca 24 km2 produktiv skog.

Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er sjeldne internasjonalt. Av ca 3800 arter på den norske rødlista lever 48 prosent i skog.

- Vern av skog er viktig for å nå målet om å stoppe tapet av biologisk mangfold. Med det omfattende skogvernet vi har vedtatt i dag sikrer vi skogarealer som er levesteder for en rekke truede arter, understreker statsråd Erik Solheim.

Skrim – Sauheradfjella naturreservat er et av landets største skogreservater med ca 123 km2 totalareal hvorav ca 45 km2 er produktivt skogareal. Dette er også det klart største skogområdet som er vernet gjennom samarbeidet mellom miljømyndighetene og Norges skogeierforbund om frivillig skogvern. Det vurderes som svært positivt at man gjennom frivillig vern har kunnet oppnå et så omfattende verneområde. For å fange opp nærliggende skog med store verneverdier som ikke inngår i dagens vernevedtak, er det på sikt ønskelig å utvide naturreservatet gjennom en ny fase med frivillig skogvern.

Gammel gran. Foto: FORANs miljøundersøkelser.
Gammel gran. Foto: FORANs miljøundersøkelser. 

De store verneverdiene i Holmvassdalen i Nordland fylke har vært kjent i lang tid. Området har nasjonal verneverdi, og her finnes blant annet elementer av sjeldne skogtyper som kalkskog og boreal regnskog. Det er i Holmvassdalen påvist nær 50 arter som står på den norske rødlista, blant andre den direkte truede arten granfiltlav. Det er også gjennomført analyser som viser at vern av Holmvassdalen har små næringsmessige konsekvenser.

Området Jervfjellet i Sør-Trøndelag vernes ikke nå. For dette området igangsettes en prosess for frivillig skogvern. 

Disse områdene er nå vernet:

Vern av 8 områder gjennom frivillig vern Kart
Hisdal naturreservat, Bykle kommune, Aust-Agder Hisdal
Stormyrlia naturreservat, Vegårshei kommune, Aust-Agder Stormyrlia
Skrim – Sauheradfjella naturreservat, Kongsberg, Notodden, Sauherad og Skien kommuner, Buskerud og Telemark Skrim-Sauheradfjella
Slattumsrøa naturreservat, Nittedal kommune, Akershus Slattumsrøa
Marifjell naturreservat, Nannestad og Gran kommuner, Akershus og Oppland Marifjell
Fjellsjøkampen naturreservat, Hurdal og Østre Toten kommuner, Akershus og Oppland Fjellsjøkampen
Vestre Lukashaugen og Bornoberget naturreservat, Grue kommune, Hedmark Vestre Lukashaugen og Bornoberget
Tostenelva naturreservat, Roan kommune, Sør-Trøndelag Tostenelva

Vern av 13 områder på statsgrunn

Vetafjellet naturreservat i Nesset og Gjemnes kommuner, Møre og Romsdal Vettafjellet
Åbakkfjellet naturreservat i Gjemnes kommune, Møre og Romsdal Åbakkfjellet
Mølmannsdalslia naturreservat i Røros kommune, Sør-Trøndelag Mølmannsdalslia
Ledalen naturreservat i Holtålen kommune, Sør-Trøndelag Ledalen
Lokbekken naturreservat i Holtålen kommune, Sør-Trøndelag Lokbekken
Elvåsen naturreservat i Holtålen og Midtre Gauldal kommuner, Sør-Trøndelag Elvåsen
Dragåsen naturreservat i Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag Dragåsen
Dragåsvollan naturreservat i Midtre Gauldal og Holtålen kommuner, Sør-Trøndelag Dragåsvollen
Henddalen naturreservat i Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag Henddalen
Samsjøen naturreservat i Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag Samsjøen
Skaumsjøen naturreservat i Rennebu kommune, Sør-Trøndelag Skaumsjøen
Nålbogen naturreservat i Selbu kommune, Sør-Trøndelag Nålbogen
Holmvassdalen naturreservat i Grane kommune, Nordland Holmvassdalen