Historisk arkiv

Strengere regler for kjøpesentre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen innfører nå strengere regler for etablering av kjøpesentre. Kjøpesentre skal fortrinnsvis lokaliseres nær kollektivknutepunkter og sentralt i byene. Med dette skal flere få kortere avstand når de handler, og flere kan reise miljøvennlig.

Regjeringen innfører nå strengere regler for etablering av kjøpesentre. Kjøpesentre skal fortrinnsvis lokaliseres nær kollektivknutepunkter og sentralt i byene. Med dette skal flere få kortere avstand når de handler, og flere kan reise miljøvennlig.    

- Målet med denne politikken er å styrke by- og tettstedene og legge til rette for miljøvennlige transport. Vi må unngå at bybebyggelsen spres utover. En slik utvikling ville ikke bare føre til økt bilbruk og dermed økte utslipp av klimagasser. Det ville også bidra til tap av dyrket mark og biologisk mangfold, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Undersøkelser viser at enkelte kjøpesentre utenfor byene har en bilandel på over 95 prosent, mens kjøpesentre med sentral plassering i byen kan oppnå bilandeler helt ned til 20 prosent. Redusert bruk av personbil er nødvendig for å nå klimamålene.

- Vi trenger derfor en bevisst og restriktiv holdning til lokalisering av kjøpesentre for å dempe trafikkveksten, sier Solheim

Fakta:

Ved kongelig resolusjon av 27. juni 2008 fastlegger regjeringen forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. Bestemmelsen trer i kraft 1. juli 2008. Bestemmelsen gjelder for hele landet med unntak av områder hvor det i godkjente fylkesplaner og fylkesdelplaner er tillatt å etablere kjøpesentre.

I forskriften fastlegges at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner. I områder som ikke omfattes av godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner vil kjøpesentre større enn 3000 m² bruksareal ikke være tillatt før godkjent plan foreligger. 

Den rikspolitiske bestemmelsen for kjøpesentre skal sikre bedre oppfølging av fylkenes retningslinjer. Bestemmelsen fastsetter med juridisk bindende virkning at godkjente fylkesplaner og fylkesdelplaner skal legges til grunn for kommunenes planlegging. Nye byggetillatelser eller rammetillatelser kan ikke gis i strid med den rikspolitiske bestemmelsen. Fylkesmannen får myndighet til å håndheve bestemmelsen.

Forskriften har en varighet på inntil 10 år, eller inntil den avløses av regional planbestemmelse i henhold til § 8-5 i plandelen av ny plan- og bygningslov. 

Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (Lovdata)