Historisk arkiv

Historisk arkiv

Tidenes budsjettløft for naturmangfoldet i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Budsjettet for å ta vare på naturmangfoldet øker med hele 345 millioner kroner i 2009.

Les mer om miljøvernbudsjettet 2009

- Vi er veldig glade for å kunne presentere et historisk løft for naturmangfoldet i Norge med dette budsjettet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og statssekretær Heidi Sørensen.

Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til oppstart av et norsk artsprosjekt for systematisk kartlegging av artene i norsk natur. Foto: Reidar Hindrum.
Regjeringen foreslår 20 millioner kroner til oppstart av et norsk artsprosjekt for systematisk kartlegging av artene i norsk natur. Foto: Reidar Hindrum.

Målet om å stanse tapet av naturmangfoldet innen år 2010 er et krevende mål, og dette budsjettet gir oss muligheter til å styrke innsatsen betydelig. Økningen på 345 millioner kroner vil gå både til å øke takten i vernearbeidet og kvaliteten på verneområdeforvaltningen, og til tiltak rettet mot å øke kunnskapen om naturmangfoldet, å hindre at truede dyre- og plantearter forsvinner fra norsk natur, og ta vare på deres leveområder. Kampen mot fremmede arter skal også styrkes vesentlig.

Regjeringen legger opp til at nasjonalparkplanen blir fullført i løpet av 2010. Det gis 15 millioner kroner mer til erstatninger og en økning i tilsagnsfullmakten. Innsatsen for skjøtsel og forvaltning av allerede vernede områder har hatt et stort etterslep. Regjeringen følger derfor opp økningen i 2008 med en ytterligere økning på 63 millioner kroner i 2009-budsjettet. Pengene vil blant annet gå til utarbeidelse av forvaltningsplaner, flere oppsynsstillinger og til et program for overvåking av verneområdene. I tillegg kommer en satsing på fem millioner kroner til nasjonalparksenter og andre informasjonssenter knyttet til verneområdene.

Mange av de truede norske artene lever i skog. I Miljøverndepartementets budsjett øker utgiftene til skogvern med 57 millioner kroner til rundt 140 millioner kroner, inkludert erstatningsutbetalinger knyttet til fredning av Trillemarka-Rollagsfjell. I tillegg blir tilsagnsfullmakten for skogvern økt betydelig, slik at nytt skogvern for om lag 107 millioner kroner kan bli vedtatt i 2009. I hovedsak vil vernet omfatte statseid skog.

For styrking av kunnskapsgrunnlaget ligger inne 20 millioner kroner til oppstart av et norsk artsprosjekt for systematisk kartlegging av artene i norsk natur. Dette vil gjøre det mulig å inngå et samarbeid med det svenske artsprosjektet som startet i 2002.

Regjeringen vil styrke  kartlegging av truede naturtyper og arter med 15 millioner kroner, i tillegg til økning i overvåkingsprogrammet for stortare og sukkertare. Kartleggingsprogrammet MAREANO, som skal innhente kunnskap om det biologiske mangfoldet på havbunnen, styrkes med 6,3 millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett.

Til en første versjon av en landsdekkende Naturindeks for hele landet er det satt av 15 millioner kroner.

Prosjektet ”Den naturlige skolesekken”, som er et samarbeid med Kunnskapsdepartementet om å styrke natur- og miljøfagene i grunnskolen, får fem millioner kroner på Miljøverndepartementets budsjett.

I artsforvaltningen styrkes arbeidet med villaks og villrein, som er to arter som Norge har et særskilt internasjonalt ansvar for. Budsjettet til bevaring av villaks øker med 21,5 millioner kroner, som hovedsaklig vil gå til bekjempelse av parasitten Gyrodactylus salaris. Sikring av villreinen økes med seks millioner kroner.

Miljøverndepartementet trapper opp arbeidet for bevaring av andre dyre- og plantearter med over 40 millioner kroner. Til arbeidet med handlingsplaner for truede arter øker budsjettet med 22 millioner kroner. Den nasjonale strategien mot fremmede skadelige arter blir fulgt opp med en budsjettøkning på ti millioner kroner til bl.a. tiltaksplaner og informasjonstiltak. 

Bestandsmålene for jerv og gaupe er nådd, mens det arbeides for å nå dem også for ulv og bjørn. Samtidig er det behov for å redusere tapene av husdyr og tamrein til rovdyr, og for å dempe konfliktnivået i rovviltforvaltningen. Regjeringen øker bevilgningene til bestandsregistreringer, erstatninger, skadefelling, forebyggende og konfliktdempende tiltak med til sammen 54 millioner kroner.