Historisk arkiv

Norges vestligste isbreer er nå vernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Ålfotbreen landskapsvernområde i Bremanger, Flora og Gloppen kommuner i Sogn og Fjordane ble vedtatt i statsråd i dag. Det er et svært imponerende og variert område som nå er vernet. Det strekker seg fra varmekjær edellauvskog ved fjorden og helt opp til høyfjellet der de vestligste isbreene i landet finnes.

- Dette er det siste gjenværende området i Ålfotbre-området som ikke er påvirket av vannkraftutbygging. Jeg er glad for at vi nå endelig har fått vernet dette meget spesielle område, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Trappetrinnsformasjoner. Foto: Tore Larsen. 

Trappetrinnsformasjoner. Foto: Tore Larsen.

Ålfotbreen representerer et mangfold av naturtyper og arter som det er svært viktig å ta vare på for framtida. Ålfotbreen er preget av ekstremt mye nedbør, og representerer natur- og landskapstyper som i liten grad er vernet tidligere. Ålfotbreen er også Norges vestligste villmarkspregete område. Berggrunnen og topografien her er enestående i nasjonal sammenheng. Her kan man oppleve svært særpregete terrengformasjoner i form av hengende daler i trappetrinns-formasjoner med brusende bekker nedover fjellsiden. Ålfotbreen er også et viktig område for friluftsliv.

Tre fosser i Straumsbotn. Foto: Johnny Loen.

Tre fosser i Straumsbotn. Foto: Johnny Loen.

Det 226 kvadratkilometer store verneområdet er av stor betydning for rovfugler, og det lever flere sjeldne og trua arter som kongeørn, havørn og jaktfalk her. I fjellet finnes interessante og rike botaniske forekomster. Det er gjort verdifulle fossilfunn her, og det er også funnet flere sjeldne kulturminner fra steinalder, bronsealder og jernalder.

Vernet vil ikke være til hinder for eksisterende næringsvirksomhet. Etablert kraftproduksjon berøres heller ikke. Vernet vil ikke være til hinder for utbygging av små- og minikraftverk på til sammen 24 GWh.
Det vil bli avsatt 1,5 mill. kroner til forvaltningsrettede tiltak som oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging og utarbeidelse av forvaltningsplan.  

Kongelig resolusjon. Vern av Ålfotbreen landskapsvernområde i Bremanger, Flora og Gloppen kommunar i Sogn og Fjordane fylke

Forskrift om vern av Ålfotbreen landskapsvernområde i Bremanger, Flora og Gloppen kommunar i Søgn og Fjordane (Lovdata)

Alfotbreen landskapsvernområde. Målestokk 1:125 000.