Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Framtidens byer reduserer klimautslippene med 35 prosent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

De tretten byene i Framtidens byer vil gjennom sine handlingsprogram redusere klimagassutslippene med 35 prosent innen 2030 og 24 prosent innen 2020. Det vil si at de overoppfyller Klimaforliket.

I dag avholdes det møte mellom staten og de tretten byene som er tilsluttet Framtidens byer. De tretten byene har utarbeidet handlingsprogram for sitt arbeid i Framtidens byer. Samlet legger byenes handlingsprogram opp til en reduksjon av klimagassutslippene på 35 prosent i 2030 og 24 prosent i 2020 sammenlignet med 1991. I følge Civitas, som har foretatt beregningene, er dette en større reduksjon enn Klimaforliket legger opp til.

I tillegg vil tiltakene prege livet i byene i form av flere sykkelstier og mindre biltrafikk, bedre avfalls- og ombruksløsninger, lettere tilgang til fornybar energi og større tilpasningsdyktighet til klimaendringene.

- Dette viser at de største byene både har evne og vilje til å ta sin del av de nasjonale klimagassreduksjonene. Skal vi nå målene er vi er imidlertid avhengig av et tett og godt samarbeid mellom staten, kommunene og næringsliv, sier Lisbeth Iversen, byrådets nestleder i Bergen på vegne av byene.

Prognose for Framtidens byers utslippsreduksjon v/Civitas (pdf)

Næringslivet slutter seg til
I dag vil Framtidens byer underskrive en intensjonsavtale om samarbeid med næringslivet. Dette samarbeidet er en viktig nøkkel for å redusere klimagassutslippene i Norges største byer.

- Et tettere samarbeid med næringslivet gjør at vi kan nå målene i Klimaforliket raskere og mer effektivt. Samarbeidet vil gi partene økt forståelse for hverandres roller og inspirere til bedre og raskere resultater, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa, statssekretær i Samferdselsdepartementet Erik Lahnstein og statssekretær Sigrid Hjørnegård i Olje- og energidepartementet i en felles uttalelse.

Framtidens byer er regjeringens satsing for å redusere klimagassutslipp fra byene og skape bedre bymiljø. Samarbeidet omfatter de tretten største byene i Norge, og dermed halvparten av landets befolkning. Fra i dag er også NHO, HSH og Sparebankforeningen en del av Framtidens byer.

Næringslivet ønsker å bidra vesentlig til å redusere klimagassutslippene og utvikle en grønnere økonomi og dermed styrke vår egen konkurransekraft, uttaler NHO, HSH og Sparebankforeningen.

Store utslippsreduksjoner i Framtidens byer
Framtidens byer arbeider for å redusere klimagassutslippene innenfor fire områder:

 • Vegtransport
  I byområdene utgjør vegtransport over halvparten av utslippene. Byenes planlagte tiltak viser vilje til å bruke nye virkemidler for å oppnå mer miljøvennlig transport. Et samarbeid med næringslivet om god lokalisering og effektive transportløsninger vil begrense klimagassutslippene ytterligere.
 • Energi i bygg
  40 prosent av energibruken er knyttet til bygningsmassen. Framtidsbyene planlegger nå en rekke tiltak for energieffektivisering og – omlegging. Næringslivet blir en viktig samarbeidspartner for å realisere flere lavutslipp- og nullutslippsbygg.
 • Avfall og forbruk
  Økende forbruk bidrar til store klimagassutslipp. Næringslivet vil kunne bidra til å redusere utslippene
  ved hjelp av grønne innkjøp, smartere transportløsninger og optimal emballasje. Byene legger til rette for å redusere avfallsmengden gjennom endret forbruksmønster, ombruk, resirkulering og gjenvinning.
 • Klimatilpasning
  Klimaendringene fører til store strukturelle og samfunnsmessige endringer; stigning i havnivå, mer nedbør og vind, økt flomfare og endring av det biologiske mangfoldet. Framtidens byer arbeider med å tilpasse seg klimaendringene. Næringslivet vil være en viktig partner i arbeidet med å redusere uheldige virkninger av klimaendringene og avklare de økonomiske konsekvenser de vil få.

Framtidens tretten byer er Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Fra statens side deltar Samferdselsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet i tillegg til Miljøverndepartementet, som leder programmet.

Les mer om Framtidens byer


 

Til toppen