Historisk arkiv

Høy miljøstandard i Norskehavet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen presenterer i dag forvaltningsplanen for Norskehavet. Formålet er å legge til rette for verdiskapning, sameksistens mellom næringene, og en bærekraftig høsting av ressursene i Norskehavet. Samtidig skal naturmangfoldet opprettholdes. Norskehavet har en rik natur, med blant annet store og internasjonalt viktige bestander av fisk og sjøfugl, samt kaldtvannskorallrev som er unike i global sammenheng.

- Forvaltningsplanen danner utgangspunkt for en robust, god og balansert forvaltning av Norskehavet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Jeg vil spesielt trekke fram at Mørebankene og korallrevene Sularevet og Iverryggen beskyttes mot ny oljevirksomhet.

Statssekretær Vidar Ulriksen, fiskeri- og kystdepartementet, olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim la i dag fram stortingsmelding om Forvaltningsplan av Norskehavet. Foto: Miljøverndepartementet.
Statssekretær Vidar Ulriksen, fiskeri- og kystdepartementet, olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim la i dag fram stortingsmelding om Forvaltningsplan av Norskehavet. Foto: Miljøverndepartementet.

Ut fra en helhetsvurdering er miljøtilstanden i Norskehavet god. Det er likevel betydelige utfordringer i forvaltningen av Norskehavet, særlig knyttet til enkelte fiskebestander, effekter av klimaendringer og forsuring av havet, risiko for akutt forurensning, nedgang i sjøfuglbestander og behovet for bevaring av korallrev.

- En bærekraftig høsting av de rike fiskeressursene er avhengig av et rent og rikt hav. I forvaltningsplanen er de viktige gyte- og fiskeriområdene utenfor Møre sammen med en rekke områder langs kysten gitt spesiell beskyttelse. Forvaltningsplanen signaliserer på denne måten et viktig budskap av stor betydning både for ressursene i havet og fiskeriene, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Hun sier videre at hun er svært fornøyd med at forvaltningsplanen så tydelig understreker betydningen av kunnskap gjennom videreføringen av bunnkartleggingsprogrammet MAREANO.

Store arealer vil som før være tilgjengelig for petroleumsvirksomhet i Norskehavet.

- Men vi gir samtidig en bedre beskyttelse av de viktigste miljøverdiene. Jeg forventer at tiltakene i planen vil avklare og dempe motsetninger mellom blant annet miljøhensyn og næringsinteresser i Norskehavet, sier Erik Solheim.

Olje- og energiminister Terje Riis Johansen sier regjeringen legger frem en god og balansert forvaltningsplan for Norskehavet. 

-N orskehavet vil være bærebjelken for norsk petroleumsvirksomhet i årene som kommer. Vi har valgt å vente med utlysninger i områder der vi trenger mer kunnskap.Vi må bli enda sikrere på at viktige fiskeriressurser og miljøverdier ikke påføres alvorlige skader. Gjennom klare og forutsigbare vilkår for virksomheten i øvrige områder, og gjennom å videreutvikle aktiviteten i Norskehavet, legger vi samtidig til rette for god næringsutvikling, sier han.

Riis-Johansen sier videre at fornybar energiproduksjon i Norskehavet må bli en del av framtiden.

- Gjennom forvaltningsplanarbeidet har vi fått synliggjort viktige hensyn til miljø og andre næringer ved etablering av slik virksomhet.

  • Forvaltningsplanen omfatter en rekke tiltak:
  • Styrket beskyttelse av korallrev og andre marine naturtyper
  • Formell oppstart av nasjonal marin verneplan
  • Etablering av rammer for petroleumsaktivitet i Norskehavet
  • Grunnlag for bedre sameksistens mellom fiskeri og petroleumsvirksomhet
  • Videreføre arbeidet med en økosystembasert forvaltning av fiskeressursene
  • Fortsatt innsats mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske. 
  • Legge skipstrafikk lenger ut fra kysten fra Røst og sørover.
  • Sikre at miljøhensyn og hensynet til andre næringer ivaretas ved fremtidig vindkraft til havs
  • Sørge for kunnskapsoppbygging om bl.a  effekter av klimaendringer og havforsuring på det marine miljø og videreføre bunnkartleggingsprogrammet MAREANO til Norskehavet

Arbeidet med helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet har pågått siden januar 2007.  Arbeidet har vært ledet av en departementsgruppe under ledelse av Miljøverndepartementet og bestående for øvrig av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Utenriksdepartementet.

Se Heidi Sørensens presentasjon om Forvaltningsplan Norskehavet (pdf - 2 Mb)