Historisk arkiv

Jørn Holme er utnevnt til ny Riksantikvar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I dag, fredag 26. juni 2009, ble Jørn Holme åremålsbeskikket for 6 år som riksantikvar ved Direktoratet for kulturminneforvaltning.

Holme er 49 år. Han er Cand. jur fra UiO 1986.

Holme var juridisk assistent hos Krigsadvokaten for Østlandet/Generaladvokaten fra 1978 til 1988. I perioden 1988 til 1990 var han politiadjutant/politiinspektør ved Senja politikammer. Fra 1990 til 1991 hadde han stillinger som konstituert herredsrettsdommer i Trondenes herredsrett og konstituert byrettsdommer i Oslo byrett. I Økokrim var han, i perioden 1991 til 2001 førstestatsadvokat, og fra 2000 til 2001 var han fungerende nestleder.  Fra Økokrim hadde Holme permisjon i 1993 og 1997 for stillingene som konstituert lagdommer i Eidsivating lagmannsrett og som assisterende Riksantikvar i Direktoratet for kulturminneforvaltning. Holme var statssekretær i Justisdepartementet i perioden 2001 til 2004. Fra 2004 til dags dato har han hatt stillingen som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste.