Forsiden

Historisk arkiv

Storslått natur på Helgeland vernet som nasjonalpark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen vedtok i statsråd i dag verneplan for Lomsdal-Visten. Det er over tusen kvadratkilometer med variert og tilnærmet urørt natur fra fjord til fjell som nå er vernet. Til tross for at Norge har flere fjorder enn de fleste andre nasjoner, er Lomsdal-Visten bare den tredje nasjonalparken som dekker et sammenhengende område fra fjord til fjell.

Medheifossen. Foto: Magnar Solbakk.
Medheifossen. Foto: Magnar Solbakk.

- Det er et fantastisk naturområde som nå blir Norges 30. nasjonalpark. Jeg gleder meg stort til å være med på åpningen 26. juni, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Verneplanen omfatter Lomsdal-Visten nasjonalpark (ca. 1102 km2) og Strauman landskapsvernområde (ca. 32 km2) i Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad kommuner i Nordland fylke.

Landskapet her er storslått og dramatisk med trange elvedaler og storforma juv samt høyfjellsplatåer og tinder. Området har stor geologisk variasjon og omfatter blant annet flere spesielle grotter. Her finnes svært viktige og verdifulle naturtyper som kalkskog, bekkekløfter og rik edellauvskog.

Det er registrert 44 truete og sårbare arter i verneområdene, blant annet store forekomster av sjeldne og sårbare rovfuglarter, samt svaner, lomer, spetter og flere arter av lav og sopp. Dyrelivet er for øvrig representativt for Helgeland. Her finnes også unik vassdragsnatur med fem varig vernete vassdrag. Det er også registrert opptil 9000 år gamle kulturminner i området.

Arbeidet med verneplanen har pågått siden 2003, og vært organisert som et partner-skap mellom Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune. Den lokale prosessen har vært både grundig og god. Departementet har i sluttbehandlingen av saken hatt nært samarbeid med kommuner og grunneierlag. –Dette har vært avgjørende for å finne fram til løsninger som gjør at både vernemydighetene og næringsinteressene kan si seg fornøyd med resultatet, sier Erik Solheim.

Lomsdal-Visten er Norges 30. nasjonalpark.

Les mer: