Historisk arkiv

Verneplan for Oslofjorden - delplan sjøfugl er vedtatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag opprettet 88 verneområder langs kysten i Telemark, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Østfold. Vernet sikrer viktige områder for sjøfugl i Oslofjorden. Spesielt blir fuglelivet beskyttet mot forstyrrelser i hekketiden. De nye vernebestemmelsene gjelder fra 16. juli.

- Jeg er glad for at så mange verdifulle leveområder for sjøfugl rundt Oslofjorden nå er vernet. Dette er et skritt på vegen for å nå målet om å stanse tapet av naturmangfold, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Unge av svartbak. Foto: Trond Erik Silsand.De 88 verneområdene ligger i kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Kragerø i Telemark fylke, Horten, Nøtterøy, Tjøme, Sandefjord, Larvik og Sande i Vestfold fylke, Røyken og Hurum i Buskerud fylke, Oslo, Asker, Bærum, Frogn, Ås, Vestby og Nesodden i Oslo og Akershus fylker, Moss, Rygge, Råde, Fredrikstad, Hvaler, Sarpsborg og Halden i Østfold fylke. Områdene har et samlet areal på 5,8 km2.
Verneområdene opprettes i medhold av naturvernloven og viltloven og består av naturreservater, fuglefredningsområder og biotopvernområder.

Gjennom dagens vedtak er det også gjort noen endringer i verneforskriften for Ormø-Færder landskapsvernområde i Nøtterøy og Tjøme kommuner i Vestfold. Blant annet er det innført fuglelivsfredning i fem områder innenfor landskapsvernområdet.

Hensikten med naturreservatene er å ta vare på tilnærmet urørt natur som med naturlig tilhørende plante- og dyreliv er viktige hekkelokaliteter for sjøfugl. Fuglefredningsområdene skal ta vare på fuglelivet og fuglenes livsmiljø i områder som har vesentlig betydning som tilholdssted for en rekke fuglearter. Biotopvernområdene skal beskytte viktige områder for sjøfugl mot forstyrrelser i fuglenes hekketid.

Rødnebbterne. Foto: Reidar Hindrum.For å beskytte fuglelivet i hekketiden, innføres det forbud mot ferdsel i verneområdene i tiden fra og med 15. april til og med 15. juli.

Miljøvernmyndighetene legger vekt på god informasjon om vernebestemmelsene til de mange brukerne av naturen i Oslofjordområdet. Det blir derfor ikke innført ferdselsforbud i verneområdene i sommer.

Det knytter seg store friluftslivsinteresser til flere av områdene som er vernet. Verneforskriftene er utformet slik at naturverdiene skal tas vare på, samtidig som det tas hensyn til friluftsliv og båttrafikk.

Verneområdene som nå er opprettet, inngår i Verneplan for Oslofjorden. I arbeidet med Verneplan for Oslofjorden er det tidligere vedtatt egne delplaner for fylkene Telemark, Vestfold, Buskerud og Oslo og Akershus. Arbeidet med Verneplan for Oslofjorden bidrar til å oppfylle målet om å verne et representativt utvalg av norsk natur. Dette målet har vært framhevet gjennom flere stortingsmeldinger og behandlinger i Stortinget.

 Hettemåker på holme. Foto: Kristin Karlsen.