Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ytre Hvaler nasjonalpark opprettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag fattet vedtak om opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Østfold fylke. Det er dermed opprettet i alt 31 nasjonalparker på fastlandet i Norge siden Rondane nasjonalpark ble etablert i 1962.

Ytre Hvaler nasjonalpark ligger i Hvaler og Fredrikstad kommune i Østfold og omfatter totalt et areal på ca 354 km2 hvorav ca 340 km2 er sjøareal. De fire sjøfuglreservater Akerøya, Heia, Møren og Søndre Søster oppheves og arealene innlemmes i nasjonalparken.

Herføl - hav og bølger. Foto: Aase Richter Fylkesmannen i Østfold.
Herføl - hav og bølger. Foto: Aase Richter Fylkesmannen i Østfold.

- Dette vernevedtaket er et ledd i gjennomføringen av landsplanen for nasjonalparker og er vår første, kystnære nasjonalpark i det sentrale østlandsområdet og der de marine verdiene er et sentralt vernemotiv, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Nasjonalparken har store verneverdier knyttet til flora og fauna, strand- og kysttyper, kystbarskog, lyngheier og det intakte storslagne kystlandskapet. Området har spesielle marine egenskaper pga. Glommas utløp og en meget variert undersjøisk topografi og bunnforhold. Dette gjør at Ytre Hvaler inneholder et stort mangfold av marine naturtyper både på grunt og dypt vann. Det er flere korallrev i området. Det mer enn 1200 m lange korallrevet som er registrert ved Tisler, skal være et av verdens største innomskjærs korallrev som man kjenner til. Forekomstene av koraller med fauna og andre sjeldne dyrearter gjør området unikt i internasjonal sammenheng. Nasjonalparken gir rike opplevelsesmuligheter, og omfanget og mangfoldet i friluftslivsaktiviteter er stort. Ytre Hvaler har derfor svært stor verdi for friluftslivet både i lokal, regional og nasjonal sammenheng.

De viktigste brukerinteressene er knyttet til fiskerier der rekefiske er det viktigste, rekreasjon og friluftsliv inkludert motorisert ferdsel til sjøs. Det ligger noe over 50 fritidshus innenfor parkgrensen. Fritidsbåttrafikken er stor i nasjonal målestokk.. Deler av landområdet brukes til beite og uttak av ved. Bortsett fra at det innføres tråleforbud mot reke- og kreps innenfor ca 10 % av sjøarealet, vil eksisterende næringsvirksomhet og aktivitet forøvrig innenfor nasjonalparkgrensen i det alt vesentlige kunne fortsette som før.

Akerøya. Foto: Elisabeth Haveraaen.
Akerøya. Foto: Elisabeth Haveraaen.  

Det er viktige farleder for skipstrafikk i området. Nasjonalparken vil ikke være til hinder for at det i fremtiden kan gjennomføres nødvendige tiltak for å bedre sikkerheten for skipstrafikken.

Forvaltningen vil bli tillagt Fylkesmannen i Østfold – i denne omgang som en midlertidig løsning. Spørsmålet om en mer permanent forvaltningsordning vil bli fastlagt etter at regjeringen har lagt fram ny modell for forvaltning av verneområder. En forvaltningsplan for området er allerede under utarbeidelse innenfor rammen av verneforskriften og skal etter planen foreligge i løpet av inneværende år. Berørte parter deltar i arbeidet.

Ytre Hvaler nasjonalpark grenser i sør mot den foreslåtte ”Kosterhavet nationalpark” i Sverige. Det er lagt opp til et storstilt felles åpningsarrangement 09.09.09 der det svenske og norske kongehus vil være til stede.

Ytre Hvaler nasjonalpark er den siste nasjonalparken som etableres med hjemmel i naturvernloven fra 1970. Med virkning fra 1. juli 2009 vil den nylig vedtatte naturmangfoldloven avløse naturvernloven.

Til toppen