Historisk arkiv

Det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten er lagt frem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen for Barentshavet – Lofoten har i dag lagt frem en fellesrapport om det faglige grunnlaget for oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten.

I hovedtrekk viser rapporten at de viktigste fiskebestandene er i god forfatning, mens de fleste bestandene av sjøfugl har endret seg negativt med urovekkende hastighet. Sannsynligheten for ulykker knyttet til skipstrafikk eller petroleumsvirksomhet vurderes som lav, men de miljø- og samfunnsmessige konsekvensene av slike hendelser kan være betydelige.

- Denne rapporten er den faglige grunnsteinen for oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten. Dette er første gang vi oppdaterer en forvaltningsplan for et havområde, og jeg vil takke for jobben som er gjort med fellesrapporten fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim fikk i dag overlevert det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Bartenshavet-Lofoten. Foto: Miljøverndepartementet.
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim fikk i dag overlevert det faglige grunnlaget for oppdatering av forvaltningsplanen for Bartenshavet-Lofoten. Foto: Miljøverndepartementet.

- Det er en betydelig styrke for forvaltningen av norske havområder at fagetatene fra de involverte sektorene i fellesskap utarbeider et slikt faglig grunnlag. Rapporten legger grunnlag for en kunnskapsbasert debatt om forvaltningen av havområdene, sier Solheim.

Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten ble lagt frem i en melding til Stortinget våren 2006, og skal oppdateres for første gang i løpet av 2010.

Miljø- og utviklingsministeren har invitert til en åpen høringskonferanse om det faglige grunnlaget i Svolvær den 8. juni. På konferansen vil også fiskeri- og kystministeren og olje- og energiministeren være tilstede.

- Det er viktig for meg at oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten er basert på en grundig diskusjon med berørte interesser, sier Erik Solheim.

På høringskonferansen vil det bli anledning til å diskutere ulike temaer knyttet til status og utvikling i forvaltingsplanområdet, med særlig fokus på ny kunnskap om havområdene, havets betydning for verdiskaping og samfunn og sektorenes miljøpåvirkning.

- Jeg håper på stor deltagelse fra alle interessegrupper på høringskonferansen, sier miljø- og utviklingsministeren.

Om fagprosessen

Det faglige grunnlaget er utarbeidet i samarbeid av direktorater og institutter fra de involverte sektorene. Rapporten er utarbeidet i samarbeid mellom: Norsk Polarinstitutt (leder Faglig forum), Havforskningsinstituttet (leder Overvåkingsgruppen), Kystverket (leder Risikogruppen), Akvaplan-NIVA, Arctos (forskernettverk, ledes fra Universitetet i Tromsø), Artsdatabanken, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Forsvarets forskningsinstitutt, Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark, Klima- og forurensningsdirektoratet, Kystvakten, Mattilsynet, Meteorologisk institutt, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Norges geologiske undersøkelse, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for naturforskning, Norsk institutt for vannforskning, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Statens strålevern, Veterinærinstituttet.

Om høring og videre prosess

Høringsperiode for det faglige grunnlaget er fra 15. april til 1. juli.

Regjeringen vil gjøre sine vurderinger i selve forvaltningsplanen. Det tas sikte på framlegging av stortingsmelding innen utgangen av 2010.

Regjeringen vil i forvaltningsplanen blant annet ta stilling til spørsmålet om det skal gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen, slik som forutsatt i regjeringens politiske plattform.

Les fellesrapporten fra Faglig forum, Overvåkingsgruppen og Risikogruppen

Les underlagsrapporter til fellesrapporten

Les mer om arbeidet med Forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten

Se opptak av pressekonferansen på Nett-TV