Historisk arkiv

Dyraheio landskapsvernområde i Rogaland utvidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

For å sikre viktige trekkveier og beiteområder for villreinen har Kongen i statsråd i dag vedtatt en mindre utvidelse av Dyraheio landskapsvernområde i Rogaland.

Dyraheio landskapsvernområde i Suldal kommune ble opprettet i 1997. Etter initiativ fra eneste berørte grunneier er landskapsvernområdet utvidet med et areal på ca. 3,7 km2 sørøst for Sandvatnet. Etter utvidelsen vil Dyraheio landskapsvernområde omfatte et totalareal på ca 304 km2. Utvidelsen utgjør ca 1 % av det opprinnelige verneområde, og omfatter et areal som på grunn av større terrenginngrep, som anleggsveg og regulert vatn (Sandvatnet), ikke var med i det opprinnelige vernevedtaket i 1997. I ettertid viste det seg at dette delområdet inneholder store, tilsvarende naturverdier som finnes i de tilgrensende verneområdene. I første rekke er disse verdiene knyttet til viktige trekk- og beiteareal for villrein. I tillegg er det et område med godt lokalklima for rik fjellvegetasjon, samt flere kulturminner. Utvidelsen innebærer at Dyraheio landskapsvernområde nå får felles grense med Holmavassåna biotopvernområde.

- Dette er arealmessig en liten utvidelse, men viktig for ytterligere å kunne sikre viktige trekkeveier og beiteområder for villreinstamme i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Det er også foretatt mindre endringer i forskriften for verneområde bl.a. som følge av utvidelsen. Anleggsvegen til Holmevatn som ble bygd i 1967, ligger innenfor utvidelsesområdet og omfatter også reguleringssonen i Sandvatnet. Vernet skal ikke være til hinder for vedlikehold og drift av anleggsveien. Vegen skal også kunne utbedres etter særskilt dispensasjon. Vernegrensen blir trukket ved høyeste regulerte vannstand. Det skal kunne iverksettes nødvendige erosjonssikringstiltak i strandsonen langs Sandvatnet etter særskilt dispensasjon.

Faktaark om Dyraheio fra Direktoratet for naturforvaltning (pdf)

Endringsforskrift Dyraheio (pdf)

Kongelig resolusjon Dyraheio (pdf)