Historisk arkiv

Historisk arkiv

Frykter dramatiske endringer i økosystemer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Verden står overfor dramatiske endringer hvis vi ikke lykkes med å stanse tapet av naturmangfold raskt. Økosystemer kan kollapse med enorme tap for oss mennesker, også økonomisk. Advarslene presenteres i en ny rapport fra Konvensjonen for biologisk mangfold (CBD).

«Global Biodiversity Outlook 3» er den tredje rapporten i rekken om tilstanden for verdens naturmangfold. Rapporten presenteres i Nairobi i Kenya i dag. Den konkluderer med at verden ikke når det såkalte 2010-målet om å oppnå en vesentlig reduksjon i tapet av naturmangfold innen i år. 

- Denne rapporten gir oss tung dokumentasjon og viktige argumenter inn i det svært viktige arbeidet verden står overfor framover: nemlig å redde verdens naturmangfold til gode for våre barn og barnebarn og deres liv på Jorda, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Dyster lesning

Ifølge rapporten er det gjort fremskritt på noen områder og i noen land og regioner. For eksempel er det etablert mange nye verneområder de siste årene, og det er satt i verk tiltak for å takle noen av årsakene til tapet av naturmangfold som forurensning og spredning av fremmede arter. Likevel er den samlede vurderingen fra ekspertene at utviklingen fortsatt går i feil retning, til tross for de forpliktelsene statene i verden gjorde da 2010-målet ble satt.

- Jeg og regjeringen vil jobbe intenst for at verden i høst – i Naturmangfoldåret 2010 - skal vedta ambisiøse mål og tiltak for det videre arbeidet med å sikre naturmangfoldet i verden. Men aller viktigst: Alle nasjoner og sektorer må gjennomføre nødvendige tiltak, sier Solheim.

Rapporten peker på flere negative utviklingstrekk i tiden som er gått fra forrige rapport til denne:

  • Artene i verden har i gjennomsnitt kommet nærmere utryddelse.
  • Naturlige leveområder (habitater) har i de fleste deler av verden fortsatt å minke i størrelse og kvalitet, selv om hastigheten i tapet er betydelig redusert for tropiske skoger og mangroveskoger i noen regioner. 
  • Omfattende oppstykking (fragmentering) og forringelse av skoger, elver og andre økosystemer har ført til tap av biologisk mangfold og økosystemtjenester.
  • Det genetiske mangfoldet innen avlinger og husdyr fortsetter å minke.
  • Hoveddrivkreftene som forårsaker tap av naturmangfold er enten konstante eller økende i intensitet (habitatforandringer, overutnyttelse, forurensning, invaderende fremmede arter og klimaendringer).
  • Menneskehetens innvirkning på systemet er større enn jordas biologiske bærekraft, og har økt etter at 2010-målet ble vedtatt.

Verdifulle tjenester kan gå tapt

Ekspertene understreker at det haster med å snu utviklingen, ellers risikerer vi at økosystemer presses så hardt at de passerer såkalte ”vippepunkter” (”tipping points”) og totalt endrer karakter. Det vil føre til tap av økosystemtjenester som naturen gir oss, som for eksempel mat, medisiner, pollinering av avlinger, naturlig lagring av CO2 i skog og jordsmonn eller evne til å dempe effektene av ekstremvær.

Ifølge rapporten vil det ha enorme kostnader å miste slike tjenester. Verdens fattige vil rammes først og i sterkest grad, men alle samfunn på jorda vil merke følgene.

- Hovedresultatene i denne rapporten bør være nattbordslitteratur for de politikere som ikke har forstått hvorfor det er viktig å ta vare på naturmangfoldet. Og om det skulle være i tvil: Dette er ikke science fiction, men status for den ene verden vi har til rådighet å leve på, understreker Solheim.

Fortsatt tid til å snu

«Global Biodiversity Outlook 3» sier at mulighetene til å endre kurs er større enn man til nå har trodd, men understreker at vi ikke kan nøle. Ifølge ekspertene vil de tiltakene som settes i verk de neste 10-20 årene avgjøre om vi lykkes.

Et viktig budskap fra ekspertene er at biologisk mangfold og økosystemtjenester må inkluderes bedre i politiske beslutningsprosesser og i verdensøkonomien. Alle sektorer må bidra om tapet av naturmangfold skal kunne stanses.

- Vern og bærekraftig bruk av natur er ikke bare god butikk: Det redder våre barnebarn fra store naturkatastrofer og andre enorme konsekvenser av en natur ute av balanse. For å synliggjøre betydningen av å bevare en mangfoldig og robust natur, må imidlertid naturens verdier synliggjøres i landenes økonomi, sier Solheim.

Les mer om Global Biodiversity Outlook 3» hos Direktoratet for naturforvaltning