Historisk arkiv

Sjunkhatten nasjonalpark blir barnas nasjonalpark

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Sjunkhatten nasjonalpark i Nordland fylke ble vedtatt av Kongen i statsråd i dag. Det spesielle med Sjunkhatten er at den vil bli spesielt tilrettelagt for barn og unge. Opprettelsen av nasjonalparken er med på å markere oppstarten på naturmangfoldåret.

Sjunkhatten nasjonalpark ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold og blir den 33. nasjonalparken på fastlandet i Norge.

Sjunkhatten nasjonalpark skal være Barnas nasjonalpark. Det vil bli lagt vekt på spesiell tilrettelegging og utvikling av tilbud basert på barn og unge. Det er mange innfallsporter med enkel atkomst til nasjonalparken. Det er varierte muligheter for friluftsliv, og flotte naturopplevelser på sjøen, til fots og på ski. Området har også en rik kulturhistorie.

- Det å få flere barn og unge til å bli glad i å bruke naturen er veldig viktig. Det er de unge som må lære å ta vare på naturen i fremtiden, og dessuten er det både sundt og morsomt å være ute i skog og mark. Derfor er jeg svært glad for at Sjunkhatten nasjonalpark blir spesielt tilrettelagt for barn og unge, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Fiske i Øvre Valnesfjord. Foto: Gunnar Rogstad.
Fiske i Øvre Valnesfjord. Foto: Gunnar Rogstad.

Nasjonalparken omfatter et areal på ca 417,5 kvadratkilometer der ca 39,8 kvadratkilo-meter er sjøareal. Den ligger sentralt i forhold til Nordlands tettest befolka region, med korte avstander og lett tilgjengelighet fra store tettsteder som Bodø og Fauske.

Formålet med nasjonalparken er å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarkspreget naturområde med omkransende fjorder. Landskapet er preget av breerosjoner med spisse topper og avrunda fjell, dalbotner og morener. Området er rikt på elver og vatn, der viltre fjellelver særpreger landskapet. Området har store og varierte landskapskvaliteter av høy nasjonal verdi. Det finnes flere sjeldne plante- og dyrearter hvorav 18 er såkalte rødlistarter. Dette er arter som i ulik grad står i fare for å dø ut i norsk natur. Dette området har en sjeldent høy grottetetthet og skiller seg klart ut som et av de viktigste grotteområdene i Norge. Vernet skal også sikre det samiske naturgrunnlaget.

Næringsinteressene er relativt begrensede, med unntak av tradisjonelle næringer. Duokta reinbeitedistrikt ligger innenfor nasjonalparken og har beiteinteresser i store deler av området. Jordbruket har også beiteinteresser, Det beiter flere tusen sauer innenfor nasjonalparken. Det meste av skogarealet er vanskelig tilgjengelig. For øvrig er det et stort potensial for utvikling av nye tilbud innen reiseliv knyttet til natur- og kulturverdiene som kjennetegner området. Eksisterende aktiviteter og virksomhet skal kunne fortsette som tidligere innenfor rammen av formålet med opprettelsen av nasjonalparken.

Rein under Sjunkhatten. Foto: Arvid Larsen.
Rein under Sjunkhatten. Foto: Arvid Larsen. 

Statusen som nasjonalpark betyr at området er vernet mot alle inngrep og tiltak som kan svekke eller ødelegge verneverdiene. Vernet gir likevel ikke spesiell beskyttelse av de marine verdiene i fjordarmene som ligger i nasjonalparken. Det kan søkes konsesjon for vannkraftprosjekter som er klarert for konsesjonsbehandling under Samlet Plan for vassdrag. Søknader om øvrige tiltak herunder småkraftverk, skal behandles på vanlig måte etter gjeldende lovverk.

Vedtaket om Sjunkhatten nasjonalpark er et ledd i gjennomføringen av landsplanen for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge. Av i alt 54 verneforslag er nå 45 gjennomført.

Les mer om Sjunkhatten nasjonalpark: