Historisk arkiv

Vil bygge fire bydelsparker i Groruddalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

En av hovedsatsningene i Groruddalsarbeidet i 2010 vil være fire nye bydelsparker. Parker gir rom for idrett, lek, ungdomsaktiviteter, sosialt samvær og kulturelle arrangementer. Parkene vil gi økte muligheter for uformelle arenaer og bidra til å skape et godt oppvekst- og bomiljø. Byggingen starter i Bjerkedalen park og Grorud park.

- Vi satser nå stort på parker nær boligområdene. Stat og kommune vil bidra til at hver bydel får sin bydelspark; Bjerkedalen park, Grorud park, Linjeparken på Stovner og Verdensparken på Furuset vil bli nye møteplasser og viktige for det sosiale livet i Groruddalen, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim og byrådsleder Stian Berger Røsland i forbindelse med det årlige politiske møtet for Groruddalssatsingen.

33 millioner kroner er allerede lagt ned i fem fullførte parker, blant annet Svarttjern badepark og Furuset kulturpark, som er blitt populære og brukes mye av beboerne.

175 millioner til Groruddalssatsingen i 2010

Til hele Groruddalssatsingen er det på årets budsjett avsatt 125 millioner statlige og 50 millioner kommunale kroner, til sammen 175 millioner.

Samarbeidet mellom staten og Oslo kommune for å løfte Groruddalen med både fysiske, miljømessige og sosiale tiltak går nå inn i sitt fjerde år. Arbeidet har gitt gode resultater. Resultatene viser seg nå i mange gjennomførte tiltak; fem nye parker, fornyete utestasjoner på Grorudbanen, bedre sammenheng i tur- og sykkelveier, alle bydeler har nærmiljøsentre og skole som kunnskapssentre, gratis kjernetid i barnehage og en rekke kultur- og ungdomsaktiviteter.

- Det er gledelig at biltrafikken går ned i Oslo og at kollektivtrafikken øker markant. Foruten utvikling av miljøvennlige transportformer og fysiske forbedringer i boligområder, er det positivt at skoler nå melder om at flere barn har bedre norskkunnskaper ved skolestart. Vi gleder oss også over bredden av aktiviteter innen oppvekst, idrett og kultur. På Dansens Dag søndag 2. mai vil Oslos befolkning kunne oppleve dans på alle stasjoner langs Linje 5. Både store og små resultater bidrar til at regjeringen vil holde trykket på satsingen, sier Solheim.

- Nå begynner vi å se resultatene av satsningen på Groruddalen. Men vi er ikke i mål - nye byutviklingsgrep, bedre kollektivtilbud og nye kunnskapsløft i skolen vil i årene som kommer løfte Groruddalen videre, sier Stian Berger Røsland.

Over 200 tiltak har vært under arbeid i 2009. Av disse er 43 ferdigstilt og 39 er løpende tiltak som for eksempel åpne skoler eller nærmiljøsentre. Samtidig startes flere nye tiltak i de fire programmene: Miljøvennlig transport, Grønne områder, Områdeløft og Inkludering. Programmene finansieres av Oslo kommune og på statlig side av henholdsvis Samferdselsdepartementet, Miljøverndepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sammen med Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Eksempler på synlige resultater i de fire programmene er:

  • Alle utestasjonene på Linje 5 Grorudbanen er fornyet og har fått bedre tilgjengelighet med flere atkomster og universell utforming, nye plattformer og belysning. Lehusene ferdigstilles i løpet av sommeren. Arbeidet med å oppgradere stasjonene fortsetter i år med Vestli og Romsås på Grorudbanen, og arbeidet sluttføres med Hellerud stasjon på Furusetbanen.  4,3 km ferdig sykkelfelt langs Trondheimsveien fra Grorud til bygrensa binder sammen sykkelfelt fra Nittedal til Sinsen. Ny gangbru over E6 ved Furuset senter åpnes neste uke.
  • Alnastien fra Grorud og Vestli er nå skiltet gjennom dalbunnen og Alnaparken til Gamlebyen. Stien er blitt sammenhengende takket være flere store tiltak; Tunnel under hovedbanen på Haugenstua som åpnet 2008, turvei langs Fossumbekken ved Grorud stasjon ble åpnet høsten 2009, og nå bygges ny turveg langs Fagerlia og bru over elva i Svartdalen. Fra i sommer kan beboerne i dalen sykle eller gå langs Alna helt ned til sentrum. Langs øvre del av Alna fra Hølaløkka til Ammerud er også flere tiltak i gang; Åpen Leirfoss presenteres for publikum over sommeren, og arbeidet med Grorud park starter i høst med å rehabilitere Prestegårdshagen og Gamle Kalbakken steinbru.
  • Innen områdeløft er en rekke tiltak ferdigstilt i 2009 som Sneglehuset, Veitvetparken og Svarttjern. Alnaskolen gir opplæring til over 60 unge som ledere i idrettslag og andre felles aktiviteter i nærmiljøet. Mange mennesker har vært involvert i ulike tiltak og arrangementer, og synlige resultater bidrar til lokal entusiasme og engasjement. Borettslag, velforeninger og sameier fikk i 2009 tilskudd til i alt 39 bomiljøtiltak. I 2010 kan utdeling av tilskudd nummer 100 til bomiljøtiltak markeres.
  • ”STORK Groruddalen” gir et utvidet tilbud for å fremme god helse blant gravide. Prosjektet har avdekket økt forekomst av vitamin D-mangel, jernmangel og svangerskaps-utløst diabetes. Funnene gjelder både minoritetskvinner og etnisk norske kvinner. Kvinnene følges opp og har fått økt kunnskap om kosthold og fysisk aktivitet. Ordningen med gratis kjernetid i barnehage for 4- og 5-åringer omfattet ved utgangen av 2009 over 3100 barn.  Ordningen videreføres i 2010. Barna får bedre norskkunnskaper, barnehageansatte får økt språkpedagogisk kompetanse, og foreldrene deltar på kurs. Det utvikles tiltakskjeder for språkarbeid fra helsestasjonene, via barnehagene og over i skolene.

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, 22 24 59 50/ 95 07 88 64
Kommunikasjonsrådgiver i Miljøverndepartement Andreas Keus, 95 07 20 23
Informasjonsrådgiver i Oslo kommune Roy Tjomsland, 98 26 63 85