Historisk arkiv

21 skogområder i Nordland er vernet i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 21 skogområder i Nordland fylke. Vernet er et ledd i regjeringens arbeid for økt skogvern. 19 av områdene eies av Statskog SF og to områder eies av Opplysningsvesenets fond (prestegårdsskoger).

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 21 skogområder i Nordland fylke. Vernet er et ledd i regjeringens arbeid for økt skogvern. 19 av områdene eies av Statskog SF og to områder eies av Opplysningsvesenets fond (prestegårdsskoger). Vedtaket omfatter nytt vern av ca. 62 kvadratkilometer produktivt skogareal, og innebærer at det nå er vernet ca. to prosent av produktivt skogareal i Norge.

- Vernevedtaket er viktig for å ivareta truet naturmangfold i Norge. Med dette vedtaket sikrer vi en rekke viktige levesteder for et stort antall truede arter. Vi sikrer også større områder med gammelskog og spesielle skogtyper som høgstaudeskog og fjellbjørkeskog på kalkrikt marmorberg, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Vernet omfatter ca. 245 km2 nytt verneareal, hvorav ca. 62 km2 er produktiv skog. Med dette vernevedtaket er det nå vernet ca. to prosent av produktivt skogareal i Norge.

Fra Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat. En av disse furuene ble målt til å være omtrent 500 år. Foto: Jon T. Klepsland.
Fra Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat. En av disse furuene ble målt til å være omtrent 500 år. Foto: Jon T. Klepsland.

Alle områdene ligger på Statskog SFs grunn eller på Opplysningsvesenets fonds (Ovfs) grunn (prestegårdsskoger). Tre av områdene er utvidelser av tidligere etablerte naturreservater.

Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er sjeldne internasjonalt. 50 prosent av artene som i Norsk rødliste for arter 2010 er klassifisert som truede eller nær truede, lever i skog. Dette utgjør 1838 arter. I tillegg er 1406 av disse artene vurdert å være negativt påvirket av arealpåvirkninger i skogbruket. Følgelig er økt skogvern, sammen med gode miljøhensyn i skogbruket, avgjørende for å sikre norsk naturmangfold. 

Områdene som er vernet som naturreservater, og beliggenhet (kommune):

 1. Bjerkadalen, Hemnes  
 2. Henrikstjønna, Rana  
 3. Langtjørnlia, Rana  
 4. Mellingsdalen, Grane og Namsskogan  
 5. Raudvassåsen, Grane og Hattfjelldal  
 6. Raudvatnet, Hattfjelldal  
 7. Røssvassholmen, Hattfjelldal  
 8. Simaklubben, Hemnes  
 9. Storelva-Stillelva, Hemnes  
 10. Tuvhaugen, Hemnes  
 11. Nordre Varnvassdalen, Hattfjelldal  
 12. Virvassdalen, Rana  
 13. Fiskosura, Beiarn  
 14. Fuglevasslia, Ballangen  
 15. Langvassdalen – Ruffedalen, Gildeskål  
 16. Melkevatn–Hjertvatn–Børsvatn, Ballangen  
 17. Norddalen, Narvik  
 18. Prestegårdsskogen (utvidelse), Steigen  
 19. Sagvassdalen (utvidelse), Hamarøy  
 20. Storvatnet, Steigen  
 21. Åsen – Kjeldalen (utvidelse), Gildeskål  

Område nr. 18 og 21 er på Ovfs grunn, de øvrige er på Statskog SFs grunn. 

Verneforslaget fra Direktoratet for naturforvaltning omfattet 33 områder. Det er besluttet at for 12 områder i Vefsnas nedbørfelt utsettes vedtak om skogvern til man gjennom arbeidet med Regional plan for Vefsna har avklart forholdet mellom aktuelle vannkraftprosjekter og de foreslåtte skogvernområdene. I regjeringens senere vurdering av skogvern vil også hensynet til blant annet skogbruksinteressene i disse 12 foreslåtte verneområdene bli vurdert.

For Regional plan for Vefsna har Stortinget vedtatt følgende i forbindelse med vernevedtaket for Vefsna, jf. Innst. S. nr. 289 (2008-2009), vedtak II: ”Stortinget samtykker i at det i regionalt planprosjekt innan samla vassforvaltning for Vefsna, vert opna for små vasskraftverk utan nærare avgreningar i storleiken på installert effekt dersom desse ikkje på nokon måte er i strid med verneverdiane.”

Les mer om verneområdene: